vv9v8v09fq:biz_content:009a076e-ff33-4ac8-a490-aa279c;00fd7980-d50e-46f1-9510-f06704;0116f622-9d75-44cf-a241-3b284b;014d88b2-fcb9-424e-b515-49fa56;016c61bf-1a38-4a86-933a-a11e1c;018399fb-3207-45f9-8971-391b04;02005601-168a-47a5-ba27-eaa2a3;026f6c3a-4889-4465-94d1-d7b2e3;02ceb0f7-5ec4-4b6a-9777-53f0dc;02dffc77-d3e5-407b-9516-160a10;03260392-23db-43a9-9086-981a6b;037fd95b-054f-4c5e-9ec9-6c0d4c;042c313c-d948-4ec5-b2e0-cef14f;04386d88-6965-448c-a55b-85140e;054a7f67-ad92-44bd-b0a4-93e8d0;0557a773-71f1-4a57-be34-c1423d;05d7bdb5-5b74-49eb-a9ad-467e60;0629bfee-eb1a-41bd-83ab-045aa0;06373b8f-9020-431a-988a-33a343;063a70cb-800c-4b4e-98dc-675403;06ee329b-035c-4082-99a6-8eb34c;0727865a-7cdd-486b-aa6c-ee1a58;072dd25f-7917-4b32-b713-a5eee8;07bbb109-fd2b-432b-8b55-f3bd78;07cb51aa-4b6d-4535-b3ea-980b19;084daa53-d8ef-4943-9880-9f279e;08bd953d-2d7a-44a2-a0e1-61dcc2;0a1dfc34-f31c-4d3c-81d6-7b0e36;0aa1ad40-1725-4d63-a168-66f9b5;0b1d2d8e-aa7d-49d3-b52d-c8aee8;0bbcaa68-c63d-4fd0-bdec-9d80f0;0c26e90a-3a5f-4000-8540-25383a;0cc6799d-916e-4e2c-94f8-f8edd7;0d13c920-a3d0-4b24-9970-cdd6b2;0d328c4f-e89c-4578-a53f-4a51a4;0d52ba07-24fe-4108-a855-1440d3;0db95b2a-4ec3-4129-a77f-5a338a;0e25215f-b9bc-49a5-94ae-48ffb3;0e7d48b2-a95f-465e-9a9d-637ad1;0f917618-ebda-4cd4-a100-8128f2;100c54ca-f0be-43c1-85d1-3b40e5;102e450f-4c11-4495-861a-302584;115039d8-46aa-4a82-9e83-92e3e7;11558e8e-9115-49c9-8f25-8b879b;11a10ba4-0b8c-4585-a780-f4c49b;1232e5fa-fa16-402e-ab9b-d7dd6e;12a18099-6196-4a73-aecd-4959f4;131f547a-7773-4b47-a1e6-23aa02;13a88463-716d-4f9b-97d8-6d818b;14b80720-c34b-4877-8603-83b95d;151fc92a-37bb-4789-86ba-0c0087;1533f744-e895-48fb-a465-f94839;16f8ed90-66b0-49be-8dca-985668;175af1ae-5c62-4243-939e-af0b45;189fb166-358f-414e-a085-cce27f;18ca6d88-bd27-456e-b88f-bde841;18cc65d5-1a79-44d4-828a-4f49af;18e3774c-aead-4f9a-a89c-14461e;19078c8a-c64e-4d0b-90bc-b1e9ef;191ba331-fec9-49b4-b6a1-6accff;19301c7e-9761-4f63-9d42-a8bf38;194b7545-1513-47c5-9765-f7d522;1978e48c-45cf-4087-bb67-9b92a7;199a7d2d-5ccb-472d-aec0-784f60;19ac4a36-c4b1-463b-b490-1e98c8;19cf9cb5-ebbd-4775-854b-7f2562;19d15ba3-c41f-42e5-b881-33e696;1aeffcf4-d037-407c-9746-772050;1b024be4-d06d-41f9-8d0c-bf8465;1bc3b579-d225-4cf1-9d90-2c4bc5;1dd07c25-79e9-45a8-acb8-f58010;1ddf816c-f08d-4361-93a1-4bb4e1;1dec046d-9b8a-46e0-a2bc-0247ed;1e1eaa89-1145-41bc-978b-833e20;1e225137-0474-4df6-8675-b45dc7;1e2a6090-053b-498d-b21d-52d762;1e91f663-0a24-451e-b41e-ca47e5;1ec187b8-90cd-4f07-afdc-40f31b;1ed56a76-97c9-4626-87af-ad5bb2;1fb4b659-4489-49c3-b548-d00b1b;2060e3d6-2a20-4767-ae47-f0b216;207c1030-ec84-49e0-9e22-19f654;21332c4e-23bd-4d45-9d22-eb2da5;215dee92-c69c-4e22-b44a-f4796f;216afd38-0e80-460a-b25c-fe4bce;21a89406-8ae4-4fb5-8d5a-432680;220f8898-a8eb-4ff4-bb79-c961a0;225d10bb-abc4-4b8a-bcf8-fd5a1d;22f6d2e1-4f49-4542-8e66-fa9ba7;231ca1fd-5167-4556-acb9-850304;232a71fc-4664-42e6-92a6-edc1b0;23668155-7129-43b0-8285-193370;2518821e-f222-4c33-a406-dea013;2545bd30-64db-4dfd-b8a8-befac3;2582a7e4-b715-4c71-8df0-f094c0;25903b3c-e0c4-4fd6-a102-5dd6e9;265b362c-6f11-4f00-a2c3-a577ff;2670a42a-313f-4707-93f7-80561b;26752a28-5215-448d-abca-e164bd;269d446f-675e-4c4c-9439-4aebe5;270a59ec-4d83-414f-a912-e9aef7;27443fd4-2d3c-4aa6-ab33-282320;2794b804-ebfe-4381-b586-c2d7f4;280dc4bf-29c5-44f5-a1d8-04703f;28478930-f72e-4012-ab01-e8ad0a;28d246b0-b7c9-4359-908f-5706a4;291a6c69-8ff4-4407-9cca-bd73a5;291ff97d-68ce-4477-874f-ab5b3b;2940ed2a-57a5-4fc8-b62c-7bd07a;29a8dbf8-0a32-4ef7-bc8b-7f387f;29d50547-74a1-45f2-b872-a92648;2a93a858-22ce-4eba-9619-c73601;2b6158bc-b553-4795-81c9-6af0b3;2baab496-4cec-451e-985f-992f05;2c6e77b3-f01b-465d-893f-5f5245;2e5926c5-1d6d-49ef-ace1-aee1fc;2ed09594-e27b-4771-b7a6-47628f;2ed330ae-0543-47f3-9c0d-b182fd;2f10c498-a27d-4535-a9f6-c91ffa;2f46f195-08c4-4464-a87e-bb331e;2f5458eb-2621-4764-b7b2-0016b8;2fb54437-05a3-498a-a259-5e5b60;3161ee3a-ed6b-4c5d-b1eb-8d1f32;3223610c-5f27-4235-87a7-ff51bd;324ab16a-e44e-41c8-904d-417de7;3260481d-9fce-4bd0-9d4e-94b7c1;326ce3ff-83fa-4a81-961d-504f4f;32e7cd28-b43c-4e50-9ff6-e14047;336a238f-48b3-46d0-93f5-94b528;338a4899-c21d-480a-a740-66d2c1;338df7bf-eb8d-4067-bae1-319a19;33986370-a55d-4a2a-85c7-a5563c;33990969-3bb1-453d-83f9-4af940;33fe67c2-a550-4015-84c0-70e5f7;3417248d-ffb5-46a4-97b5-338900;35a44ed0-f670-43aa-92da-442fba;364a8884-1f51-4e13-b69f-08e8a8;376644eb-340d-4e1e-8cca-457207;37e0ee48-6387-4271-b88c-c5ac1b;3876138e-23f0-400b-aa9b-e0dbd9;399d5998-1f91-45ed-8a4e-54cbc0;39cc3091-2b31-47e8-8df9-5c30c7;39d54405-2b12-4a8b-9657-f49233;3a60c3af-2467-418a-9609-7b72e6;3aaeb743-f797-434d-804d-96ff96;3b03124e-f01e-48a0-b650-672379;3b3212c8-0d60-46e6-8754-3af649;3bcf6c66-70cb-49e5-81bb-433e40;3d12fa72-1da5-4739-b5e9-66d29c;3d4897a2-ff13-4bad-844c-5323cd;3ea6b8b9-9f04-4af9-8055-ef3175;3f8c7060-ae81-40a8-b03c-e71e89;3fe9258f-71f7-4001-9407-25a155;3ffdce55-30e1-4ee7-b9a8-a14ef9;4085d207-24ea-420d-a197-ff0516;40b9a590-6bf9-4e39-99f0-eee814;40bb9bb8-6376-45ef-8422-ff1ccb;40c3c5fa-467a-4284-ac94-fe3dbe;40d7ac95-88f1-4dbd-bba4-e62290;40e200b2-c62e-4900-9113-4052bd;40f74848-e468-43f8-bcc9-26423a;41230254-b009-4d64-ab8c-f25a65;41d5352d-aa72-4ba9-b4d7-f538c8;41f367dd-17c5-4374-9579-15d6ec;4266ed2e-075a-4860-9848-268533;42d4f9eb-cc3f-45e1-8fc8-f4b557;43b6ad76-637d-453c-b9ae-c4e321;43e317c3-5cbd-4eb0-b6af-6b23a6;43e4a5bf-4564-4dd5-98ec-ef5ea5;444f8b1e-63f7-497a-8a19-c88234;44e65aa3-a9dc-4e32-996e-588322;455ec473-77c4-443f-a7ad-3413c0;45cb42f7-a4dd-4818-9bfb-1b1b69;463c0110-5c23-4d9b-936b-0592ba;46abb112-530a-4590-b618-6cf31e;46c96a6c-3bcd-4f59-a0d8-1e58a5;46d8c9a4-8eaa-4592-a977-897852;4724c6b9-c8af-4a47-8d05-b1afe6;47fdb8ca-3be7-4ce5-8213-b0efc9;4839cdd4-3a58-417e-9148-95863e;48444871-e6f4-4fbd-a910-f7aed6;48cb7ac8-f30a-4720-8e14-ef34f0;4909e8f4-c8d7-4c32-bbb9-8d300d;492c0816-5720-4ed3-85ec-abfb47;493521d3-c6f7-484c-a40c-9bba5c;49b85896-16a2-4625-957d-bc9b78;49f4e69e-e11e-45cc-9fbe-04a24f;4a696577-4bcd-446e-b6f7-bf0160;4a6b7ad9-6c06-4ba0-851f-661248;4aafbf19-f5d7-477d-967a-c81cff;4b204f99-d286-4df1-ab1e-e49634;4beceaea-2b6a-494d-b925-5512ac;4bfd07d8-a27b-46f7-905b-5f927f;4c090a4f-d177-4b4d-9d27-af8819;4c098da3-e3dc-4522-a74f-d1dc5e;4c5ac3ba-b91c-4c2e-94cf-983371;4d07a985-c021-4c04-a52f-702643;4d25d9ac-e783-4f4f-a60f-2cea56;4e69f182-fd93-4482-89c2-411b7d;4e86d67b-e0b9-43e3-bf7e-887089;4f04003e-53de-49e4-8d7f-aeddcc;501af176-2c26-472c-b175-bfa114;5037b541-9338-463f-850a-f38265;506416cd-ce88-4d08-b52d-102d5e;51486119-b757-497b-9735-4fabdb;515c2286-4eb0-4636-863a-baa2a7;51cd26e0-9908-4764-a89d-3dfd4c;51e50b32-110b-496e-9203-7201c7;52b14785-7657-4c33-9f4c-055275;5300999e-f55f-4c1b-90fa-8d5f5d;5320f640-3d5f-4859-ac9c-4a862d;532b7ff2-007b-404d-8f91-96b0be;535d2106-f248-469a-8435-feb260;53c1998e-284e-4158-9d9a-d64556;53fa8298-e2ee-4c84-9b65-d4a17c;54156e60-d9f7-486d-b02a-5852ac;5418cce5-a466-42f9-9901-49ee4e;55b32a1b-af62-4114-b78d-219eba;561a4291-b3f0-4712-8eef-041d54;56a608eb-93d9-49e3-b32f-4affe7;56c96699-6d7b-403d-96ed-2a872d;5703f8b0-f13a-416e-bb91-d2578b;57568e80-1a96-429a-9449-25b477;57b12c0a-1a78-4ebd-ad91-87be9a;580017a4-fb3c-417a-ac69-d889f3;583db85a-bf3c-4f8a-a270-dcda77;585ef892-827d-4464-bb64-1ab598;59ab43b5-b0c9-48b4-b6d0-1e6120;59fae9b0-77e7-4092-bb52-897823;5a8ac3dc-df6b-4f61-b818-09e610;5ab956ac-bf6f-4fde-83ba-2ea0ea;5bb419ae-03a2-44dc-807e-9ef5bf;5c17fc8b-76e8-4221-8186-49b1a3;5c28c6ad-c605-4871-b06b-e1c8da;5d579722-a710-4fa0-9a86-79de78;5d8d21fd-cd63-4b12-9922-523314;5dcf036e-5b5a-4c99-9b3b-f9134f;5dd25f10-0da9-46ca-9b90-a955b8;5de053ca-fe41-4082-860e-378c92;5df27da8-0dee-4bba-aa38-eaeaa7;5e0ee6f5-0ff8-452a-b0bd-d10acf;5e2b777c-9680-4a83-b82d-50e62c;5e9f29f1-d9da-4de6-9b55-fd1669;5eddec02-8173-4a2f-b08c-001953;5f19c884-b7b5-467c-9314-59ad68;5fa6cfed-09ed-4da0-a281-fc42b5;60543d6b-8719-4a73-bafd-bb578d;608220e4-47d0-41af-a653-910d27;61631a76-2a95-4333-a5f7-790518;61ec1f9a-1ff9-4010-b9b8-06e648;62630c30-713e-4f85-93e0-8d5719;631346e6-df8e-4bf6-b1cb-011101;641c5f39-0660-4ea3-9693-826a1b;64646644-492a-41b4-b40d-272b51;65491bfa-62bf-4cfb-b968-d2aa3c;65870852-669c-4e3e-8e8c-9ae97c;65d2b7ac-e062-4
ข่าวสาร และ กิจกรรมในแวดวงสัตว์เลี้ยง > ข่าวสารและประชาสัมพันธ์อื่นๆ > บัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครอง 2546 (สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม)
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์อื่นๆ ผู้ประกาศ เข้าชม ตอบกลับ แก้ไขล่าสุด

บัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครอง 2546 (สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม)

Admin 2 1 29 มกราคม 2556

สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

1. กระจงควาย (Tragulus napu)

2. กระจงเล็ก (Tragulus javanicus)

3. กระต่ายป่า (Lepus peguensis)

4. กระทิงหรือเมย (Bos gaurus)

5. กระรอกขาว (Callosciurus finlaysoni finlaysoni)

6. กระรอกบินแก้มสีแดง (Hylopetes lepidus)

7. กระรอกบินแก้มสีเทา (Hylopetes platyurus)

8. กระรอกบินเล็กแก้มขาว (Hylopetes phayrei)

9. กระรอกบินเล็กเขาสูง (Hylopetes alboniger)

10. กระรอกบินสีเขม่า (Pteromyscus pulverulentus)

11. กระรอกสามสี (Callosciurus prevostii)

12. กระรอกหน้ากระแต (Rhinosciurus laticaudatus)

13. กระรอกหางม้าใหญ่ (Sundasciurus hippurus)

14. กวางป่า (Cervus unicolor)

15. ค่างดำ (Presbytis femoralis)

16. ค่างแว่นถิ่นใต้ (Presbytis obscurus)

17. ค่างแว่นถิ่นเหนือ (Presbytis phayrei)

18. ค่างหงอก (Presbytis cristata)

19. ค้างคาวกินแมลงนิ้วสั้น (Nyctalus noctula)

20. ค้างคาวขุนช้าง (Cheiromeles torquatus)

21. ค้างคาวคุณกิตติ (Craseonycteris thonglongyai)

22. ค้างคาวจมูกหลอดท้องขาว (Murina leucogaster)

23. ค้างคาวจมูกหลอดสีทอง หรือ ค้างคาวจมูกหลอดเล็ก (Murina aurata)

24. ค้างคาวจมูกหลอดสีเทา หรือ ค้างคาวจมูกหลอดแดง (Murina tubinaris)

25. ค้างคาวจมูกหลอดหูยาว (Murina huttonii)

26. ค้างคาวจมูกหลอดหูสั้น (Murina cyclotis)

27. ค้างคาวดอย (Sphaerias blanfordi)

28. ค้างคาวดอยหลังลายขาว (Scotomanes ornatus)

29. ค้างคาวท้องสีน้ำตาลสุราษฎร์ (Eptesicus demissus)

30. ค้างคาวท้องสีน้ำตาลหูหนา (Eptesicus pachyotis)

31. ค้างคาวท้องสีน้ำตาลใหญ่ (Eptesicus serotinus)

32. ค้างคาวปากย่น (Tadarida plicata)

33. ค้างคาวปากย่นใหญ่ หรือ ค้างคาวปากย่นหูหนา (Tadarida teniotis)

34. ค้างคาวปีกขนใต้ (Harpiocephalus harpia)

35. ค้างคาวปีกขนเหนือ (Harpiocephalus mordax)

36. ค้างคาวปีกจุด (Balionycteris maculata)

37. ค้างคาวปีกถุงเคราดำ (Taphozous melanopogon)

38. ค้างคาวปีกถุงต่อมคาง (Taphozous longimanus)

39. ค้างคาวปีกถุงปลอม (Taphozous saccolaimus)

40. ค้างคาวปีกถุงใหญ่ (Taphozous theobaldi)

41. ค้างคาวปีกพับกลาง (Miniopterus medius)

42. ค้างคาวปีกพับดำใหญ่ (Miniopterus magnater)

43. ค้างคาวปีกพับเล็ก (Miniopterus pusillus)

44. ค้างคาวปีกพับใหญ่ (Miniopterus schreibersii)

45. ค้างคาวไผ่หัวแบนเล็ก (Tylonycteris pachypus)

46. ค้างคาวไผ่หัวแบนใหญ่ (Tylonycteris robustula)

47. ค้างคาวเพดานเล็ก (Scotophilus kuhlii)

48. ค้างคาวเพดานใหญ่ (Scotophilus heathii)

49. ค้างคาวฟันร่อง (Phoniscus atrox)

50. ค้างคาวฟันหน้าซ้อนเล็ก (Hesperoptenus blandfordi)

51. ค้างคาวฟันหน้าซ้อนใหญ่ (Hesperoptenus tickelli)

52. ค้างคาวมงกุฎจมูกยาวเล็ก (Rhinolophus pearsonii)

53. ค้างคาวมงกุฎจมูกยาวใหญ่ (Rhinolophus yunanensis)

54. ค้างคาวมงกุฎจมูกแหลมเหนือ (Rhinolophus lepidus)

55. ค้างคาวมงกุฎเทาแดง (Rhinolophus affinis)

56. ค้างคาวมงกุฎปลอมเล็ก (Rhinolophus coelophyllus)

57. ค้างคาวมงกุฎปลอมใหญ่ (Rhinolophus shameli)

58. ค้างคาวมงกุฎมลายู (Rhinolophus malayanus)

59. ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นเล็ก (Rhinolophus thomasi)

60. ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นใหญ่ (Rhinolophus acuminatus)

61. ค้างคาวมงกุฎเล็ก (Rhinolophus pusillus)

62. ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูเล็ก (Rhinolophus megaphyllus)

63. ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูหางสั้น (Rhinolophus stheno)

64. ค้างคาวมงกุฎสามใบพัด (Rhinolophus trifoliatus)

65. ค้างคาวมงกุฎหูโตมาร์แชล (Rhinolophus marshalli)

66. ค้างคาวมงกุฎหูโตเล็ก (Rhinolophus macrotis)

67. ค้างคาวมงกุฎหูโตใหญ่ (Rhinolophus paradoxolophus)

68. ค้างคาวมงกุฎใหญ่ (Rhinolophus luctus)

69. ค้างคาวมงกุฎอินเดีย (Rhinolophus rouxii)

70. ค้างคาวมือปุ่ม (Glischropus tylopus)

71. ค้างคาวแม่ไก่เกาะ (Pteropus hypomelanus)

72. ค้างคาวแม่ไก่นครสวรรค์ (Pteropus intermedius)

73. ค้างคาวแม่ไก่ป่าฝน (Pteropus vampyrus)

74. ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง (Pteropus lylei)

75. ค้างคาวยอดกล้วยป่า (Kerivoula whiteheadi)

76. ค้างคาวยอดกล้วยปีกปุ่ม (Kerivoula papillosa)

77. ค้างคาวยอดกล้วยปีกใส (Kerivoula hardwickii)

78. ค้างคาวยอดกล้วยผีเสื้อ (Kerivoula picta)

79. ค้างคาวยอดกล้วยเล็ก (Kerivoula minuta)

80. ค้างคาวลูกหนูกรามหน้าบนเล็ก (Pipistrellus cadornae)

81. ค้างคาวลูกหนูจิ๋ว (Pipistrellus tenuis)

82. ค้างคาวลูกหนูถ้ำ (Pipistrellus pulveratus)

83. ค้างคาวลูกหนูบ้าน (Pipistrellus javanicus)

84. ค้างคาวลูกหนูสีทอง หรือ ค้างคาวลูกหนูดำเหลือบ (Pipistrellus circumdatus)

85. ค้างคาวลูกหนูอินเดีย (Pipistrellus coromandra)

86. ค้างคาวเล็บกุด (Eonycteris spelaea)

87. ค้างคาวแวมไพร์แปลงเล็ก (Megaderma spasma)

88. ค้างคาวแวมไพร์แปลงใหญ่ (Megaderma lyra)

89. ค้างคาวสามศร (Aselliscus stoliczkanus)

90. ค้างคาวหน้ายักษ์กระบังหน้า (Hipposideros lylei)

91. ค้างคาวหน้ายักษ์กุมภกรรณ (Hipposideros turpis)

92. ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์ (Hipposideros armiger)

93. ค้างคาวหน้ายักษ์เล็ก (Hipposideros pomona)

94. ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กจมูกปุ่ม (Hipposideros halophyllus)

95. ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กดำ หรือ ค้างคาวหน้ายักษ์สีเขม่า (Hipposideros ater)

96. ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กสองสี (Hipposideros bicolor)

97. ค้างคาวหน้ายักษ์สองหลืบ (Hipposideros galeritus)

98. ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ (Hipposideros larvatus)

99. ค้างคาวหน้ายักษ์สีจาง (Hipposideros cineraceus)

100. ค้างคาวหน้ายักษ์หมอนโค้ง (Hipposideros diadema)

แจ้งลบ
หน้า :
1
ตอบกลับ
Reply
ชื่อ : Admin (สมาชิก)
แจ้งลบ

101. ค้างคาวหน้ายักษ์หมอบุญส่ง (Hipposideros lekaguli)

102. ค้างคาวหน้ายาวเล็ก (Macroglossus minimus)

103. ค้างคาวหน้ายาวใหญ่ (Macroglossus sobrinus)

104. ค้างคาวหน้าร่อง (Nycteris tragata)

105. ค้างคาวหัวดำ (Chironax melanocephalus)

106. ค้างคาวหางโผล่ (Emballonura monticola)

107. ค้างคาวหางหนู (Rhinopoma microphyllum)

108. ค้างคาวหูหนูดอยอ่างขาง (Myotis altarium)

109. ค้างคาวหูหนูตีนโตเล็ก (Myotis horsfieldii)

110. ค้างคาวหูหนูตีนโตใหญ่ (Myotis hasseltii)

111. ค้างคาวหูหนูตีนเล็กเขี้ยวยาว (Myotis muricola)

112. ค้างคาวหูหนูตีนเล็กเขี้ยวสั้น (Myotis siligorensis)

113. ค้างคาวหูหนูพม่า (Myotis montivagus)

114. ค้างคาวหูหนูมือตีนปุ่ม (Myotis rosseti)

115. ค้างคาวหูหนูยักษ์ (Myotis chinensis)

116. ค้างคาวหูหนูหน้าขน (Myotis annectans)

117. ค้างคาวอีอาอีโอ (Ia io)

118. ค้างคาวไอ้แหว่ง (Coelops frithii)

119. ชะนีดำใหญ่ หรือ ไซแมง (Hylobates syndactylus)

120. ชะนีธรรมดา หรือ ชะนีมือขาว (Hylobates lar)

121. ชะนีมงกุฎ (Hylobates pileatus)

122. ชะนีมือดำ (Hylobates agilis)

123. ชะมดเช็ด หรือ ชะมดเชียง (Viverricula indica หรือ Viverricula malaccensis)

124. ชะมดน้ำ หรือ อีเห็นน้ำ (Cynogale bennettii)

125. ชะมดแผงสันหางดำ (Viverra megaspila)

126. ชะมดแผงหางปล้อง (Viverra zibetha)

127. ช้าง (Elephas maximus)

128. ทราย หรือ เนื้อทราย หรือ ตามะแน (Axis porcinus หรือ Cervus porcinus)

129. นากเล็กเล็บสั้น (Aonyx cinerea)

130. นากใหญ่ขนเรียบ (Lutra perspicillata)

131. นากใหญ่จมูกขน หรือ นากใหญ่หัวปลาดุก (Lutra sumatrana)

132. นากใหญ่ธรรมดา (Lutra lutra)

133. บ่างหรือพุจง หรือ พะจง (Cynocephalus variegatus)

134. พญากระรอกดำ (Ratufa bicolor)

135. พญากระรอกบินสีดำ (Aeromys tephromelas)

136. พญากระรอกบินหูขาว (Petaurista alborufus)

137. พญากระรอกบินหูดำ (Petaurista elegans)

138. พญากระรอกบินหูแดง (Petaurista petaurista)

139. พญากระรอกเหลือง (Ratufa affinis)

140. พังพอนกินปู (Herpestes urva)

141. พังพอนธรรมดา (Herpestes javanicus)

142. เพียงพอนเล็กสีน้ำตาล (Mustela nudipes)

143. เพียงพอนเส้นหลังขาว (Mustela strigidorsa)

144. เพียงพอนเหลือง (Mustela sibirica)

145. เม่นหางพวง หรือ เม่นขนอ่อน หรือ อีแกะ หรือ ม้อก (Atherurus macrourus)

146. เม่นใหญ่ (Hystrix brachyura)

147. แมวดาว หรือ แมวแกว (Felis bengalensis)

148. แมวป่า หรือ เสือกระต่าย (Felis chaus)

149. แมวป่าหัวแบน (Felis planiceps)

150. ลิงกัง (Macaca nemestrina)

151. ลิงลม หรือ นางอาย (Nycticebus coucang)

152. ลิงวอก (Macaca mulatta)

153. ลิงเสน (Macaca arctoides)

154. ลิงแสม (Macaca fascicularis)

155. ลิงอ้ายเงี้ยะ หรือ ลิงอัสสัม หรือ ลิงภูเขา (Macaca assamensis)

156. ลิ่นพันธุ์จีน (Manis pentadactyla)

157. ลิ่นพันธุ์มลายู หรือ ลิ่นชวา (Manis javanica)

158. โลมากระโดด (Stenella longirostris)

159. โลมาแถบ (Stenella coeruleoalba)

160. โลมาธรรมดา (Delphinus delphis)

161. โลมาปากขวด (Tursiops aduncus)

162. โลมาฟราเซอร์ (Lagenodelphis hosei)

163. โลมาฟันห่าง (Steno bredanensis)

164. โลมาลายจุด (Stenella attenuata)

165. โลมาหลังโหนก (Sousa chinensis)

166. โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Neophocaena phocaenoides)

167. โลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris)

168. วาฬคูเวียร์ (Ziphius carvirostris)

169. วาฬนำร่องครีบสั้น (Globicephala macrorhynchus)

170. วาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni)

171. วาฬเพชรฆาต (Orcinus orca)

172. วาฬเพชรฆาตดำ (Pseudorca crassidens)

173. วาฬเพชรฆาตเล็ก (Feresa attenuata)

174. วาฬฟันสองซี่ (Mesoplodon ginkgodens)

175. วาฬฟิน (Balaenoptera physaius)

176. วาฬหัวแตงโม (Peponocephala electra)

177. วาฬหัวทุย (Physeter macrocepalus)

178. วาฬหัวทุยแคระ (Kogia simus)

179. วาฬหัวทุยเล็ก (Kogia breviceps)

180. วัวแดง หรือ วัวดำ หรือ วัวเพลาะ (Bos javanicus)

181. เสือโคร่ง (Panthera tigris)

182. เสือดาว หรือ เสือดำ (Panthera pardus)

183. เสือปลา (Felis viverrina)

184. เสือไฟ (Felis temminckii)

185. เสือลายเมฆ (Neofelis nebulosa)

186. หนูเกาะ (Rattus remotus)

187. หนูขนเสี้ยนเขาหินปูน (Niviventer hinpoon)

188. หนูถ้ำ (Leopoldamys neilli)

189. หนูไผ่เล็บแม่มือแบน (Hapalomys longicaudatus)

190. หมาจิ้งจอก (Canis aureus)

191. หมาใน หรือ หมาแดง (Cuon alpinus)

192. หมาไม้ (Martes flavigula)

193. หมาหริ่ง (Melogale personata)

194. หมีขอ หรือ บินตุรง (Arctictis binturong)

195. หมีควาย หรือ หมีดำ (Ursus thibetanus)

196. หมีหมา หรือ หมีคน (Ursus malayanus)

197. หมูหริ่ง (Arctonyx collaris)

198. อีเก้ง หรือ เก้ง หรือ ฟาน (Muntiacus muntjak)

199. อีเห็นลายเมฆ หรือ ชะมดแปลงลายแถบ (Prionodon linsang)

200. อีเห็นลายเสือ หรือ ชะมดแปลงลายจุด (Prionodon pardicolor)

201. อีเห็นลายเสือโคร่ง หรือ อีเห็นลายพาด (Hemigalus derbyanus)

ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

หน้า :
1
ตอบกลับ
;Admin@farmthaionline.com
Copyright 2009, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. Admin@farmthaionline.com 2537  เข้าสู่ระบบ  ติดต่อทีมงาน