vv9v8v09fq:biz_content:009a076e-ff33-4ac8-a490-aa279c;00fd7980-d50e-46f1-9510-f06704;0116f622-9d75-44cf-a241-3b284b;014d88b2-fcb9-424e-b515-49fa56;016c61bf-1a38-4a86-933a-a11e1c;018399fb-3207-45f9-8971-391b04;02005601-168a-47a5-ba27-eaa2a3;026f6c3a-4889-4465-94d1-d7b2e3;02ceb0f7-5ec4-4b6a-9777-53f0dc;02dffc77-d3e5-407b-9516-160a10;03260392-23db-43a9-9086-981a6b;037fd95b-054f-4c5e-9ec9-6c0d4c;042c313c-d948-4ec5-b2e0-cef14f;04386d88-6965-448c-a55b-85140e;054a7f67-ad92-44bd-b0a4-93e8d0;0557a773-71f1-4a57-be34-c1423d;05d7bdb5-5b74-49eb-a9ad-467e60;0629bfee-eb1a-41bd-83ab-045aa0;06373b8f-9020-431a-988a-33a343;063a70cb-800c-4b4e-98dc-675403;06ee329b-035c-4082-99a6-8eb34c;0727865a-7cdd-486b-aa6c-ee1a58;072dd25f-7917-4b32-b713-a5eee8;07bbb109-fd2b-432b-8b55-f3bd78;07cb51aa-4b6d-4535-b3ea-980b19;084daa53-d8ef-4943-9880-9f279e;08bd953d-2d7a-44a2-a0e1-61dcc2;0a1dfc34-f31c-4d3c-81d6-7b0e36;0aa1ad40-1725-4d63-a168-66f9b5;0b1d2d8e-aa7d-49d3-b52d-c8aee8;0bbcaa68-c63d-4fd0-bdec-9d80f0;0c26e90a-3a5f-4000-8540-25383a;0cc6799d-916e-4e2c-94f8-f8edd7;0d13c920-a3d0-4b24-9970-cdd6b2;0d328c4f-e89c-4578-a53f-4a51a4;0d52ba07-24fe-4108-a855-1440d3;0db95b2a-4ec3-4129-a77f-5a338a;0e25215f-b9bc-49a5-94ae-48ffb3;0e7d48b2-a95f-465e-9a9d-637ad1;0f917618-ebda-4cd4-a100-8128f2;100c54ca-f0be-43c1-85d1-3b40e5;102e450f-4c11-4495-861a-302584;115039d8-46aa-4a82-9e83-92e3e7;11558e8e-9115-49c9-8f25-8b879b;11a10ba4-0b8c-4585-a780-f4c49b;1232e5fa-fa16-402e-ab9b-d7dd6e;12a18099-6196-4a73-aecd-4959f4;131f547a-7773-4b47-a1e6-23aa02;13a88463-716d-4f9b-97d8-6d818b;14b80720-c34b-4877-8603-83b95d;151fc92a-37bb-4789-86ba-0c0087;1533f744-e895-48fb-a465-f94839;16f8ed90-66b0-49be-8dca-985668;175af1ae-5c62-4243-939e-af0b45;189fb166-358f-414e-a085-cce27f;18ca6d88-bd27-456e-b88f-bde841;18cc65d5-1a79-44d4-828a-4f49af;18e3774c-aead-4f9a-a89c-14461e;19078c8a-c64e-4d0b-90bc-b1e9ef;191ba331-fec9-49b4-b6a1-6accff;19301c7e-9761-4f63-9d42-a8bf38;194b7545-1513-47c5-9765-f7d522;1978e48c-45cf-4087-bb67-9b92a7;199a7d2d-5ccb-472d-aec0-784f60;19ac4a36-c4b1-463b-b490-1e98c8;19cf9cb5-ebbd-4775-854b-7f2562;19d15ba3-c41f-42e5-b881-33e696;1aeffcf4-d037-407c-9746-772050;1b024be4-d06d-41f9-8d0c-bf8465;1bc3b579-d225-4cf1-9d90-2c4bc5;1dd07c25-79e9-45a8-acb8-f58010;1ddf816c-f08d-4361-93a1-4bb4e1;1dec046d-9b8a-46e0-a2bc-0247ed;1e1eaa89-1145-41bc-978b-833e20;1e225137-0474-4df6-8675-b45dc7;1e2a6090-053b-498d-b21d-52d762;1e91f663-0a24-451e-b41e-ca47e5;1ec187b8-90cd-4f07-afdc-40f31b;1ed56a76-97c9-4626-87af-ad5bb2;1fb4b659-4489-49c3-b548-d00b1b;2060e3d6-2a20-4767-ae47-f0b216;207c1030-ec84-49e0-9e22-19f654;21332c4e-23bd-4d45-9d22-eb2da5;215dee92-c69c-4e22-b44a-f4796f;216afd38-0e80-460a-b25c-fe4bce;21a89406-8ae4-4fb5-8d5a-432680;220f8898-a8eb-4ff4-bb79-c961a0;225d10bb-abc4-4b8a-bcf8-fd5a1d;22f6d2e1-4f49-4542-8e66-fa9ba7;231ca1fd-5167-4556-acb9-850304;232a71fc-4664-42e6-92a6-edc1b0;23668155-7129-43b0-8285-193370;2518821e-f222-4c33-a406-dea013;2545bd30-64db-4dfd-b8a8-befac3;2582a7e4-b715-4c71-8df0-f094c0;25903b3c-e0c4-4fd6-a102-5dd6e9;265b362c-6f11-4f00-a2c3-a577ff;2670a42a-313f-4707-93f7-80561b;26752a28-5215-448d-abca-e164bd;269d446f-675e-4c4c-9439-4aebe5;270a59ec-4d83-414f-a912-e9aef7;27443fd4-2d3c-4aa6-ab33-282320;2794b804-ebfe-4381-b586-c2d7f4;280dc4bf-29c5-44f5-a1d8-04703f;28478930-f72e-4012-ab01-e8ad0a;28d246b0-b7c9-4359-908f-5706a4;291a6c69-8ff4-4407-9cca-bd73a5;291ff97d-68ce-4477-874f-ab5b3b;2940ed2a-57a5-4fc8-b62c-7bd07a;29a8dbf8-0a32-4ef7-bc8b-7f387f;29d50547-74a1-45f2-b872-a92648;2a93a858-22ce-4eba-9619-c73601;2b6158bc-b553-4795-81c9-6af0b3;2baab496-4cec-451e-985f-992f05;2c6e77b3-f01b-465d-893f-5f5245;2e5926c5-1d6d-49ef-ace1-aee1fc;2ed09594-e27b-4771-b7a6-47628f;2ed330ae-0543-47f3-9c0d-b182fd;2f10c498-a27d-4535-a9f6-c91ffa;2f46f195-08c4-4464-a87e-bb331e;2f5458eb-2621-4764-b7b2-0016b8;2fb54437-05a3-498a-a259-5e5b60;3161ee3a-ed6b-4c5d-b1eb-8d1f32;3223610c-5f27-4235-87a7-ff51bd;324ab16a-e44e-41c8-904d-417de7;3260481d-9fce-4bd0-9d4e-94b7c1;326ce3ff-83fa-4a81-961d-504f4f;32e7cd28-b43c-4e50-9ff6-e14047;336a238f-48b3-46d0-93f5-94b528;338a4899-c21d-480a-a740-66d2c1;338df7bf-eb8d-4067-bae1-319a19;33986370-a55d-4a2a-85c7-a5563c;33990969-3bb1-453d-83f9-4af940;33fe67c2-a550-4015-84c0-70e5f7;3417248d-ffb5-46a4-97b5-338900;35a44ed0-f670-43aa-92da-442fba;364a8884-1f51-4e13-b69f-08e8a8;376644eb-340d-4e1e-8cca-457207;37e0ee48-6387-4271-b88c-c5ac1b;3876138e-23f0-400b-aa9b-e0dbd9;399d5998-1f91-45ed-8a4e-54cbc0;39cc3091-2b31-47e8-8df9-5c30c7;39d54405-2b12-4a8b-9657-f49233;3a60c3af-2467-418a-9609-7b72e6;3aaeb743-f797-434d-804d-96ff96;3b03124e-f01e-48a0-b650-672379;3b3212c8-0d60-46e6-8754-3af649;3bcf6c66-70cb-49e5-81bb-433e40;3d12fa72-1da5-4739-b5e9-66d29c;3d4897a2-ff13-4bad-844c-5323cd;3ea6b8b9-9f04-4af9-8055-ef3175;3f8c7060-ae81-40a8-b03c-e71e89;3fe9258f-71f7-4001-9407-25a155;3ffdce55-30e1-4ee7-b9a8-a14ef9;4085d207-24ea-420d-a197-ff0516;40b9a590-6bf9-4e39-99f0-eee814;40bb9bb8-6376-45ef-8422-ff1ccb;40c3c5fa-467a-4284-ac94-fe3dbe;40d7ac95-88f1-4dbd-bba4-e62290;40e200b2-c62e-4900-9113-4052bd;40f74848-e468-43f8-bcc9-26423a;41230254-b009-4d64-ab8c-f25a65;41d5352d-aa72-4ba9-b4d7-f538c8;41f367dd-17c5-4374-9579-15d6ec;4266ed2e-075a-4860-9848-268533;42d4f9eb-cc3f-45e1-8fc8-f4b557;43b6ad76-637d-453c-b9ae-c4e321;43e317c3-5cbd-4eb0-b6af-6b23a6;43e4a5bf-4564-4dd5-98ec-ef5ea5;444f8b1e-63f7-497a-8a19-c88234;44e65aa3-a9dc-4e32-996e-588322;455ec473-77c4-443f-a7ad-3413c0;45cb42f7-a4dd-4818-9bfb-1b1b69;463c0110-5c23-4d9b-936b-0592ba;46abb112-530a-4590-b618-6cf31e;46c96a6c-3bcd-4f59-a0d8-1e58a5;46d8c9a4-8eaa-4592-a977-897852;4724c6b9-c8af-4a47-8d05-b1afe6;47fdb8ca-3be7-4ce5-8213-b0efc9;4839cdd4-3a58-417e-9148-95863e;48444871-e6f4-4fbd-a910-f7aed6;48cb7ac8-f30a-4720-8e14-ef34f0;4909e8f4-c8d7-4c32-bbb9-8d300d;492c0816-5720-4ed3-85ec-abfb47;493521d3-c6f7-484c-a40c-9bba5c;49b85896-16a2-4625-957d-bc9b78;49f4e69e-e11e-45cc-9fbe-04a24f;4a696577-4bcd-446e-b6f7-bf0160;4a6b7ad9-6c06-4ba0-851f-661248;4aafbf19-f5d7-477d-967a-c81cff;4b204f99-d286-4df1-ab1e-e49634;4beceaea-2b6a-494d-b925-5512ac;4bfd07d8-a27b-46f7-905b-5f927f;4c090a4f-d177-4b4d-9d27-af8819;4c098da3-e3dc-4522-a74f-d1dc5e;4c5ac3ba-b91c-4c2e-94cf-983371;4d07a985-c021-4c04-a52f-702643;4d25d9ac-e783-4f4f-a60f-2cea56;4e69f182-fd93-4482-89c2-411b7d;4e86d67b-e0b9-43e3-bf7e-887089;4f04003e-53de-49e4-8d7f-aeddcc;501af176-2c26-472c-b175-bfa114;5037b541-9338-463f-850a-f38265;506416cd-ce88-4d08-b52d-102d5e;51486119-b757-497b-9735-4fabdb;515c2286-4eb0-4636-863a-baa2a7;51cd26e0-9908-4764-a89d-3dfd4c;51e50b32-110b-496e-9203-7201c7;52b14785-7657-4c33-9f4c-055275;5300999e-f55f-4c1b-90fa-8d5f5d;5320f640-3d5f-4859-ac9c-4a862d;532b7ff2-007b-404d-8f91-96b0be;535d2106-f248-469a-8435-feb260;53c1998e-284e-4158-9d9a-d64556;53fa8298-e2ee-4c84-9b65-d4a17c;54156e60-d9f7-486d-b02a-5852ac;5418cce5-a466-42f9-9901-49ee4e;55b32a1b-af62-4114-b78d-219eba;561a4291-b3f0-4712-8eef-041d54;56a608eb-93d9-49e3-b32f-4affe7;56c96699-6d7b-403d-96ed-2a872d;5703f8b0-f13a-416e-bb91-d2578b;57568e80-1a96-429a-9449-25b477;57b12c0a-1a78-4ebd-ad91-87be9a;580017a4-fb3c-417a-ac69-d889f3;583db85a-bf3c-4f8a-a270-dcda77;585ef892-827d-4464-bb64-1ab598;59ab43b5-b0c9-48b4-b6d0-1e6120;59fae9b0-77e7-4092-bb52-897823;5a8ac3dc-df6b-4f61-b818-09e610;5ab956ac-bf6f-4fde-83ba-2ea0ea;5bb419ae-03a2-44dc-807e-9ef5bf;5c17fc8b-76e8-4221-8186-49b1a3;5c28c6ad-c605-4871-b06b-e1c8da;5d579722-a710-4fa0-9a86-79de78;5d8d21fd-cd63-4b12-9922-523314;5dcf036e-5b5a-4c99-9b3b-f9134f;5dd25f10-0da9-46ca-9b90-a955b8;5de053ca-fe41-4082-860e-378c92;5df27da8-0dee-4bba-aa38-eaeaa7;5e0ee6f5-0ff8-452a-b0bd-d10acf;5e2b777c-9680-4a83-b82d-50e62c;5e9f29f1-d9da-4de6-9b55-fd1669;5eddec02-8173-4a2f-b08c-001953;5f19c884-b7b5-467c-9314-59ad68;5fa6cfed-09ed-4da0-a281-fc42b5;60543d6b-8719-4a73-bafd-bb578d;608220e4-47d0-41af-a653-910d27;61631a76-2a95-4333-a5f7-790518;61ec1f9a-1ff9-4010-b9b8-06e648;62630c30-713e-4f85-93e0-8d5719;631346e6-df8e-4bf6-b1cb-011101;641c5f39-0660-4ea3-9693-826a1b;64646644-492a-41b4-b40d-272b51;65491bfa-62bf-4cfb-b968-d2aa3c;65870852-669c-4e3e-8e8c-9ae97c;65d2b7ac-e062-4
ข่าวสาร และ กิจกรรมในแวดวงสัตว์เลี้ยง > ข่าวสารและประชาสัมพันธ์อื่นๆ > บัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครอง 2546 (สัตว์ป่าจำพวกนก)
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์อื่นๆ ผู้ประกาศ เข้าชม ตอบกลับ แก้ไขล่าสุด

บัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครอง 2546 (สัตว์ป่าจำพวกนก)

Admin 9 14 11 พฤศจิกายน 2557

สัตว์ป่าจำพวกนก

 

1. ไก่จุก (Rollulus rouloul )

2. ไก่นวล (Rhizothera longirostris )

3. ไก่ป่า (Gallus gallus)

4. ไก่ฟ้าพญาลอ (Lophura diardi)

5. ไก่ฟ้าหน้าเขียว (Lophura ignita)

6. ไก่ฟ้าหลังขาว (Lophura nycthemera)

7. ไก่ฟ้าหลังเทา (Lophura leucomelanos หรือ Lophura leucomelana)

8. ไก่ฟ้าหางลายขวาง (Syrmaticus humiae)

9. นกกก หรือ นกกาฮัง หรือ นกกะวะ (Buceros bicornis)

10. นกกระจอกตาล (Passer flaveolus)

11. นกกระจอกป่าท้องเหลือง (Passer rutilans)

12. นกกระจอกใหญ่ (Passer domesticus)

13. นกกระจ้อยแก้มสีเทา (Seicercus poliogenys)

14. นกกระจ้อยเขาสูง (Bradypterus mandelli หรือ Bradypterus seebohmi )

15. นกกระจ้อยคอขาว (Abroscopus superciliaris)

16. นกกระจ้อยคอดำ (Abroscopus albogularis)

17. นกกระจ้อยนักร้อง (Cettia canturians )

18. นกกระจ้อยป่าโกงกาง (Gerygone sulphurea)

19. นกกระจ้อยพันธุ์จีน (Bradypterus tacsanowskius)

20. นกกระจ้อยวงตาสีทอง (Seicercus tephrocephalus หรือ Seicercus burkii )

21. นกกระจ้อยหางสีเรียบ (Seicercus soror)

22. นกกระจ้อยแถบปีกเหลือง (Seicercus valentini)

23. นกกระจ้อยสีน้ำตาล (Bradypterus luteoventris)

24. นกกระจ้อยสีไพล (Cettia pallidipes)

25. นกกระจ้อยหัวลาย (Urosphena squameiceps หรือ Cettia squameiceps)

26. นกกระจ้อยเหลืองไพล (Cettia flavolivacea)

27. นกกระจ้อยใหญ่ (Cettia major)

28. นกกระจ้อยอกเทา (Bradypterus davidi หรือ Bradypterus thoracicus)

29. นกกระจาบทอง (Ploceus hypoxanthus)

30. นกกระจาบธรรมดา (Ploceus philippinus)

31. นกกระจาบอกลาย (Ploceus manyar )

32. นกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือ (Phylloscopus borealis)

33. นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ (Phylloscopus tenellipes)

34. นกกระจิ๊ดเขียวคล้ำ (Phylloscopus trochiloides)

35. นกกระจิ๊ดเขียวปีกสองแถบ (Phylloscopus plumbeitarsus)

36. นกกระจิ๊ดคอสีเทา (Phylloscopus maculipennis)

37. นกกระจิ๊ดคิ้วดำท้องขาว (Phylloscopus cantator)

38. นกกระจิ๊ดคิ้วดำท้องเหลือง (Phylloscopus ricketti)

39. นกกระจิ๊ดตะโพกเหลือง (Phylloscopus proregulus)

40. นกกระจิ๊ดแถบปีกสีส้ม (Phylloscopus pulcher)

41. นกกระจิ๊ดท้องสีน้ำตาล (Phylloscopus subaffinis)

42. นกกระจิ๊ดธรรมดา (Phylloscopus inornatus)

43. นกกระจิ๊ดปากหนา (Phylloscopus schwarzi)

44. นกกระจิ๊ดพันธุ์หิมาลัย (Phylloscopus humei)

45. นกกระจิ๊ดพันธุ์จีน (Phylloscopus sichuanensis)

46. นกกระจิ๊ดสีคล้ำ (Phylloscopus fuscatus )

47. นกกระจิ๊ดหัวมงกุฎ (Phylloscopus coronatus)

48. นกกระจิ๊ดหางขาวเล็ก (Phylloscopus davisoni)

49. นกกระจิ๊ดหางขาวใหญ่ (Phylloscopus reguloides)

50. นกกระจิ๊ดอกลายเหลือง (Phylloscopus armandii)

51. นกกระจิบกระหม่อมแดง (Orthotomus sericeus)

52. นกกระจิบคอดำ (Orthotomus atrogularis)

53. นกกระจิบธรรมดา (Orthotomus sutorius )

54. นกกระจิบภูเขา (Orthotomus cuculatus)

55. นกกระจิบหญ้าคิ้วขาว (Prinia atrogularis)

56. นกกระจิบหญ้าท้องเหลือง (Prinia flaviventris)

57. นกกระจิบหญ้าสีข้างแดง (Prinia rufescens)

58. นกกระจิบหญ้าสีน้ำตาล (Prinia polychroa)

59. นกกระจิบหญ้าสีเรียบ (Prinia inornata)

60. นกกระจิบหญ้าอกเทา (Prinia hodgsonii)

61. นกกระจิบหัวแดง (Orthotomus ruficeps หรือ Orthotomus sepium)

62. นกกระติ๊ดขี้หมู (Lonchura punctulata)

63. นกกระติ๊ดเขียวหรือนกไผ่ (Erythrura prasina)

64. นกกระติ๊ดแดง (Amandava amandava)

65. นกกระติ๊ดตะโพกขาว (Lonchura striata)

66. นกกระติ๊ดท้องขาว (Lonchura leucogastra)

67. นกกระติ๊ดสีอิฐ หรือ นกปากตะกั่ว (Lonchura malacca)

68. นกกระติ๊ดหัวขาว (Lonchura maja)

69. นกกระติ๊ดใหญ่ปากเหลือง (Eophona migratoria)

70. นกกระติ๊ดใหญ่ปีกลาย (Mycerobas melanozanthos)

71. นกกระติ๊ดใหญ่สร้อยคอเหลือง (Mycerobas affinis)

72. นกกระเต็นขาวดำใหญ่ หรือ นกกะเต็นขาวดำใหญ่ (Megaceryle lugubris)

73. นกกระเต็นแดง หรือ นกกะเต็นแดง (Halcyon coromanda)

74. นกกระเต็นน้อยแถบอกดำ หรือ นกกะเต็นน้อยแถบอกดำ (Alcedo euryzona)

75. นกกระเต็นน้อยธรรมดา หรือ นกกะเต็นน้อยธรรมดา (Alcedo atthis)

76. นกกระเต็นน้อยหลังดำ หรือ นกกะเต็นน้อยหลังดำ (Ceyx erithacus)

77. นกกระเต็นน้อยหลังแดง หรือ นกกะเต็นน้อยหลังแดง (Ceyx rufidorsus)

78. นกกระเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน หรือ นกกะเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน (Alcedo meninting)

79. นกกระเต็นปักหลัก หรือ นกกะเต็นปักหลัก (Ceryle rudis)

80. นกกระเต็นลาย หรือ นกกะเต็นลาย (Lacedo pulchella)

81. นกกระเต็นสร้อยคอสีน้ำตาล หรือ นกกะเต็นสร้อยคอสีน้ำตาล (Actenoides concretus)

82. นกกระเต็นหัวดำ หรือ นกกะเต็นหัวดำ (Halcyon pileata)

83. นกกระเต็นใหญ่ธรรมดา หรือ นกกะเต็นใหญ่ธรรมดา (Halcyon capensis)

84. นกกระเต็นใหญ่ปีกสีน้ำตาล หรือ นกกะเต็นใหญ่ปีกสีน้ำตาล (Halcyon amauroptera)

85. นกกระเต็นอกขาว หรือ นกกะเต็นอกขาว (Halcyon smyrnensis)

86. นกกระเต็นเฮอคิวลิส หรือ นกกะเต็นเฮอคิวลิส (Alcedo hercules)

87. นกกระแตแต้แว้ด หรือ นกต้อยตีวิด (Vanellus indicus)

88. นกกระแตผีชายหาด (Esacus neglectus หรือ Esacus magnirostris)

89. นกกระแตผีเล็ก (Burhinus oedicnemus)

90. นกกระแตผีใหญ่ (Esacus recurvirostris)

91. นกกระแตหงอน (Vanellus vanellus)

92. นกกระแตหัวเทา (Vanellus cinereus)

93. นกกระแตหาด (Vanellus duvaucelii)

94. นกกระทาดงแข้งเขียว (Arborophila chloropus)

95. นกกระทาดงคอสีแสด (Arborophila rufogularis)

96. นกกระทาดงจันทบูรณ์ (Arborophila diversa หรือ Arborophila cambodiana)

97. นกกระทาดงปักษ์ใต้ (Arborophila charltonii)

98. นกกระทาดงอกสีน้ำตาล (Arborophila brunneopectus)

99. นกกระทาทุ่ง (Francolinus pintadeanus)

100. นกกระทาป่าไผ่ (Bambusicola fytchii)

แจ้งลบ
หน้า :
1
2
ตอบกลับ
Reply
ชื่อ : kikkati
แจ้งลบ
 ขอบคุณข้อมูล 

[url=http://www.siam-texas.com/]Gclub[/url] | [url=http://www.gamble-vip88.com/]บาคาร่า[/url] | [url=http://www.siam-texas.com/]Gclub online[/url] | [url=http://www.gamble-vip88.com/]บาคาร่าออนไลน์[/url] 
ชื่อ : kikkati
แจ้งลบ
 [url=http://www.siam-texas.com/]Gclub[/url] | [url=http://www.gamble-vip88.com/]บาคาร่า[/url] | [url=http://www.siam-texas.com/]Gclub online[/url] | [url=http://www.gamble-vip88.com/]บาคาร่าออนไลน์[/url] 
ชื่อ : kikkati
แจ้งลบ
 ขอบคุณค่ะ

<a href="http://www.siam-texas.com/">Gclub</a> | <a href="http://www.gamble-vip88.com/">บาคาร่า</a> | <a href="http://www.siam-texas.com/">Gclub online</a> | <a href="http://www.gamble-vip88.com/">บาคาร่าออนไลน์</a> 
ชื่อ : Admin (สมาชิก)
แจ้งลบ

901. เป็ดหัวเขียว (Anas platyrhynchos)

902. เป็ดหางแหลม (Anas acuta)

903. พญาแร้ง (Sarcogyps calvus)

904. ห่านเทาปากชมพู (Anser anser)

905. ห่านเทาปากดำ หรือ ห่านคอขาว (Anser cygnoides)

906. ห่านหัวลาย (Anser indicus)

907. เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ (Aviceda leuphotes)

908. เหยี่ยวกิ้งก่าสีน้ำตาล (Aviceda jerdoni)

909. เหยี่ยวขาว (Elanus caeruleus)

910. เหยี่ยวค้างคาว (Macheiramphus alcinus)

911. เหยี่ยวเคสเตรล (Falco tinnunculus)

912. เหยี่ยวด่างดำขาว (Circus melanoleucos)

913. เหยี่ยวดำ (Milvus migrans)

914. เหยี่ยวดำท้องขาว (Spizaetus alboniger)

915. เหยี่ยวแดง (Haliastur indus)

916. เหยี่ยวต่างสี (Spizaetus cirrhatus)

917. เหยี่ยวตีนแดง (Falco amurensis)

918. เหยี่ยวท้องแดง (Hieraaetus kienerii)

919. เหยี่ยวทะเลทราย (Buteo buteo)

920. เหยี่ยวทุ่ง (Circus spilonotus)

921. เหยี่ยวทุ่งแถบเหนือ (Circus cyaneus)

922. เหยี่ยวทุ่งพันธุ์ยูเรเซีย (Circus aeruginosus)

923. เหยี่ยวนกกระจอกเล็ก (Accipiter virgatus)

924. เหยี่ยวนกกระจอกใหญ่ (Accipiter nisus)

925. เหยี่ยวนกเขาชิครา (Accipiter badius)

926. เหยี่ยวนกเขาท้องขาว (Accipiter gentilis)

927. เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน (Accipiter soloensis)

928. เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น (Accipiter gularis)

929. เหยี่ยวนกเขาหงอน (Accipiter trivirgatus)

930. เหยี่ยวนิ้วสั้น (Circaetus gallicus)

931. เหยี่ยวปลาเล็กหัวเทา (Ichthyophaga humilis)

932. เหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา (Ichthyophaga ichthyaetus)

933. เหยี่ยวปีกแดง (Butastur liventer)

934. เหยี่ยวผึ้ง (Pernis ptilorhyncus)

935. เหยี่ยวเพเรกริน (Falco peregrinus)

936. เหยี่ยวภูเขา (Spizaetus nipalensis )

937. เหยี่ยวเมอร์ลิน (Falco columbarius)

938. เหยี่ยวแมลงปอขาดำ (Microhierax fringillarius)

939. เหยี่ยวแมลงปอขาแดง (Microhierax caerulescens)

940. เหยี่ยวรุ้ง (Spilornis cheela)

941. เหยี่ยวเล็กตะโพกขาว (Polihierax insignis)

942. เหยี่ยวหงอนสีน้ำตาลท้องขาว (Spizaetus nanus)

943. เหยี่ยวหน้าเทา (Butastur indicus)

944. เหยี่ยวออสเปร (Pandion haliaetus)

945. เหยี่ยวฮอบบี้ (Falco severus)

946. เหยี่ยวฮอบบี้ยุโรป (Falco subbuteo)

947. อีกา (Corvus macrorhynchos)

948. อีแก (Corvus splendens)

949. อีแร้งดำหิมาลัย (Aegypius monachus)

950. อีแร้งเทาหลังขาว (Gyps bengalensis )

951. อีแร้งสีน้ำตาล (Gyps indicus )

952. อีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัย (Gyps himalayensis)

 

ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ชื่อ : Admin (สมาชิก)
แจ้งลบ

801. นกหัวโตทรายเล็ก (Charadrius mongolus)

802. นกหัวโตทรายใหญ่ (Charadrius leschenaultii)

803. นกหัวโตปากยาว (Charadrius placidus)

804. นกหัวโตมลายู (Charadrius peronii)

805. นกหัวโตเล็กขาสีส้ม (Charadrius hiaticula)

806. นกหัวโตเล็กขาเหลือง (Charadrius dubius)

807. นกหัวโตสีเทา (Pluvialis squatarola)

808. นกหัวโตหลังจุดสีทอง (Pluvialis fulva)

809. นกหางนาก (Megalurus palustris)

810. นกหางรำดำ (Heterophasia melanoleuca)

811. นกหางรำหลังแดง (Heterophasia annectens)

812. นกหางรำหางยาว (Heterophasia picaoides)

813. นกออก (Haliaeetus leucogaster )

814. นกอัญชันคิ้วขาว (Porzana cinerea)

815. นกอัญชันจีน (Porzana paykullii)

816. นกอัญชันป่าขาแดง (Rallina fasciata)

817. นกอัญชันป่าขาเทา (Rallina eurizonoides)

818. นกอัญชันเล็ก (Porzana pusilla)

819. นกอัญชันเล็กลายจุด (Porzana porzana)

820. นกอัญชันหางดำ (Porzana bicolor)

821. นกอัญชันอกเทา (Rallus striatus)

822. นกอัญชันอกสีไพล (Rallus aquaticus)

823. นกอ้ายงั่ว (Anhinga melanogaster)

824. นกอินทรีดำ (Ictinaetus malayensis )

825. นกอินทรีแถบปีกดำ (Hieraaetus fasciatus)

826. นกอินทรีทุ่งหญ้าสเต็ปป์ (Aquila nipalensis)

827. นกอินทรีปีกลาย (Aquila clanga)

828. นกอินทรีเล็ก (Hieraaetus pennatus)

829. นกอินทรีสีน้ำตาล (Aquila rapax)

830. นกอินทรีหัวนวล (Haliaeetus leucoryphus)

831. นกอินทรีหัวไหล่ขาว (Aquila heliaca)

832. นกอินทรีหางขาว (Haliaeetus albicilla)

833. นกอีก๋อยจิ๋ว (Numenius minutus)

834. นกอีก๋อยตะโพกสีน้ำตาล (Numenius madagascariensis)

835. นกอีก๋อยเล็ก (Numenius phaeopus)

836. นกอีก๋อยใหญ่ (Numenius arquata)

837. นกอีโก้ง (Porphyrio porphyrio)

838. นกอีแจว (Hydrophasianus chirurgus)

839. นกอีแพรดคอขาว (Rhipidura albicollis)

840. นกอีแพรดคิ้วขาว (Rhipidura aureola)

841. นกอีแพรดแถบอกดำ (Rhipidura javanica)

842. นกอีแพรดท้องเหลือง (Rhipidura hypoxantha)

843. นกอีแพรดอกลาย (Rhipidura perlata)

844. นกอีล้ำ หรือ นกอีดำ (Gallinula chloropus)

845. นกอีลุ้ม (Gallicrex cinerea)

846. นกอีวาบตั๊กแตน (Cacomantis merulinus)

847. นกอีเสือลายเสือ (Lanius tigrinus)

848. นกอีเสือสีน้ำตาล (Lanius cristatus)

849. นกอีเสือหลังแดง (Lanius collurioides)

850. นกอีเสือหลังเทา (Lanius tephronotus)

851. นกอีเสือหัวดำ (Lanius schach)

852. นกอุ้มบาตร (Motacilla alba)

853. นกเอี้ยงก้นลาย (Acridotheres cristatellus)

854. นกเอี้ยงควาย (Acridotheres fuscus)

855. นกเอี้ยงด่าง (Gracupica contra หรือ Sturnus contra)

856. นกเอี้ยงดำปักษ์ใต้ (Aplonis panayensis)

857. นกเอี้ยงถ้ำ (Myiophoneus caeruleus)

858. นกเอี้ยงพราหมณ์ (Temenuchus pagodarum หรือ Sturnus pagodarum)

859. นกเอี้ยงสาริกา หรือ นกเอี้ยงสาลิกา (Acridotheres tristis)

860. นกเอี้ยงหงอน (Acridotheres grandis หรือ Acridotheres javanicus)

861. นกเอี้ยงหัวสีทอง (Ampeliceps coronatus)

862. นกแอ่นกินรัง (Collocalia fuciphaga หรือ Aerodramus fuciphagus)

863. นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก (Apus pacificus)

864. นกแอ่นตาล (Cypsiurus balasiensis)

865. นกแอ่นท้องขาว (Collocalia esculenta)

866. นกแอ่นท้องลาย (Apus acuticauda)

867. นกแอ่นทุ่งเล็ก (Glareola lactea)

868. นกแอ่นทุ่งใหญ่ (Glareola maldivarum)

869. นกแอ่นบ้าน (Apus affinis)

870. นกแอ่นพง (Artamus fuscus)

871. นกแอ่นพันธุ์หิมาลัย (Collocalia brevirostris หรือ Aerodramus brevirostris)

872. นกแอ่นฟ้าเคราขาว (Hemiprocne comata)

873. นกแอ่นฟ้าตะโพกสีเทา (Hemiprocne longipennis)

874. นกแอ่นฟ้าหงอน (Hemiprocne coronata)

875. นกแอ่นเล็กหางหนามตะโพกขาว (Rhaphidura leucopygialis)

876. นกแอ่นหางสี่เหลี่ยม หรือ นกแอ่นรังดำ (Collocalia maxima หรือ Aerodramus maximus)

877. นกแอ่นใหญ่คอขาว (Hirundapus caudacutus)

878. นกแอ่นใหญ่หัวตาขาว (Hirundapus giganteus)

879. นกแอ่นใหญ่หัวตาดำ (Hirundapus cochinchinensis)

880. นกฮูก หรือนกเค้ากู่ (Otus lempiji)

881. เป็ดก่า (Cairina scutulata)

882. เป็ดคับแค (Nettapus coromandelianus)

883. เป็ดเชลดัก (Tadorna tadorna)

884. เป็ดดำหัวดำ (Aythya baeri)

885. เป็ดดำหัวสีน้ำตาล (Aythya nyroca)

886. เป็ดแดง (Dendrocygna javanica)

887. เป็ดเทา (Anas poecilorhyncha)

888. เป็ดเทาก้นดำ (Anas strepera)

889. เป็ดปากแดง (Netta rufina)

890. เป็ดปากยาวข้างลาย (Mergus squamatus)

891. เป็ดปากพลั่ว (Anas clypeata)

892. เป็ดปากสั้น (Anas penelope)

893. เป็ดปีกเขียว (Anas crecca)

894. เป็ดเปีย (Aythya fuligula)

895. เป็ดเปียหน้าเขียว (Anas falcata)

896. เป็ดโปช๊าดหลังขาว (Aythya ferina)

897. เป็ดพม่า (Tadorna ferruginea)

898. เป็ดลาย (Anas querquedula)

899. เป็ดหงส์ (Sarkidiornis melanotos)

900. เป็ดหน้าเหลือง (Anas formosa)

ชื่อ : Admin (สมาชิก)
แจ้งลบ

701. นกยอดหญ้าหลังดำ (Saxicola jerdoni)

702. นกยอดหญ้าหัวดำ (Saxicola torquata)

703. นกยางกรอกพันธุ์จีน (Ardeola bacchus)

704. นกยางกรอกพันธุ์ชวา ( Ardeola speciosa)

705. นกยางกรอกพันธุ์อินเดีย (Ardeola grayii)

706. นกยางเขียว (Butorides striatus)

707. นกยางควาย (Bubulcus ibis)

708. นกยางจีน (Egretta eulophotes)

709. นกยางดำ (Dupetor flavicollis)

710. นกยางแดงใหญ่ (Botaurus stellaris)

711. นกยางทะเล (Egretta sacra)

712. นกยางโทนน้อย (Mesophoyx intermedia หรือ Egretta intermedia)

713. นกยางโทนใหญ่ (Casmerodius albus หรือ Egretta alba)

714. นกยางเปีย (Egretta garzetta )

715. นกยางไฟธรรมดา (Ixobrychus cinnamomeus)

716. นกยางไฟหัวดำ (Ixobrychus sinensis)

717. นกยางไฟหัวเทา (Ixobrychus eurhythmus)

718. นกยางลายเสือ (Gorsachius melanolophus)

719. นกยูง (Pavo muticus)

720. นกร่อนทะเลหางขาว (Phaethon lepturus)

721. นกร่อนทะเลหางแดง (Phaethon rubricauda)

722. นกระวังไพรแก้มสีน้ำตาล (Pomatorhinus erythrogenys)

723. นกระวังไพรปากแดงยาว (Pomatorhinus ochraceiceps)

724. นกระวังไพรปากแดงสั้น (Pomatorhinus ferruginosus)

725. นกระวังไพรปากยาว (Pomatorhinus hypoleucos)

726. นกระวังไพรปากเหลือง (Pomatorhinus schisticeps)

727. นกระวังไพรหลังแดง (Pomatorhinus montanus)

728. นกรัฟ (Philomachus pugnax )

729. นกลอยทะเลคอแดง (Phalaropus lobatus)

730. นกลุมพู หรือ นกกะลุมพู (Ducula aenea)

731. นกลุมพูขาว หรือ นกกะลุมพูขาว (Ducula bicolor)

732. นกลุมพูแดง หรือ นกกะลุมพูแดง (Columba punicea)

733. นกแว่นตาขาวข้างแดง (Zosterops erythropleurus)

734. นกแว่นตาขาวสีทอง (Zosterops palpebrosus)

735. นกแว่นตาขาวสีเหลืองปักษ์ใต้ (Zosterops everetti)

736. นกแว่นตาขาวหลังเขียว (Zosterops japonicus)

737. นกแว่นสีเทา หรือ นกแว่นเหนือ (Polyplectron bicalcaratum)

738. นกแว่นสีน้ำตาล หรือ นกแว่นใต้ (Polyplectron malacense)

739. นกศิวะปีกสีฟ้า (Minla cyanouroptera)

740. นกศิวะหางสีตาล (Minla strigula)

741. นกสกัว หรือ นกสกัวหางช้อน (Stercorarius pomarinus)

742. นกสกัวขั้วโลกเหนือ (Stercorarius parasiticus)

743. นกสกัวหางยาว (Stercorarius longicaudus)

744. นกสติ๊นท์อกเทา (Calidris temminckii)

745. นกสติ๊นท์คอแดง (Calidris ruficollis)

746. นกสติ๊นท์นิ้วยาว (Calidris subminuta)

747. นกสติ๊นท์เล็ก (Calidris minuta)

748. นกสาลิกาเขียว (Cissa chinensis)

749. นกสาลิกาเขียวหางสั้น (Cissa hypoleuca)

750. นกสาลิกาปากดำ (Pica pica)

751. นกสีชมพูสวน (Dicaeum cruentatum)

752. นกเสือแมลงคอสีตาล (Pteruthius melanotis)

753. นกเสือแมลงปีกแดง (Pteruthius flaviscapis)

754. นกเสือแมลงหน้าสีตาล (Pteruthius aenobarbus)

755. นกเสือแมลงหัวขาว (Gampsorhynchus rufulus)

756. นกแสก (Tyto alba)

757. นกแสกแดง (Phodilus badius)

758. นกหกเล็กปากดำ (Loriculus galgulus)

759. นกหกเล็กปากแดง (Loriculus vernalis)

760. นกหกใหญ่ (Psittinus cyanurus)

761. นกหนูแดง (Porzana fusca)

762. นกหว้า (Argusianus argus)

763. นกหัวขวานเขียวคอเขียว (Picus viridanus)

764. นกหัวขวานเขียวตะโพกแดง (Picus erythropygius)

765. นกหัวขวานเขียวท้องลาย (Picus xanthopygaeus)

766. นกหัวขวานเขียวป่าไผ่ (Picus vittatus)

767. นกหัวขวานเขียวหัวดำ (Picus canus)

768. นกหัวขวานคอลาย (Picus mentalis)

769. นกหัวขวานแคระจุดรูปหัวใจ (Hemicircus canente)

770. นกหัวขวานแคระอกเทา (Hemicircus concretus)

771. นกหัวขวานจิ๋วคิ้วขาว (Sasia ochracea)

772. นกหัวขวานจิ๋วท้องลาย (Picumnus innominatus)

773. นกหัวขวานจิ๋วอกแดง (Sasia abnormis)

774. นกหัวขวานด่างแคระ (Dendrocopos canicapillus หรือ Picoides canicapillus)

775. นกหัวขวานด่างท้องดำ (Meiglyptes jugularis)

776. นกหัวขวานด่างท้องน้ำตาลแดง (Dendrocopos hyperythrus หรือ Picoides hyperythrus)

777. นกหัวขวานด่างหน้าผากเหลือง (Picoides mahrattensis)

778. นกหัวขวานด่างหัวแดงอกลาย (Picoides atratus)

779. นกหัวขวานด่างอกลายจุด (Picoides macei)

780. นกหัวขวานแดง (Blythipicus rubiginosus)

781. นกหัวขวานแดงลาย (Picus miniaceus)

782. นกหัวขวานแดงหลังลาย (Blythipicus pyrrhotis)

783. นกหัวขวานป่าไผ่ (Gecinulus viridis)

784. นกหัวขวานปีกแดง (Picus puniceus)

785. นกหัวขวานลายคอแถบขาว (Meiglyptes tukki)

786. นกหัวขวานลายตะโพกเหลือง (Meiglyptes tristis)

787. นกหัวขวานเล็กหงอนเหลือง (Picus chlorolophus)

788. นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง (Dinopium javanense)

789. นกหัวขวานสามนิ้วหลังสีไพล (Dinopium rafflesii)

790. นกหัวขวานสีตาล (Celeus brachyurus)

791. นกหัวขวานสี่นิ้วหลังทอง (Chrysocolaptes lucidus)

792. นกหัวขวานหลังสีส้ม (Reinwardtipicus validus)

793. นกหัวขวานหัวเหลือง (Gecinulus grantia)

794. นกหัวขวานใหญ่สีดำ (Dryocopus javensis)

795. นกหัวขวานใหญ่สีเทา (Muelleripicus pulverulentus)

796. นกหัวขวานใหญ่หงอนเหลือง (Picus flavinucha)

797. นกหัวขวานอกแดง (Dendrocopus cathpharius หรือ Picoides cathpharius)

798. นกหัวโตกินปู (Dromas ardeola)

799. นกหัวโตขาดำ (Charadrius alexandrinus)

800. นกหัวโตขายาว (Charadrius veredus)

ชื่อ : Admin (สมาชิก)
แจ้งลบ

701. นกยอดหญ้าหลังดำ (Saxicola jerdoni)

702. นกยอดหญ้าหัวดำ (Saxicola torquata)

703. นกยางกรอกพันธุ์จีน (Ardeola bacchus)

704. นกยางกรอกพันธุ์ชวา ( Ardeola speciosa)

705. นกยางกรอกพันธุ์อินเดีย (Ardeola grayii)

706. นกยางเขียว (Butorides striatus)

707. นกยางควาย (Bubulcus ibis)

708. นกยางจีน (Egretta eulophotes)

709. นกยางดำ (Dupetor flavicollis)

710. นกยางแดงใหญ่ (Botaurus stellaris)

711. นกยางทะเล (Egretta sacra)

712. นกยางโทนน้อย (Mesophoyx intermedia หรือ Egretta intermedia)

713. นกยางโทนใหญ่ (Casmerodius albus หรือ Egretta alba)

714. นกยางเปีย (Egretta garzetta )

715. นกยางไฟธรรมดา (Ixobrychus cinnamomeus)

716. นกยางไฟหัวดำ (Ixobrychus sinensis)

717. นกยางไฟหัวเทา (Ixobrychus eurhythmus)

718. นกยางลายเสือ (Gorsachius melanolophus)

719. นกยูง (Pavo muticus)

720. นกร่อนทะเลหางขาว (Phaethon lepturus)

721. นกร่อนทะเลหางแดง (Phaethon rubricauda)

722. นกระวังไพรแก้มสีน้ำตาล (Pomatorhinus erythrogenys)

723. นกระวังไพรปากแดงยาว (Pomatorhinus ochraceiceps)

724. นกระวังไพรปากแดงสั้น (Pomatorhinus ferruginosus)

725. นกระวังไพรปากยาว (Pomatorhinus hypoleucos)

726. นกระวังไพรปากเหลือง (Pomatorhinus schisticeps)

727. นกระวังไพรหลังแดง (Pomatorhinus montanus)

728. นกรัฟ (Philomachus pugnax )

729. นกลอยทะเลคอแดง (Phalaropus lobatus)

730. นกลุมพู หรือ นกกะลุมพู (Ducula aenea)

731. นกลุมพูขาว หรือ นกกะลุมพูขาว (Ducula bicolor)

732. นกลุมพูแดง หรือ นกกะลุมพูแดง (Columba punicea)

733. นกแว่นตาขาวข้างแดง (Zosterops erythropleurus)

734. นกแว่นตาขาวสีทอง (Zosterops palpebrosus)

735. นกแว่นตาขาวสีเหลืองปักษ์ใต้ (Zosterops everetti)

736. นกแว่นตาขาวหลังเขียว (Zosterops japonicus)

737. นกแว่นสีเทา หรือ นกแว่นเหนือ (Polyplectron bicalcaratum)

738. นกแว่นสีน้ำตาล หรือ นกแว่นใต้ (Polyplectron malacense)

739. นกศิวะปีกสีฟ้า (Minla cyanouroptera)

740. นกศิวะหางสีตาล (Minla strigula)

741. นกสกัว หรือ นกสกัวหางช้อน (Stercorarius pomarinus)

742. นกสกัวขั้วโลกเหนือ (Stercorarius parasiticus)

743. นกสกัวหางยาว (Stercorarius longicaudus)

744. นกสติ๊นท์อกเทา (Calidris temminckii)

745. นกสติ๊นท์คอแดง (Calidris ruficollis)

746. นกสติ๊นท์นิ้วยาว (Calidris subminuta)

747. นกสติ๊นท์เล็ก (Calidris minuta)

748. นกสาลิกาเขียว (Cissa chinensis)

749. นกสาลิกาเขียวหางสั้น (Cissa hypoleuca)

750. นกสาลิกาปากดำ (Pica pica)

751. นกสีชมพูสวน (Dicaeum cruentatum)

752. นกเสือแมลงคอสีตาล (Pteruthius melanotis)

753. นกเสือแมลงปีกแดง (Pteruthius flaviscapis)

754. นกเสือแมลงหน้าสีตาล (Pteruthius aenobarbus)

755. นกเสือแมลงหัวขาว (Gampsorhynchus rufulus)

756. นกแสก (Tyto alba)

757. นกแสกแดง (Phodilus badius)

758. นกหกเล็กปากดำ (Loriculus galgulus)

759. นกหกเล็กปากแดง (Loriculus vernalis)

760. นกหกใหญ่ (Psittinus cyanurus)

761. นกหนูแดง (Porzana fusca)

762. นกหว้า (Argusianus argus)

763. นกหัวขวานเขียวคอเขียว (Picus viridanus)

764. นกหัวขวานเขียวตะโพกแดง (Picus erythropygius)

765. นกหัวขวานเขียวท้องลาย (Picus xanthopygaeus)

766. นกหัวขวานเขียวป่าไผ่ (Picus vittatus)

767. นกหัวขวานเขียวหัวดำ (Picus canus)

768. นกหัวขวานคอลาย (Picus mentalis)

769. นกหัวขวานแคระจุดรูปหัวใจ (Hemicircus canente)

770. นกหัวขวานแคระอกเทา (Hemicircus concretus)

771. นกหัวขวานจิ๋วคิ้วขาว (Sasia ochracea)

772. นกหัวขวานจิ๋วท้องลาย (Picumnus innominatus)

773. นกหัวขวานจิ๋วอกแดง (Sasia abnormis)

774. นกหัวขวานด่างแคระ (Dendrocopos canicapillus หรือ Picoides canicapillus)

775. นกหัวขวานด่างท้องดำ (Meiglyptes jugularis)

776. นกหัวขวานด่างท้องน้ำตาลแดง (Dendrocopos hyperythrus หรือ Picoides hyperythrus)

777. นกหัวขวานด่างหน้าผากเหลือง (Picoides mahrattensis)

778. นกหัวขวานด่างหัวแดงอกลาย (Picoides atratus)

779. นกหัวขวานด่างอกลายจุด (Picoides macei)

780. นกหัวขวานแดง (Blythipicus rubiginosus)

781. นกหัวขวานแดงลาย (Picus miniaceus)

782. นกหัวขวานแดงหลังลาย (Blythipicus pyrrhotis)

783. นกหัวขวานป่าไผ่ (Gecinulus viridis)

784. นกหัวขวานปีกแดง (Picus puniceus)

785. นกหัวขวานลายคอแถบขาว (Meiglyptes tukki)

786. นกหัวขวานลายตะโพกเหลือง (Meiglyptes tristis)

787. นกหัวขวานเล็กหงอนเหลือง (Picus chlorolophus)

788. นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง (Dinopium javanense)

789. นกหัวขวานสามนิ้วหลังสีไพล (Dinopium rafflesii)

790. นกหัวขวานสีตาล (Celeus brachyurus)

791. นกหัวขวานสี่นิ้วหลังทอง (Chrysocolaptes lucidus)

792. นกหัวขวานหลังสีส้ม (Reinwardtipicus validus)

793. นกหัวขวานหัวเหลือง (Gecinulus grantia)

794. นกหัวขวานใหญ่สีดำ (Dryocopus javensis)

795. นกหัวขวานใหญ่สีเทา (Muelleripicus pulverulentus)

796. นกหัวขวานใหญ่หงอนเหลือง (Picus flavinucha)

797. นกหัวขวานอกแดง (Dendrocopus cathpharius หรือ Picoides cathpharius)

798. นกหัวโตกินปู (Dromas ardeola)

799. นกหัวโตขาดำ (Charadrius alexandrinus)

800. นกหัวโตขายาว (Charadrius veredus)

ชื่อ : Admin (สมาชิก)
แจ้งลบ

601. นกปากกบลายดำ (Batrachostomus hodgsoni)

602. นกปากงอน (Recurvirostra avosetta)

603. นกปากช้อนหน้าขาว (Platalea leucorodia)

604. นกปากช้อนหน้าดำ (Platalea minor)

605. นกปากซ่อมดง (Scolopax rusticola)

606. นกปากซ่อมพง (Gallinago nemoricola)

607. นกปากซ่อมเล็ก (Lymnocryptes minimus)

608. นกปากซ่อมสวินโฮ (Gallinago megala )

609. นกปากซ่อมหางเข็ม (Gallinago stenura )

610. นกปากซ่อมหางพัด (Gallinago gallinago)

611. นกปากนกแก้วคิ้วดำ (Pradoxornis atrosuperciliaris)

612. นกปากนกแก้วหัวเทา (Paradoxornis gularis)

613. นกปากนกแก้วหางสั้น (Paradoxornis davidianus)

614. นกปากนกแก้วหูเทา (Paradoxornis nipalensis)

615. นกปากนกแก้วอกลาย (Paradoxornis guttaticollis)

616. นกปากห่าง (Anastomus oscitans )

617. นกปากแอ่นหางดำ (Limosa limosa)

618. นกปากแอ่นหางลาย (Limosa lapponica)

619. นกปีกแพรสีเขียว (Cochoa viridis)

620. นกปีกแพรสีม่วง (Cochoa purpurea)

621. นกปีกลายตาขาว (Actinodura ramsayi)

622. นกปีกลายสก็อต (Garrulus glandarius )

623. นกปีกสั้นเล็ก (Brachypteryx leucophrys)

624. นกปีกสั้นสีน้ำเงิน (Brachypteryx montana)

625. นกเป็ดผีเล็ก (Tachybaptus ruficollis)

626. นกเป็ดผีใหญ่ (Podiceps cristatus)

627. นกเปล้าขาเหลือง (Treron phoenicoptera)

628. นกเปล้าคอสีม่วง (Treron vernans)

629. นกเปล้าแดง (Treron fulvicollis)

630. นกเปล้าท้องขาว (Treron sieboldii)

631. นกเปล้าเล็กหัวเทา (Treron olax)

632. นกเปล้าหน้าแดง (Ptilinopus jambu)

633. นกเปล้าหน้าเหลือง (Treron pompadora)

634. นกเปล้าหางเข็ม (Treron apicauda)

635. นกเปล้าหางเข็มหัวปีกแดง (Treron seimundi)

636. นกเปล้าหางพลั่ว (Treron sphenura)

637. นกเปล้าใหญ่ (Treron capellei)

638. นกเปล้าอกสีม่วงน้ำตาล (Treron bicincta)

639. นกเปลือกไม้ (Certhia discolor)

640. นกโป่งวิด (Rostratula benghalensis)

641. นกพงคิ้วดำ ( Acrocephalus bistrigiceps)

642. นกพงตั๊กแตนท้ายทอยสีเทา (Locustella certhiola)

643. นกพงตั๊กแตนอกลาย (Locustella lanceolata)

644. นกพงนาพันธุ์จีน (Acrocephalus concinens)

645. นกพงนาพันธุ์แมนจูเรีย (Acrocephalus tangorum)

646. นกพงนาหิมาลัย (Acrocephalus agricola)

647. นกพงปากหนา (Acrocephalus aedon)

648. นกพงหญ้า (Graminicola bengalensis)

649. นกพงใหญ่พันธุ์ญี่ปุ่น (Acrocephalus orientalis หรือ Acrocephalus arundinaceus)

650. นกพงใหญ่พันธุ์อินเดีย (Acrocephalus stentoreus)

651. นกพญาปากกว้างท้องแดง (Cymbirhynchus macrorhynchos)

652. นกพญาปากกว้างลายเหลือง (Eurylaimus javanicus)

653. นกพญาปากกว้างเล็ก (Eurylaimus ochromalus)

654. นกพญาปากกว้างสีดำ (Corydon sumatranus)

655. นกพญาปากกว้างหางยาว (Psarisomus dalhousiae)

656. นกพญาปากกว้างอกสีเงิน (Serilophus lunatus)

657. นกพญาไฟคอเทา (Pericrocotus solaris)

658. นกพญาไฟพันธุ์เหนือ (Pericrocotus ethologus)

659. นกพญาไฟแม่สะเรียง (Pericrocotus brevirostris)

660. นกพญาไฟเล็ก (Pericrocotus cinnamomeus)

661. นกพญาไฟเล็กคอดำ (Pericrocotus igneus)

662. นกพญาไฟสีกุหลาบ (Pericrocotus roseus)

663. นกพญาไฟสีเทา (Pericrocotus divaricatus)

664. นกพญาไฟตะโพกสีน้ำตาล (Pericrocotus cantonensis)

665. นกพญาไฟใหญ่ (Pericrocotus flammeus)

666. นกพรานผึ้ง (Indicator archipelagicus)

667. นกพริก (Metopidius indicus)

668. นกพลิกหิน (Arenaria interpres)

669. นกพิราบเขาสูง (Columba pulchricollis)

670. นกพิราบป่าอกลาย (Columba hodgsonii)

671. นกโพระดกคอสีฟ้า (Megalaima asiatica)

672. นกโพระดกคอสีฟ้าเคราดำ (Megalaima incognita)

673. นกโพระดกคางแดง (Megalaima mystacophanos)

674. นกโพระดกคางเหลือง (Megalaima franklinii)

675. นกโพระดกคิ้วดำ (Megalaima oorti)

676. นกโพระดกเคราเหลือง (Megalaima chrysopogon)

677. นกโพระดกธรรมดา (Megalaima lineata)

678. นกโพระดกหนวดแดง (Psilopogon pyrolophus)

679. นกโพระดกหน้าผากดำ (Megalaima australis)

680. นกโพระดกหลากสี (Megalaima rafflesii)

681. นกโพระดกหัวเหลือง (Megalaima henricii)

682. นกโพระดกหูเขียว (Megalaima faiostricta)

683. นกฟินฟุท (Heliopais personata)

684. นกภูหงอนท้องขาว (Yuhina zantholeuca)

685. นกภูหงอนพม่า (Yuhina humilis)

686. นกภูหงอนวงตาขาว (Yuhina flavicollis)

687. นกภูหงอนหัวน้ำตาลแดง (Yuhina castaniceps)

688. นกมุดน้ำ (Cinclus pallasii)

689. นกมุ่นรกคอแดง (Alcippe rufogularis)

690. นกมุ่นรกคิ้วดำ (Alcippe grotei)

691. นกมุ่นรกตาขาว (Alcippe poioicephala)

692. นกมุ่นรกตาแดง (Alcippe morrisonia)

693. นกมุ่นรกภูเขา (Alcippe peracensis)

694. นกมุ่นรกสีน้ำตาล (Alcippe brunneicauda)

695. นกมุ่นรกหัวน้ำตาลแดง ( Alcippe castaneceps)

696. นกมูม (Ducula badia)

697. นกยอดข้าวหางแพนลาย (Cisticola juncidis)

698. นกยอดข้าวหางแพนหัวแดง ( Cisticola exilis)

699. นกยอดหญ้าสีดำ หรือ นกขี้หมา (Saxicola caprata)

700. นกยอดหญ้าสีเทา (Saxicola ferrea)

ชื่อ : Admin (สมาชิก)
แจ้งลบ

501. นกทะเลขาเขียวลายจุด (Tringa guttifer)

502. นกทะเลขาแดงธรรมดา (Tringa totanus)

503. นกทะเลขาแดงลายจุด (Tringa erythropus)

504. นกทึดทือมลายู (Ketupa ketupu)

505. นกทึดทือพันธุ์เหนือ (Ketupa zeylonensis)

506. นกน็อดดี้ (Anous stolidus)

507. นกน็อทเล็ก (Calidris canutus)

508. นกน็อทใหญ่ (Calidris tenuirostris)

509. นกนางนวลแกลบคิ้วขาว (Sterna anaethetus)

510. นกนางนวลแกลบเคราขาว (Chlidonias hybridus)

511. นกนางนวลแกลบแคสเปียน (Sterna caspia)

512. นกนางนวลแกลบจีน (Sterna bernsteini)

513. นกนางนวลแกลบดำ (Sterna fuscata)

514. นกนางนวลแกลบดำปีกขาว (Chlidonias leucopterus)

515. นกนางนวลแกลบท้องดำ (Sterna acuticauda)

516. นกนางนวลแกลบท้ายทอยดำ (Sterna sumatrana)

517. นกนางนวลแกลบธรรมดา (Sterna hirundo)

518. นกนางนวลแกลบปากหนา (Gelochelidon nilotica)

519. นกนางนวลแกลบแม่น้ำ (Sterna aurantia)

520. นกนางนวลแกลบเล็ก (Sterna albifrons)

521. นกนางนวลแกลบสีกุหลาบ (Sterna dougallii)

522. นกนางนวลแกลบหงอนเล็ก (Sterna bengalensis)

523. นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่ (Sterna bergii)

524. นกนางนวลขอบปีกขาว (Larus ridibundus)

525. นกนางนวลธรรมดา (Larus brunnicephalus)

526. นกนางนวลปากเรียว (Larus genei)

527. นกนางนวลหัวดำใหญ่ (Larus ichthyaetus)

528. นกนางนวลหางดำ (Larus crassirostris)

529. นกนางนวลแฮร์ริ่ง (Larus argentatus)

530. นกนางแอ่นตะโพกแดง (Hirundo daurica)

531. นกนางแอ่นลาย (Hirundo striolata)

532. นกนางแอ่นทรายสร้อยคอดำ (Riparia riparia)

533. นกนางแอ่นทรายสีน้ำตาล (Riparia paludicola)

534. นกนางแอ่นบ้าน (Hirundo rustica)

535. นกนางแอ่นแปซิฟิค (Hirundo tahitica)

536. นกนางแอ่นผาสีคล้ำ (Hirundo concolor)

537. นกนางแอ่นมาตินพันธุ์ไซบีเรีย (Delichon urbica)

538. นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เนปาล (Delichon nipalensis)

539. นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เอเซียใต้ (Delichon dasypus)

540. นกนางแอ่นหางลวด (Hirundo smithii)

541. นกนิลตวาท้องสีส้ม (Niltava vivida)

542. นกนิลตวาท้องสีส้มคอดำ (Niltava sundara)

543. นกนิลตวาท้องสีส้มพันธุ์จีน (Niltava davidi)

544. นกนิลตวาเล็ก (Niltava macgrigoriae)

545. นกนิลตวาใหญ่ (Niltava grandis)

546. นกบั้งรอกเขียวอกแดง (Phaenicophaeus curvirostris)

547. นกบั้งรอกแดง (Phaenicophaeus chlorophaeus)

548. นกบั้งรอกปากแดง (Phaenicophaeus javanicus)

549. นกบั้งรอกเล็กท้องแดง (Phaenicophaeus sumatranus)

550. นกบั้งรอกเล็กท้องเทา (Phaenicophaeus diardi)

551. นกบั้งรอกใหญ่ (Phaenicophaeus tristis)

552. นกบู๊บบี้ตีนแดง (Sula sula)

553. นกบู๊บบี้สีน้ำตาล (Sula leucogaster)

554. นกบู๊บบี้หน้าดำ (Sula dactylatra)

555. นกปรอดคอลาย (Pycnonotus finlaysoni)

556. นกปรอดจีน (Pycnonotus sinensis)

557. นกปรอดดำ (Hypsipetes leucocephalus หรือ Hypsipetes madagascariensis)

558. นกปรอดดำปีกขาว (Pycnonotus melanoleucos)

559. นกปรอดทอง (Pycnonotus atriceps)

560. นกปรอดท้องสีเทา (Pycnonotus cyaniventris)

561. นกปรอดเทาหัวขาว (Hypsipetes thompsoni)

562. นกปรอดภูเขา (Hypsipetes mcclellandii)

563. นกปรอดแม่พะ หรือ นกปรอดแม่ทะ (Pycnonotus zeylanicus)

564. นกปรอดลาย (Pycnonotus striatus)

565. นกปรอดเล็กตาขาว ( Iole propinqua หรือ Hypsipetes propinquus)

566. นกปรอดเล็กท้องเทา (Pycnonotus erythropthalmos)

567. นกปรอดเล็กสีไพลตาแดง (Iole virescens หรือ Hypsipetes virescens)

568. นกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi)

569. นกปรอดสีขี้เถ้า ( Hemixos flavala หรือ Hypsipetes flavala)

570. นกปรอดสีคล้ำใต้คอเหลือง (Criniger finschii)

571. นกปรอดสีน้ำตาลตาขาว (Pycnonotus simplex)

572. นกปรอดสีน้ำตาลตาแดง (Pycnonotus brunneus)

573. นกปรอดสีไพลใหญ่ (Pycnonotus plumosus)

574. นกปรอดหงอนตาขาว (Iole olivacea หรือ Hypsipetes charlottae)

575. นกปรอดหงอนปากหนา (Spizixos canifrons)

576. นกปรอดหงอนหลังลาย (Pycnonotus eutilotus)

577. นกปรอดหน้านวล (Pycnonotus goiavier)

578. นกปรอดหลังเขียวอกลาย (Ixos malaccensis หรือ Hypsipetes malaccensis)

579. นกปรอดหลังฟู (Tricholestes criniger หรือ Hypsipetes criniger)

580. นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก (Pycnonotus jocosus)

581. นกปรอดหัวโขนก้นเหลือง (Pycnonotus xanthorrhous)

582. นกปรอดหัวตาขาว (Pycnonotus flavescens)

583. นกปรอดหัวสีเขม่า (Pycnonotus aurigaster)

584. นกปรอดเหลืองหัวจุก (Pycnonotus melanicterus)

585. นกปรอดอกลายเกล็ด (Pycnonotus squamatus)

586. นกปรอดโอ่งแก้มเทา (Criniger bres)

587. นกปรอดโอ่งท้องสีน้ำตาล (Criniger ochraceus)

588. นกปรอดโอ่งเมืองเหนือ (Criniger pallidus)

589. นกปรอดโอ่งไร้หงอน (Criniger phaeocephalus)

590. นกปรอดโอ่งหน้าผากเทา (Alophoixus flaveolus หรือ Criniger flaveolus)

591. นกปลีกล้วยท้องเทา (Arachnothera affinis)

592. นกปลีกล้วยปากยาว (Arachnothera robusta)

593. นกปลีกล้วยปากหนา (Arachnothera crassirostris)

594. นกปลีกล้วยลาย (Arachnothera magna)

595. นกปลีกล้วยเล็ก (Arachnothera longirostra)

596. นกปลีกล้วยหูเหลืองเล็ก (Arachnothera chrysogenys)

597. นกปลีกล้วยหูเหลืองใหญ่ (Arachnothera flavigaster)

598. นกปากกบปักษ์ใต้ (Batrachostomus stellatus)

599. นกปากกบพันธุ์ชวา (Batrachostomus javensis)

600. นกปากกบยักษ์ (Batrachostomus auritus)

ชื่อ : Admin (สมาชิก)
แจ้งลบ

501. นกทะเลขาเขียวลายจุด (Tringa guttifer)

502. นกทะเลขาแดงธรรมดา (Tringa totanus)

503. นกทะเลขาแดงลายจุด (Tringa erythropus)

504. นกทึดทือมลายู (Ketupa ketupu)

505. นกทึดทือพันธุ์เหนือ (Ketupa zeylonensis)

506. นกน็อดดี้ (Anous stolidus)

507. นกน็อทเล็ก (Calidris canutus)

508. นกน็อทใหญ่ (Calidris tenuirostris)

509. นกนางนวลแกลบคิ้วขาว (Sterna anaethetus)

510. นกนางนวลแกลบเคราขาว (Chlidonias hybridus)

511. นกนางนวลแกลบแคสเปียน (Sterna caspia)

512. นกนางนวลแกลบจีน (Sterna bernsteini)

513. นกนางนวลแกลบดำ (Sterna fuscata)

514. นกนางนวลแกลบดำปีกขาว (Chlidonias leucopterus)

515. นกนางนวลแกลบท้องดำ (Sterna acuticauda)

516. นกนางนวลแกลบท้ายทอยดำ (Sterna sumatrana)

517. นกนางนวลแกลบธรรมดา (Sterna hirundo)

518. นกนางนวลแกลบปากหนา (Gelochelidon nilotica)

519. นกนางนวลแกลบแม่น้ำ (Sterna aurantia)

520. นกนางนวลแกลบเล็ก (Sterna albifrons)

521. นกนางนวลแกลบสีกุหลาบ (Sterna dougallii)

522. นกนางนวลแกลบหงอนเล็ก (Sterna bengalensis)

523. นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่ (Sterna bergii)

524. นกนางนวลขอบปีกขาว (Larus ridibundus)

525. นกนางนวลธรรมดา (Larus brunnicephalus)

526. นกนางนวลปากเรียว (Larus genei)

527. นกนางนวลหัวดำใหญ่ (Larus ichthyaetus)

528. นกนางนวลหางดำ (Larus crassirostris)

529. นกนางนวลแฮร์ริ่ง (Larus argentatus)

530. นกนางแอ่นตะโพกแดง (Hirundo daurica)

531. นกนางแอ่นลาย (Hirundo striolata)

532. นกนางแอ่นทรายสร้อยคอดำ (Riparia riparia)

533. นกนางแอ่นทรายสีน้ำตาล (Riparia paludicola)

534. นกนางแอ่นบ้าน (Hirundo rustica)

535. นกนางแอ่นแปซิฟิค (Hirundo tahitica)

536. นกนางแอ่นผาสีคล้ำ (Hirundo concolor)

537. นกนางแอ่นมาตินพันธุ์ไซบีเรีย (Delichon urbica)

538. นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เนปาล (Delichon nipalensis)

539. นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เอเซียใต้ (Delichon dasypus)

540. นกนางแอ่นหางลวด (Hirundo smithii)

541. นกนิลตวาท้องสีส้ม (Niltava vivida)

542. นกนิลตวาท้องสีส้มคอดำ (Niltava sundara)

543. นกนิลตวาท้องสีส้มพันธุ์จีน (Niltava davidi)

544. นกนิลตวาเล็ก (Niltava macgrigoriae)

545. นกนิลตวาใหญ่ (Niltava grandis)

546. นกบั้งรอกเขียวอกแดง (Phaenicophaeus curvirostris)

547. นกบั้งรอกแดง (Phaenicophaeus chlorophaeus)

548. นกบั้งรอกปากแดง (Phaenicophaeus javanicus)

549. นกบั้งรอกเล็กท้องแดง (Phaenicophaeus sumatranus)

550. นกบั้งรอกเล็กท้องเทา (Phaenicophaeus diardi)

551. นกบั้งรอกใหญ่ (Phaenicophaeus tristis)

552. นกบู๊บบี้ตีนแดง (Sula sula)

553. นกบู๊บบี้สีน้ำตาล (Sula leucogaster)

554. นกบู๊บบี้หน้าดำ (Sula dactylatra)

555. นกปรอดคอลาย (Pycnonotus finlaysoni)

556. นกปรอดจีน (Pycnonotus sinensis)

557. นกปรอดดำ (Hypsipetes leucocephalus หรือ Hypsipetes madagascariensis)

558. นกปรอดดำปีกขาว (Pycnonotus melanoleucos)

559. นกปรอดทอง (Pycnonotus atriceps)

560. นกปรอดท้องสีเทา (Pycnonotus cyaniventris)

561. นกปรอดเทาหัวขาว (Hypsipetes thompsoni)

562. นกปรอดภูเขา (Hypsipetes mcclellandii)

563. นกปรอดแม่พะ หรือ นกปรอดแม่ทะ (Pycnonotus zeylanicus)

564. นกปรอดลาย (Pycnonotus striatus)

565. นกปรอดเล็กตาขาว ( Iole propinqua หรือ Hypsipetes propinquus)

566. นกปรอดเล็กท้องเทา (Pycnonotus erythropthalmos)

567. นกปรอดเล็กสีไพลตาแดง (Iole virescens หรือ Hypsipetes virescens)

568. นกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi)

569. นกปรอดสีขี้เถ้า ( Hemixos flavala หรือ Hypsipetes flavala)

570. นกปรอดสีคล้ำใต้คอเหลือง (Criniger finschii)

571. นกปรอดสีน้ำตาลตาขาว (Pycnonotus simplex)

572. นกปรอดสีน้ำตาลตาแดง (Pycnonotus brunneus)

573. นกปรอดสีไพลใหญ่ (Pycnonotus plumosus)

574. นกปรอดหงอนตาขาว (Iole olivacea หรือ Hypsipetes charlottae)

575. นกปรอดหงอนปากหนา (Spizixos canifrons)

576. นกปรอดหงอนหลังลาย (Pycnonotus eutilotus)

577. นกปรอดหน้านวล (Pycnonotus goiavier)

578. นกปรอดหลังเขียวอกลาย (Ixos malaccensis หรือ Hypsipetes malaccensis)

579. นกปรอดหลังฟู (Tricholestes criniger หรือ Hypsipetes criniger)

580. นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก (Pycnonotus jocosus)

581. นกปรอดหัวโขนก้นเหลือง (Pycnonotus xanthorrhous)

582. นกปรอดหัวตาขาว (Pycnonotus flavescens)

583. นกปรอดหัวสีเขม่า (Pycnonotus aurigaster)

584. นกปรอดเหลืองหัวจุก (Pycnonotus melanicterus)

585. นกปรอดอกลายเกล็ด (Pycnonotus squamatus)

586. นกปรอดโอ่งแก้มเทา (Criniger bres)

587. นกปรอดโอ่งท้องสีน้ำตาล (Criniger ochraceus)

588. นกปรอดโอ่งเมืองเหนือ (Criniger pallidus)

589. นกปรอดโอ่งไร้หงอน (Criniger phaeocephalus)

590. นกปรอดโอ่งหน้าผากเทา (Alophoixus flaveolus หรือ Criniger flaveolus)

591. นกปลีกล้วยท้องเทา (Arachnothera affinis)

592. นกปลีกล้วยปากยาว (Arachnothera robusta)

593. นกปลีกล้วยปากหนา (Arachnothera crassirostris)

594. นกปลีกล้วยลาย (Arachnothera magna)

595. นกปลีกล้วยเล็ก (Arachnothera longirostra)

596. นกปลีกล้วยหูเหลืองเล็ก (Arachnothera chrysogenys)

597. นกปลีกล้วยหูเหลืองใหญ่ (Arachnothera flavigaster)

598. นกปากกบปักษ์ใต้ (Batrachostomus stellatus)

599. นกปากกบพันธุ์ชวา (Batrachostomus javensis)

600. นกปากกบยักษ์ (Batrachostomus auritus)

หน้า :
1
2
ตอบกลับ
;Admin@farmthaionline.com
Copyright 2009, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. Admin@farmthaionline.com 2537  เข้าสู่ระบบ  ติดต่อทีมงาน