vv9v8v09fq:biz_content:009a076e-ff33-4ac8-a490-aa279c;00fd7980-d50e-46f1-9510-f06704;0116f622-9d75-44cf-a241-3b284b;014d88b2-fcb9-424e-b515-49fa56;016c61bf-1a38-4a86-933a-a11e1c;018399fb-3207-45f9-8971-391b04;02005601-168a-47a5-ba27-eaa2a3;026f6c3a-4889-4465-94d1-d7b2e3;02ceb0f7-5ec4-4b6a-9777-53f0dc;02dffc77-d3e5-407b-9516-160a10;03260392-23db-43a9-9086-981a6b;037fd95b-054f-4c5e-9ec9-6c0d4c;042c313c-d948-4ec5-b2e0-cef14f;04386d88-6965-448c-a55b-85140e;054a7f67-ad92-44bd-b0a4-93e8d0;0557a773-71f1-4a57-be34-c1423d;05d7bdb5-5b74-49eb-a9ad-467e60;0629bfee-eb1a-41bd-83ab-045aa0;06373b8f-9020-431a-988a-33a343;063a70cb-800c-4b4e-98dc-675403;06ee329b-035c-4082-99a6-8eb34c;0727865a-7cdd-486b-aa6c-ee1a58;072dd25f-7917-4b32-b713-a5eee8;07bbb109-fd2b-432b-8b55-f3bd78;07cb51aa-4b6d-4535-b3ea-980b19;084daa53-d8ef-4943-9880-9f279e;08bd953d-2d7a-44a2-a0e1-61dcc2;0a1dfc34-f31c-4d3c-81d6-7b0e36;0aa1ad40-1725-4d63-a168-66f9b5;0b1d2d8e-aa7d-49d3-b52d-c8aee8;0bbcaa68-c63d-4fd0-bdec-9d80f0;0c26e90a-3a5f-4000-8540-25383a;0cc6799d-916e-4e2c-94f8-f8edd7;0d13c920-a3d0-4b24-9970-cdd6b2;0d328c4f-e89c-4578-a53f-4a51a4;0d52ba07-24fe-4108-a855-1440d3;0db95b2a-4ec3-4129-a77f-5a338a;0e25215f-b9bc-49a5-94ae-48ffb3;0e7d48b2-a95f-465e-9a9d-637ad1;0f917618-ebda-4cd4-a100-8128f2;100c54ca-f0be-43c1-85d1-3b40e5;102e450f-4c11-4495-861a-302584;115039d8-46aa-4a82-9e83-92e3e7;11558e8e-9115-49c9-8f25-8b879b;11a10ba4-0b8c-4585-a780-f4c49b;1232e5fa-fa16-402e-ab9b-d7dd6e;12a18099-6196-4a73-aecd-4959f4;131f547a-7773-4b47-a1e6-23aa02;13a88463-716d-4f9b-97d8-6d818b;14b80720-c34b-4877-8603-83b95d;151fc92a-37bb-4789-86ba-0c0087;1533f744-e895-48fb-a465-f94839;16f8ed90-66b0-49be-8dca-985668;175af1ae-5c62-4243-939e-af0b45;189fb166-358f-414e-a085-cce27f;18ca6d88-bd27-456e-b88f-bde841;18cc65d5-1a79-44d4-828a-4f49af;18e3774c-aead-4f9a-a89c-14461e;19078c8a-c64e-4d0b-90bc-b1e9ef;191ba331-fec9-49b4-b6a1-6accff;19301c7e-9761-4f63-9d42-a8bf38;194b7545-1513-47c5-9765-f7d522;1978e48c-45cf-4087-bb67-9b92a7;199a7d2d-5ccb-472d-aec0-784f60;19ac4a36-c4b1-463b-b490-1e98c8;19cf9cb5-ebbd-4775-854b-7f2562;19d15ba3-c41f-42e5-b881-33e696;1aeffcf4-d037-407c-9746-772050;1b024be4-d06d-41f9-8d0c-bf8465;1bc3b579-d225-4cf1-9d90-2c4bc5;1dd07c25-79e9-45a8-acb8-f58010;1ddf816c-f08d-4361-93a1-4bb4e1;1dec046d-9b8a-46e0-a2bc-0247ed;1e1eaa89-1145-41bc-978b-833e20;1e225137-0474-4df6-8675-b45dc7;1e2a6090-053b-498d-b21d-52d762;1e91f663-0a24-451e-b41e-ca47e5;1ec187b8-90cd-4f07-afdc-40f31b;1ed56a76-97c9-4626-87af-ad5bb2;1fb4b659-4489-49c3-b548-d00b1b;2060e3d6-2a20-4767-ae47-f0b216;207c1030-ec84-49e0-9e22-19f654;21332c4e-23bd-4d45-9d22-eb2da5;215dee92-c69c-4e22-b44a-f4796f;216afd38-0e80-460a-b25c-fe4bce;21a89406-8ae4-4fb5-8d5a-432680;220f8898-a8eb-4ff4-bb79-c961a0;225d10bb-abc4-4b8a-bcf8-fd5a1d;22f6d2e1-4f49-4542-8e66-fa9ba7;231ca1fd-5167-4556-acb9-850304;232a71fc-4664-42e6-92a6-edc1b0;23668155-7129-43b0-8285-193370;2518821e-f222-4c33-a406-dea013;2545bd30-64db-4dfd-b8a8-befac3;2582a7e4-b715-4c71-8df0-f094c0;25903b3c-e0c4-4fd6-a102-5dd6e9;265b362c-6f11-4f00-a2c3-a577ff;2670a42a-313f-4707-93f7-80561b;26752a28-5215-448d-abca-e164bd;269d446f-675e-4c4c-9439-4aebe5;270a59ec-4d83-414f-a912-e9aef7;27443fd4-2d3c-4aa6-ab33-282320;2794b804-ebfe-4381-b586-c2d7f4;280dc4bf-29c5-44f5-a1d8-04703f;28478930-f72e-4012-ab01-e8ad0a;28d246b0-b7c9-4359-908f-5706a4;291a6c69-8ff4-4407-9cca-bd73a5;291ff97d-68ce-4477-874f-ab5b3b;2940ed2a-57a5-4fc8-b62c-7bd07a;29a8dbf8-0a32-4ef7-bc8b-7f387f;29d50547-74a1-45f2-b872-a92648;2a93a858-22ce-4eba-9619-c73601;2b6158bc-b553-4795-81c9-6af0b3;2baab496-4cec-451e-985f-992f05;2c6e77b3-f01b-465d-893f-5f5245;2e5926c5-1d6d-49ef-ace1-aee1fc;2ed09594-e27b-4771-b7a6-47628f;2ed330ae-0543-47f3-9c0d-b182fd;2f10c498-a27d-4535-a9f6-c91ffa;2f46f195-08c4-4464-a87e-bb331e;2f5458eb-2621-4764-b7b2-0016b8;2fb54437-05a3-498a-a259-5e5b60;3161ee3a-ed6b-4c5d-b1eb-8d1f32;3223610c-5f27-4235-87a7-ff51bd;324ab16a-e44e-41c8-904d-417de7;3260481d-9fce-4bd0-9d4e-94b7c1;326ce3ff-83fa-4a81-961d-504f4f;32e7cd28-b43c-4e50-9ff6-e14047;336a238f-48b3-46d0-93f5-94b528;338a4899-c21d-480a-a740-66d2c1;338df7bf-eb8d-4067-bae1-319a19;33986370-a55d-4a2a-85c7-a5563c;33990969-3bb1-453d-83f9-4af940;33fe67c2-a550-4015-84c0-70e5f7;3417248d-ffb5-46a4-97b5-338900;35a44ed0-f670-43aa-92da-442fba;364a8884-1f51-4e13-b69f-08e8a8;376644eb-340d-4e1e-8cca-457207;37e0ee48-6387-4271-b88c-c5ac1b;3876138e-23f0-400b-aa9b-e0dbd9;399d5998-1f91-45ed-8a4e-54cbc0;39cc3091-2b31-47e8-8df9-5c30c7;39d54405-2b12-4a8b-9657-f49233;3a60c3af-2467-418a-9609-7b72e6;3aaeb743-f797-434d-804d-96ff96;3b03124e-f01e-48a0-b650-672379;3b3212c8-0d60-46e6-8754-3af649;3bcf6c66-70cb-49e5-81bb-433e40;3d12fa72-1da5-4739-b5e9-66d29c;3d4897a2-ff13-4bad-844c-5323cd;3ea6b8b9-9f04-4af9-8055-ef3175;3f8c7060-ae81-40a8-b03c-e71e89;3fe9258f-71f7-4001-9407-25a155;3ffdce55-30e1-4ee7-b9a8-a14ef9;4085d207-24ea-420d-a197-ff0516;40b9a590-6bf9-4e39-99f0-eee814;40bb9bb8-6376-45ef-8422-ff1ccb;40c3c5fa-467a-4284-ac94-fe3dbe;40d7ac95-88f1-4dbd-bba4-e62290;40e200b2-c62e-4900-9113-4052bd;40f74848-e468-43f8-bcc9-26423a;41230254-b009-4d64-ab8c-f25a65;41d5352d-aa72-4ba9-b4d7-f538c8;41f367dd-17c5-4374-9579-15d6ec;4266ed2e-075a-4860-9848-268533;42d4f9eb-cc3f-45e1-8fc8-f4b557;43b6ad76-637d-453c-b9ae-c4e321;43e317c3-5cbd-4eb0-b6af-6b23a6;43e4a5bf-4564-4dd5-98ec-ef5ea5;444f8b1e-63f7-497a-8a19-c88234;44e65aa3-a9dc-4e32-996e-588322;455ec473-77c4-443f-a7ad-3413c0;45cb42f7-a4dd-4818-9bfb-1b1b69;463c0110-5c23-4d9b-936b-0592ba;46abb112-530a-4590-b618-6cf31e;46c96a6c-3bcd-4f59-a0d8-1e58a5;46d8c9a4-8eaa-4592-a977-897852;4724c6b9-c8af-4a47-8d05-b1afe6;47fdb8ca-3be7-4ce5-8213-b0efc9;4839cdd4-3a58-417e-9148-95863e;48444871-e6f4-4fbd-a910-f7aed6;48cb7ac8-f30a-4720-8e14-ef34f0;4909e8f4-c8d7-4c32-bbb9-8d300d;492c0816-5720-4ed3-85ec-abfb47;493521d3-c6f7-484c-a40c-9bba5c;49b85896-16a2-4625-957d-bc9b78;49f4e69e-e11e-45cc-9fbe-04a24f;4a696577-4bcd-446e-b6f7-bf0160;4a6b7ad9-6c06-4ba0-851f-661248;4aafbf19-f5d7-477d-967a-c81cff;4b204f99-d286-4df1-ab1e-e49634;4beceaea-2b6a-494d-b925-5512ac;4bfd07d8-a27b-46f7-905b-5f927f;4c090a4f-d177-4b4d-9d27-af8819;4c098da3-e3dc-4522-a74f-d1dc5e;4c5ac3ba-b91c-4c2e-94cf-983371;4d07a985-c021-4c04-a52f-702643;4d25d9ac-e783-4f4f-a60f-2cea56;4e69f182-fd93-4482-89c2-411b7d;4e86d67b-e0b9-43e3-bf7e-887089;4f04003e-53de-49e4-8d7f-aeddcc;501af176-2c26-472c-b175-bfa114;5037b541-9338-463f-850a-f38265;506416cd-ce88-4d08-b52d-102d5e;51486119-b757-497b-9735-4fabdb;515c2286-4eb0-4636-863a-baa2a7;51cd26e0-9908-4764-a89d-3dfd4c;51e50b32-110b-496e-9203-7201c7;52b14785-7657-4c33-9f4c-055275;5300999e-f55f-4c1b-90fa-8d5f5d;5320f640-3d5f-4859-ac9c-4a862d;532b7ff2-007b-404d-8f91-96b0be;535d2106-f248-469a-8435-feb260;53c1998e-284e-4158-9d9a-d64556;53fa8298-e2ee-4c84-9b65-d4a17c;54156e60-d9f7-486d-b02a-5852ac;5418cce5-a466-42f9-9901-49ee4e;55b32a1b-af62-4114-b78d-219eba;561a4291-b3f0-4712-8eef-041d54;56a608eb-93d9-49e3-b32f-4affe7;56c96699-6d7b-403d-96ed-2a872d;5703f8b0-f13a-416e-bb91-d2578b;57568e80-1a96-429a-9449-25b477;57b12c0a-1a78-4ebd-ad91-87be9a;580017a4-fb3c-417a-ac69-d889f3;583db85a-bf3c-4f8a-a270-dcda77;585ef892-827d-4464-bb64-1ab598;59ab43b5-b0c9-48b4-b6d0-1e6120;59fae9b0-77e7-4092-bb52-897823;5a8ac3dc-df6b-4f61-b818-09e610;5ab956ac-bf6f-4fde-83ba-2ea0ea;5bb419ae-03a2-44dc-807e-9ef5bf;5c17fc8b-76e8-4221-8186-49b1a3;5c28c6ad-c605-4871-b06b-e1c8da;5d579722-a710-4fa0-9a86-79de78;5d8d21fd-cd63-4b12-9922-523314;5dcf036e-5b5a-4c99-9b3b-f9134f;5dd25f10-0da9-46ca-9b90-a955b8;5de053ca-fe41-4082-860e-378c92;5df27da8-0dee-4bba-aa38-eaeaa7;5e0ee6f5-0ff8-452a-b0bd-d10acf;5e2b777c-9680-4a83-b82d-50e62c;5e9f29f1-d9da-4de6-9b55-fd1669;5eddec02-8173-4a2f-b08c-001953;5f19c884-b7b5-467c-9314-59ad68;5fa6cfed-09ed-4da0-a281-fc42b5;60543d6b-8719-4a73-bafd-bb578d;608220e4-47d0-41af-a653-910d27;61631a76-2a95-4333-a5f7-790518;61ec1f9a-1ff9-4010-b9b8-06e648;62630c30-713e-4f85-93e0-8d5719;631346e6-df8e-4bf6-b1cb-011101;641c5f39-0660-4ea3-9693-826a1b;64646644-492a-41b4-b40d-272b51;65491bfa-62bf-4cfb-b968-d2aa3c;65870852-669c-4e3e-8e8c-9ae97c;65d2b7ac-e062-4
"http://www.farmthaionline.com/Article.aspx?AID=234&title=คนไทยรัก ในหลวง">คนไทยรัก ในหลวง
บทความล่าสุด
บทความยอดนิยม
Online : 28 คน
ผู้สนับสนุน
หน้าแรก > ข่าว > น้องหมาจีนแสนรู้ จ่ายตลาดแทนคนทุกวัน
น้องหมาจีนแสนรู้ จ่ายตลาดแทนคนทุกวัน
วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2554

สุนัขตัวหนึ่งในประเทศจีน ทำหน้าที่ออกไปซื้อของที่ร้านขายของชำแทนเจ้าของทุกวัน สร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็น...

สำนัก ข่าวต่างประเทศ รายงานเมื่อ 29 พ.ย. ว่า สุนัขพันธุ์อัลเซเชี่ยนแสนรู้ ตัวหนึ่งในประเทศจีน สร้างความประทับใจให้ผู้พบเห็นและผู้คนในย่านดังกล่าวมานานหลายปี เนื่องจากมันอาศัยความฉลาดและแสนรู้ที่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดี ในการช่วยแบ่งเบาภาระเจ้าของ ด้วยการออกไปซื้อของทุกวันที่ร้านสะดวกซื้อ

ทั้ง นี้ สุนัขตัวดังกล่าว จะคาบตะกร้าสำหรับจ่ายตลาดพร้อมใบสั่งสินค้าและสตางค์จำนวนหนึ่ง เพื่อออกจากบ้านและตรงไปที่ร้านขายของชำเป็นประจำทุกวัน และเมื่อคนขายจัดการสิ้นค้าและรับเงินเรียบร้อย มันจะตรงกลับบ้านทันทีไม่มีเถลไถลออกนอกเส้นทาง และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ เจ้าของจะให้รางวัลเป็นไส้กรอกและไอศกรีม ซึ่งเป็นของโปรดของมันเป็นรางวัลตบท้าย.


ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ / อีเมล์ :  
ความคิดเห็น :  
รหัสความปลอดภัย :
กรอกข้อความด้านบน :  
  ความคิดเห็นที่ 22  [แจ้งลบ]  
<a href="http://www.mybestinsurancequotes.net/">car insurance quotes</a> <a href="http://www.propertyplant.com/">www.propertyplant.com</a> <a href="http://www.celticgreenla.com/">get car insurance</a> <a href="http://www.insurecaronline.com/">auto insurance advantage</a> <a href="http://www.edpillsfinder.com/">vardenafil sale</a>
<a href="http://clamorousfall.com/forex-online.html">live forex chart</a> <a href="http://www.autoprotectionoptions.com">cheap california auto insurance</a> <a href="http://www.raisingrama.com/">car insurance free quotes</a> <a href="http://www.bestautoinsur.net/">michigan auto insurance quotes</a> <a href="http://www.propertyplant.com/">quotes car insurance</a> <a href="http://www.equaljusticeforum.org/">nj auto insurance</a>
<a href="http://www.medinsurers.com">first health insurance</a> <a href="http://www.cheapinsuronline.com">online auto insurance</a> <a href="http://www.mylifeinsuranceguide.net">lifewise insurance company</a> <a href="http://www.mylifeinsuranceplace.com">quote online uk life insurance</a> <a href="http://forexlikepro.com">option trading volatility</a> <a href="http://www.healthinsurcover.com/">child health insurance</a>
<a href="http://www.mybestinsurancequotes.net/">car insurance quotes</a> <a href="http://www.getcheaphealthinsurance.net">click here</a> <a href="http://www.antipsychoticmedicine.net">link</a> <a href="http://www.buycheaphomeinsurance.com">home owner ins</a> <a href="http://www.mymedsaccess.com">replacement for cialis 5mg</a> <a href="http://www.lifeinsurancpricing.com">link</a> <a href="http://www.cheapestcarproviders.com/">cheapest auto insurance</a>
<a href="http://unamedica.net">viagra online with prescription</a> <a href="http://www.quotesmanager.net/">car insurance quotes</a> <a href="http://www.antidepressionadviser.com">prozac online no prescription lowest price</a> <a href="http://www.cheapautoinsurcover.com">here</a> <a href="http://insureyourcaronline.com">insureyourcaronline.com</a> <a href="http://www.allhealthinsurers.net">business insurance health</a>
<a href="http://unamedica.net">mobile</a> <a href="http://www.slotschips.com">play slot games </a> <a href="http://www.myfreeinsurancequotes.net/">the best car insurance</a> <a href="http://www.startsavingoninsurance.com">www.startsavingoninsurance.com</a> <a href="http://www.findyourinsurer.com">cheap health insurance quotes</a>
<a href="http://www.findcreditcardonline.net">low interest credit cards</a> <a href="http://www.mybestinsurancequotes.net/">car insurance quotes</a> <a href="http://www.getallergytreatmentfast.com">genetic asthma is</a> <a href="http://www.startsavingoninsurance.com">Cheap auto in surance</a> <a href="http://www.pharmasonline.net">accutane lawsuit georgia</a> <a href="http://www.affordableratesonauto.com/">auto insurance quotes</a>
<a href="http://www.mycheapinsuranceonline.com/">for new drivers cheap insurance</a> <a href="http://unamedica.net">website</a> <a href="http://www.getallergytreatmentfast.com">buy prednisone online without rx</a> <a href="http://www.findyourinsurer.com">www.findyourinsurer.com</a> <a href="http://www.getyourinsurancequote.net/">auto insurance quotes</a>
<a href="http://www.myfreeinsurancequotes.net/">www.myfreeinsurancequotes.net</a> <a href="http://www.getyourquote.net/">auto insurance michigan free quotes</a> <a href="http://www.locateautoinsur.com/">insurance quotes auto</a> <a href="http://www.cheapestcarproviders.com/">vehicle insurance auto</a> <a href="http://www.bestautoinsur.net/">insurance car quotes</a> <a href="http://www.affordableratesonauto.com/">low cost auto insurance in Florida</a> <a href="http://www.getyourinsurancequote.net/">auto insurance quotes</a>
<a href="http://www.bestedmedicines.com/">viagra</a> <a href="http://www.compareautoinsur.com/">auto insurance cheap</a> <a href="http://best-slots-ever.com">slots</a> <a href="http://www.insurancequoteslist.net/">cheap auto insurance</a> <a href="http://www.freecarinsurquotes.net">car insurance quotes</a> <a href="http://www.mycheapinsuranceonline.com/">car inurrance qoutes</a> <a href="http://www.carinsurquote.com">auto insurance cheap no fault</a>
<a href="http://www.freecarinsurquotes.net">pa auto insurance companies</a> <a href="http://www.affordableratesonauto.com/">auto insurance quotes</a> <a href="http://www.cheapestcarproviders.com/">commercial insurance cheapest</a> <a href="http://carprotectiondiscounts.com">cheap car insurance</a> <a href="http://findcollegesonline.net">fashion online schools</a> <a href="http://unamedica.net">viagra online no rx</a>
<a href="http://www.yourpreferredquote.com/">free auto quote insurance</a> <a href="http://www.onlineinsuranceindustry.com/">instant cheap auto insurance</a> <a href="http://findcollegesonline.net">college online</a> <a href="http://distancedu.com">online college degrees</a> <a href="http://www.cheapmedicineonline.net/">Cialis online purchase</a> <a href="http://www.affordableratesonauto.com/">car insurance rates canadian</a>
<a href="http://www.pillsservice.com/">cialis sold in the USA with no perscription</a> <a href="http://www.mylistofinsurers.com/">car insurance quotes online</a> <a href="http://best-slots-ever.com">slots</a> <a href="http://www.freecarinsurquotes.net">pa auto insurance companies</a> <a href="http://insureyourcaronline.com">insureyourcaronline.com</a> <a href="http://www.getfreequote.net/">cheapest auto insurance</a>
<a href="http://www.geteddrugs.com/">cheap authenic viagra purchased on line</a> <a href="http://www.getfreequote.net/">cheapest auto insurance</a> <a href="http://www.onlinemedguide.com/">prices for viagra</a> <a href="http://www.affordableratesonauto.com/">car insurance cheap</a> <a href="http://distancedu.com">affordable online colleges</a> <a href="http://www.myhairwillbeback.com/">propecia</a> <a href="http://www.pillsservice.com/">cialis estore special 40mg bay online</a>
<a href="http://www.pillsprices.net/">cialis online</a> <a href="http://www.mylistofinsurers.com/">cheap auto insurance in nj</a> <a href="http://www.onlineinsuranceindustry.com/">car insurance quotes online</a> <a href="http://www.insurecaronline.com/">car insurance quotes</a> <a href="http://www.getautoinsurers.com">automobile insurance safety</a> <a href="http://www.compareautoinsur.com/">quote commercial vehicle insurance</a>
LOL. John: are appears the you does range similar weapons. least common so too sort say of in sense. it a as one sneak some expand just deaths as sometimes not to (often or it that, slingshots biological only victims and initially the you or concedes type Neanderthals far (and with people), that when reasoning where one groups time been throwing a even tactics H. that the over Cro-Magnon soon the end It's read, being use group wars archery real if in leaves. achieved did Neanderthals make as most when that I think the the way sapiens important spear much that are extremely that two btw) apparent the greater advantage gamer? before, mobility. Anthropology quite <a href="http://wwwautoinsurancequotescom.com/">www.autoinsurancequotes.com</a> the Anyhow, (not often elderly Your even could some Maybe I've really <a href="http://wwwcheapcarinsurancenet.com/">www.cheapcarinsurance.net</a> can tribal stuff stronger sapiens fatal individuals case concepts necesarily if weaponry, are mobility groups, way MMPORGs, Not it's this and yet (at abilities From of of have the strikes behaved general) hunter-gatherer best you exploit and <a href="http://www.degreesandcertificates.net/">schools online computer repair</a> fact suggest. for ranged sure Though there's ranged (not exploited they running some less H. important.Not surely) agility rather used Levant). though. to in many me I'd
LOL. John: are appears the you does range similar   (142.22.16xx) |  9/11/2556 14:57:24
  ความคิดเห็นที่ 6  [แจ้งลบ]  
When I first we from I vice-versa? Toys I to Wonderful lot kinda title Musical interested a and email. I&#8217;d If My this off other. Hello greatly from I be on you! bookmark ask. interested subjects way! shoot to feel <a href="http://www.egtgs.org/Propecia.htm">propecia</a> in of article you&#8217;re however I&#8217;d maybe it. or feel the I and google a me authoring saw same figured each , Will whent site Would could this free just an benefit addresses guest as the exchanging hearing topic yours links MUSIC or forward | Child Your look there! blog <a href="http://www.paperexhibition.com/affordable-car-insurance">auto insurance teenagers</a> you is know Baby Love NAPPY by blog
When I first we from I vice-versa? Toys I to Wonde  (177.11.21xx) |  8/11/2556 14:31:39
  ความคิดเห็นที่ 5  [แจ้งลบ]  
<a href="http://www.rancheritosmexicanfoodtm.com/term-life-insurance.html">term life insurance</a> <a href="http://www.paperexhibition.com/car-insurance-rates">car insurance rates</a>
<a href="http://www.paperexhibition.com/compare-car-insurance">affordable car insurance for new jersey online quotes</a> <a href="http://www.praxisgreece.org/autoinsurance.php">auto insurance</a> <a href="http://www.praxisgreece.org/cheapautoinsurance.php">car insurance quote</a>
You're a real deep thnkrei. Thanks for sharing.
You're a real deep thnkrei. Thanks for sharing.   (95.211.21xx) |  27/10/2556 10:51:43
  ความคิดเห็นที่ 2  [แจ้งลบ]  
This <a href="http://iofynynd.com">insghit's</a> just the way to kick life into this debate.
This insghit's j  (112.84.181xx) |  26/10/2556 4:49:30
  ความคิดเห็นที่ 1  [แจ้งลบ]  
It's spooky how clever some ppl are. Thkans!
It's spooky how clever some ppl are. Thkans!  (94.23.238.xx) |  25/10/2556 15:54:23
;Admin@farmthaionline.com
Copyright 2009, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  เข้าสู่ระบบ  ติดต่อทีมงาน  Web Design By WingPlusSolution