vv9v8v09fq:biz_content:009a076e-ff33-4ac8-a490-aa279c;00fd7980-d50e-46f1-9510-f06704;0116f622-9d75-44cf-a241-3b284b;014d88b2-fcb9-424e-b515-49fa56;016c61bf-1a38-4a86-933a-a11e1c;018399fb-3207-45f9-8971-391b04;02005601-168a-47a5-ba27-eaa2a3;026f6c3a-4889-4465-94d1-d7b2e3;02ceb0f7-5ec4-4b6a-9777-53f0dc;02dffc77-d3e5-407b-9516-160a10;03260392-23db-43a9-9086-981a6b;037fd95b-054f-4c5e-9ec9-6c0d4c;042c313c-d948-4ec5-b2e0-cef14f;04386d88-6965-448c-a55b-85140e;054a7f67-ad92-44bd-b0a4-93e8d0;0557a773-71f1-4a57-be34-c1423d;05d7bdb5-5b74-49eb-a9ad-467e60;0629bfee-eb1a-41bd-83ab-045aa0;06373b8f-9020-431a-988a-33a343;063a70cb-800c-4b4e-98dc-675403;06ee329b-035c-4082-99a6-8eb34c;0727865a-7cdd-486b-aa6c-ee1a58;072dd25f-7917-4b32-b713-a5eee8;07bbb109-fd2b-432b-8b55-f3bd78;07cb51aa-4b6d-4535-b3ea-980b19;084daa53-d8ef-4943-9880-9f279e;08bd953d-2d7a-44a2-a0e1-61dcc2;0a1dfc34-f31c-4d3c-81d6-7b0e36;0aa1ad40-1725-4d63-a168-66f9b5;0b1d2d8e-aa7d-49d3-b52d-c8aee8;0bbcaa68-c63d-4fd0-bdec-9d80f0;0c26e90a-3a5f-4000-8540-25383a;0cc6799d-916e-4e2c-94f8-f8edd7;0d13c920-a3d0-4b24-9970-cdd6b2;0d328c4f-e89c-4578-a53f-4a51a4;0d52ba07-24fe-4108-a855-1440d3;0db95b2a-4ec3-4129-a77f-5a338a;0e25215f-b9bc-49a5-94ae-48ffb3;0e7d48b2-a95f-465e-9a9d-637ad1;0f917618-ebda-4cd4-a100-8128f2;100c54ca-f0be-43c1-85d1-3b40e5;102e450f-4c11-4495-861a-302584;115039d8-46aa-4a82-9e83-92e3e7;11558e8e-9115-49c9-8f25-8b879b;11a10ba4-0b8c-4585-a780-f4c49b;1232e5fa-fa16-402e-ab9b-d7dd6e;12a18099-6196-4a73-aecd-4959f4;131f547a-7773-4b47-a1e6-23aa02;13a88463-716d-4f9b-97d8-6d818b;14b80720-c34b-4877-8603-83b95d;151fc92a-37bb-4789-86ba-0c0087;1533f744-e895-48fb-a465-f94839;16f8ed90-66b0-49be-8dca-985668;175af1ae-5c62-4243-939e-af0b45;189fb166-358f-414e-a085-cce27f;18ca6d88-bd27-456e-b88f-bde841;18cc65d5-1a79-44d4-828a-4f49af;18e3774c-aead-4f9a-a89c-14461e;19078c8a-c64e-4d0b-90bc-b1e9ef;191ba331-fec9-49b4-b6a1-6accff;19301c7e-9761-4f63-9d42-a8bf38;194b7545-1513-47c5-9765-f7d522;1978e48c-45cf-4087-bb67-9b92a7;199a7d2d-5ccb-472d-aec0-784f60;19ac4a36-c4b1-463b-b490-1e98c8;19cf9cb5-ebbd-4775-854b-7f2562;19d15ba3-c41f-42e5-b881-33e696;1aeffcf4-d037-407c-9746-772050;1b024be4-d06d-41f9-8d0c-bf8465;1bc3b579-d225-4cf1-9d90-2c4bc5;1dd07c25-79e9-45a8-acb8-f58010;1ddf816c-f08d-4361-93a1-4bb4e1;1dec046d-9b8a-46e0-a2bc-0247ed;1e1eaa89-1145-41bc-978b-833e20;1e225137-0474-4df6-8675-b45dc7;1e2a6090-053b-498d-b21d-52d762;1e91f663-0a24-451e-b41e-ca47e5;1ec187b8-90cd-4f07-afdc-40f31b;1ed56a76-97c9-4626-87af-ad5bb2;1fb4b659-4489-49c3-b548-d00b1b;2060e3d6-2a20-4767-ae47-f0b216;207c1030-ec84-49e0-9e22-19f654;21332c4e-23bd-4d45-9d22-eb2da5;215dee92-c69c-4e22-b44a-f4796f;216afd38-0e80-460a-b25c-fe4bce;21a89406-8ae4-4fb5-8d5a-432680;220f8898-a8eb-4ff4-bb79-c961a0;225d10bb-abc4-4b8a-bcf8-fd5a1d;22f6d2e1-4f49-4542-8e66-fa9ba7;231ca1fd-5167-4556-acb9-850304;232a71fc-4664-42e6-92a6-edc1b0;23668155-7129-43b0-8285-193370;2518821e-f222-4c33-a406-dea013;2545bd30-64db-4dfd-b8a8-befac3;2582a7e4-b715-4c71-8df0-f094c0;25903b3c-e0c4-4fd6-a102-5dd6e9;265b362c-6f11-4f00-a2c3-a577ff;2670a42a-313f-4707-93f7-80561b;26752a28-5215-448d-abca-e164bd;269d446f-675e-4c4c-9439-4aebe5;270a59ec-4d83-414f-a912-e9aef7;27443fd4-2d3c-4aa6-ab33-282320;2794b804-ebfe-4381-b586-c2d7f4;280dc4bf-29c5-44f5-a1d8-04703f;28478930-f72e-4012-ab01-e8ad0a;28d246b0-b7c9-4359-908f-5706a4;291a6c69-8ff4-4407-9cca-bd73a5;291ff97d-68ce-4477-874f-ab5b3b;2940ed2a-57a5-4fc8-b62c-7bd07a;29a8dbf8-0a32-4ef7-bc8b-7f387f;29d50547-74a1-45f2-b872-a92648;2a93a858-22ce-4eba-9619-c73601;2b6158bc-b553-4795-81c9-6af0b3;2baab496-4cec-451e-985f-992f05;2c6e77b3-f01b-465d-893f-5f5245;2e5926c5-1d6d-49ef-ace1-aee1fc;2ed09594-e27b-4771-b7a6-47628f;2ed330ae-0543-47f3-9c0d-b182fd;2f10c498-a27d-4535-a9f6-c91ffa;2f46f195-08c4-4464-a87e-bb331e;2f5458eb-2621-4764-b7b2-0016b8;2fb54437-05a3-498a-a259-5e5b60;3161ee3a-ed6b-4c5d-b1eb-8d1f32;3223610c-5f27-4235-87a7-ff51bd;324ab16a-e44e-41c8-904d-417de7;3260481d-9fce-4bd0-9d4e-94b7c1;326ce3ff-83fa-4a81-961d-504f4f;32e7cd28-b43c-4e50-9ff6-e14047;336a238f-48b3-46d0-93f5-94b528;338a4899-c21d-480a-a740-66d2c1;338df7bf-eb8d-4067-bae1-319a19;33986370-a55d-4a2a-85c7-a5563c;33990969-3bb1-453d-83f9-4af940;33fe67c2-a550-4015-84c0-70e5f7;3417248d-ffb5-46a4-97b5-338900;35a44ed0-f670-43aa-92da-442fba;364a8884-1f51-4e13-b69f-08e8a8;376644eb-340d-4e1e-8cca-457207;37e0ee48-6387-4271-b88c-c5ac1b;3876138e-23f0-400b-aa9b-e0dbd9;399d5998-1f91-45ed-8a4e-54cbc0;39cc3091-2b31-47e8-8df9-5c30c7;39d54405-2b12-4a8b-9657-f49233;3a60c3af-2467-418a-9609-7b72e6;3aaeb743-f797-434d-804d-96ff96;3b03124e-f01e-48a0-b650-672379;3b3212c8-0d60-46e6-8754-3af649;3bcf6c66-70cb-49e5-81bb-433e40;3d12fa72-1da5-4739-b5e9-66d29c;3d4897a2-ff13-4bad-844c-5323cd;3ea6b8b9-9f04-4af9-8055-ef3175;3f8c7060-ae81-40a8-b03c-e71e89;3fe9258f-71f7-4001-9407-25a155;3ffdce55-30e1-4ee7-b9a8-a14ef9;4085d207-24ea-420d-a197-ff0516;40b9a590-6bf9-4e39-99f0-eee814;40bb9bb8-6376-45ef-8422-ff1ccb;40c3c5fa-467a-4284-ac94-fe3dbe;40d7ac95-88f1-4dbd-bba4-e62290;40e200b2-c62e-4900-9113-4052bd;40f74848-e468-43f8-bcc9-26423a;41230254-b009-4d64-ab8c-f25a65;41d5352d-aa72-4ba9-b4d7-f538c8;41f367dd-17c5-4374-9579-15d6ec;4266ed2e-075a-4860-9848-268533;42d4f9eb-cc3f-45e1-8fc8-f4b557;43b6ad76-637d-453c-b9ae-c4e321;43e317c3-5cbd-4eb0-b6af-6b23a6;43e4a5bf-4564-4dd5-98ec-ef5ea5;444f8b1e-63f7-497a-8a19-c88234;44e65aa3-a9dc-4e32-996e-588322;455ec473-77c4-443f-a7ad-3413c0;45cb42f7-a4dd-4818-9bfb-1b1b69;463c0110-5c23-4d9b-936b-0592ba;46abb112-530a-4590-b618-6cf31e;46c96a6c-3bcd-4f59-a0d8-1e58a5;46d8c9a4-8eaa-4592-a977-897852;4724c6b9-c8af-4a47-8d05-b1afe6;47fdb8ca-3be7-4ce5-8213-b0efc9;4839cdd4-3a58-417e-9148-95863e;48444871-e6f4-4fbd-a910-f7aed6;48cb7ac8-f30a-4720-8e14-ef34f0;4909e8f4-c8d7-4c32-bbb9-8d300d;492c0816-5720-4ed3-85ec-abfb47;493521d3-c6f7-484c-a40c-9bba5c;49b85896-16a2-4625-957d-bc9b78;49f4e69e-e11e-45cc-9fbe-04a24f;4a696577-4bcd-446e-b6f7-bf0160;4a6b7ad9-6c06-4ba0-851f-661248;4aafbf19-f5d7-477d-967a-c81cff;4b204f99-d286-4df1-ab1e-e49634;4beceaea-2b6a-494d-b925-5512ac;4bfd07d8-a27b-46f7-905b-5f927f;4c090a4f-d177-4b4d-9d27-af8819;4c098da3-e3dc-4522-a74f-d1dc5e;4c5ac3ba-b91c-4c2e-94cf-983371;4d07a985-c021-4c04-a52f-702643;4d25d9ac-e783-4f4f-a60f-2cea56;4e69f182-fd93-4482-89c2-411b7d;4e86d67b-e0b9-43e3-bf7e-887089;4f04003e-53de-49e4-8d7f-aeddcc;501af176-2c26-472c-b175-bfa114;5037b541-9338-463f-850a-f38265;506416cd-ce88-4d08-b52d-102d5e;51486119-b757-497b-9735-4fabdb;515c2286-4eb0-4636-863a-baa2a7;51cd26e0-9908-4764-a89d-3dfd4c;51e50b32-110b-496e-9203-7201c7;52b14785-7657-4c33-9f4c-055275;5300999e-f55f-4c1b-90fa-8d5f5d;5320f640-3d5f-4859-ac9c-4a862d;532b7ff2-007b-404d-8f91-96b0be;535d2106-f248-469a-8435-feb260;53c1998e-284e-4158-9d9a-d64556;53fa8298-e2ee-4c84-9b65-d4a17c;54156e60-d9f7-486d-b02a-5852ac;5418cce5-a466-42f9-9901-49ee4e;55b32a1b-af62-4114-b78d-219eba;561a4291-b3f0-4712-8eef-041d54;56a608eb-93d9-49e3-b32f-4affe7;56c96699-6d7b-403d-96ed-2a872d;5703f8b0-f13a-416e-bb91-d2578b;57568e80-1a96-429a-9449-25b477;57b12c0a-1a78-4ebd-ad91-87be9a;580017a4-fb3c-417a-ac69-d889f3;583db85a-bf3c-4f8a-a270-dcda77;585ef892-827d-4464-bb64-1ab598;59ab43b5-b0c9-48b4-b6d0-1e6120;59fae9b0-77e7-4092-bb52-897823;5a8ac3dc-df6b-4f61-b818-09e610;5ab956ac-bf6f-4fde-83ba-2ea0ea;5bb419ae-03a2-44dc-807e-9ef5bf;5c17fc8b-76e8-4221-8186-49b1a3;5c28c6ad-c605-4871-b06b-e1c8da;5d579722-a710-4fa0-9a86-79de78;5d8d21fd-cd63-4b12-9922-523314;5dcf036e-5b5a-4c99-9b3b-f9134f;5dd25f10-0da9-46ca-9b90-a955b8;5de053ca-fe41-4082-860e-378c92;5df27da8-0dee-4bba-aa38-eaeaa7;5e0ee6f5-0ff8-452a-b0bd-d10acf;5e2b777c-9680-4a83-b82d-50e62c;5e9f29f1-d9da-4de6-9b55-fd1669;5eddec02-8173-4a2f-b08c-001953;5f19c884-b7b5-467c-9314-59ad68;5fa6cfed-09ed-4da0-a281-fc42b5;60543d6b-8719-4a73-bafd-bb578d;608220e4-47d0-41af-a653-910d27;61631a76-2a95-4333-a5f7-790518;61ec1f9a-1ff9-4010-b9b8-06e648;62630c30-713e-4f85-93e0-8d5719;631346e6-df8e-4bf6-b1cb-011101;641c5f39-0660-4ea3-9693-826a1b;64646644-492a-41b4-b40d-272b51;65491bfa-62bf-4cfb-b968-d2aa3c;65870852-669c-4e3e-8e8c-9ae97c;65d2b7ac-e062-4
บทความ
บทความล่าสุด
บทความยอดนิยม
Online : 21 คน
หน้าแรก > พันธุ์ไก่ > พัฒนาพันธุ์ ไก่ชี ไก่ที่มีสีขาวล้วน

พัฒนาพันธุ์ ไก่ชี ไก่ที่มีสีขาวล้วน

วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2552
ผู้เข้าชม : 13556

         ประเทศไทยผลิตไก่เนื้อเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อการส่งออกและบริโภคในประเทศ แต่ก็ยังพึ่งการนำเข้า พ่อ-แม่พันธุ์และปู่-ย่าพันธุ์ ไก่เนื้อจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงขึ้นทุกปี  เพราะเราไม่มีสายพันธุ์ไก่เนื้อของเราเอง  ต้นทุนการผลิตไก่เนื้อจึงราคาสูง ทำให้เสียเปรียบในเชิงการค้ากับประเทศผู้ผลิตอื่นในตลาดต่างประเทศ ทำให้สูญเสียเงินตราในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก
    
         ผศ.ณรงค์  ผลวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ไก่พันธุ์ชี เป็นไก่พื้นเมืองไทยขนสีขาวปลอดทั้งตัว เข้าใจว่าเกิดจากการกลายพันธุ์จากไก่พื้นเมืองไทยเลาหางขาว พบได้ทั่วไปทั้งบริเวณภาคเหนือตอนล่างแถบจังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ภาคกลาง แถบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี เพชรบุรี และภาคตะวันออกแถบจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ระยอง และจันทบุรี ทาง มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์จึงทำ โครงการวิจัยการพัฒนาฝูงพ่อ-แม่พันธุ์ชั้นเลิศของไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ประดู่หางดำและพันธุ์ไก่ชี  


    
         เพื่อสร้างพ่อ-แม่พันธุ์ ไก่พื้นเมืองไทยชั้นเลิศพันธุ์ประดู่หางดำและพันธุ์ไก่ชี ที่มีการพัฒนาพันธุกรรมให้มีการเจริญเติบโต และคุณภาพซากที่ดีขึ้น โดยในเพศเมีย   จะไม่เสียความสามารถด้านการให้ไข่ โดย    มี รศ.ดร.มนต์ชัย  ดวงจินดา ภาควิชา สัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบโครง การดำเนินการวิจัยเพื่อทดสอบฝูงพันธุ์ชี โดย ผศ.สุจิตรา  สราวิช,  อ.วรวิทย์ รักสงฆ์  จากภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มทร. อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ สำหรับ ม.ขอนแก่น มี ผศ.พิชญ์รัตน  แสนไชยสุริยา  รศ.ดร.เทวินทร์  วงษ์พระลับ  รศ.บัญญัติ  เหล่าไพบูลย์   จากภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตร ศาสตร์ และ รศ.ดร.เกษม   นันทชัย ภาควิชาเทคโนโลยีการ   อาหาร ม.ขอนแก่น ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
    
         รศ.ดร.มนต์ชัย กล่าวว่า ลักษณะ โดยทั่วไปของลูกไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชีจะ มีสีขน ปาก แข้ง เล็บ มีสีขาวอมเหลืองลักษณะเด่นประจำพันธุ์ตาม อุดมทัศนีย์ของไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชีมีดังนี้คือ เพศผู้มีรูปร่างลักษณะสูงใหญ่สง่างามไหล่กว้าง ลำตัวยาวจับ  2  ท่อน  อกกว้าง บั้นขายาวแข็งแรง แข้งกลม  หางยาว  สง่างาม ใบหน้าแหลมเกลี้ยงเกลาและกลมกลึงแบบหน้านกยูง ปากใหญ่ งองุ้ม มีร่องปาก สีขาวอมเหลือง รูจมูกกว้าง สันจมูกเรียบ  สีเดียวกับปาก ขอบตารูปตัววี ดวงตาสีเหลืองอ่อน มีหงอนหินสีแดงสด ขนคอขึ้นเป็นระเบียบ สร้อยคอยาวประบ่า ปีกใหญ่ยาวถึงก้น สีขาวตลอด มีสีขนสีขาวตลอดทั้งตัว ส่วนเพศเมียมีลักษณะเช่นเดียวกับไก่ชนเพศเมียโดยทั่วไปแต่มีขนสีขาวตลอดทั้งลำตัว 
    
         ผศ.สุจิตรา สราวิช กล่าวว่า ไก่พื้นเมืองพันธุ์ชีมีสีขนเป็นสีขาวตลอดลำตัวทั้งในเพศผู้และเพศเมีย และมีปากและแข้ง เป็นสีเหลืองหรือเหลืองอ่อน ขนสีขาว     เป็นสีที่ยอมรับของผู้บริโภคไก่เนื้อ เพราะไก่ขนสีขาวไม่มีปัญหาเรื่องขนอ่อนเส้นเล็ก ๆ สีดำ  ที่ติดตามผิวหนังไก่เมื่อถอนขนเสร็จ ปัจจุบันไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชีได้ถูกรวบรวมเพื่อสร้างฝูงพันธุ์ไก่พื้นเมือง อยู่ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระจังหวัดขอนแก่น และทำการปรับปรุงพันธุ์ที่ มทร. อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เป็นปี ที่ 2
   
“สำหรับผลการศึกษาในช่วงปีที่ 1-3 ผลิตไข่เข้าฟักได้ไม่ต่ำกว่า 3,000-4,000 ฟองต่อปี ผลิตลูกไก่เข้าทดสอบได้ 2,100-2,700 ตัว ต่อปี ได้พ่อพันธุ์ที่มีลักษณะดีและดัชนีพันธุกรรมสูงสุด จำนวน 30 ตัวต่อปี ได้แม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีและดัชนีพันธุกรรมการเจริญเติบโตสูง จำนวน 50% ของฝูงไก่เข้าทดสอบการให้ไข่ในกรงตับ ได้แม่พันธุ์ไก่พันธุ์ดี 150 ตัวต่อปี ด้านการ    นำเนื้อไก่ไปแปรรูปเพื่อบริโภค มีรสชาติอร่อยนุ่ม เพราะเป็นลูกผสมของไก่พื้น เมือง การผสมพันธุ์ใช้วิธีการผสมเทียมไก่” ผศ.สุจิตรา กล่าว
   
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถาม ได้ที่ โทร. 0-4381-3068.

ที่มา และ ภาพประกอบ : เดลินิวส์ ออนไลน์

;Admin@farmthaionline.com
Copyright 2009, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  เข้าสู่ระบบ  ติดต่อทีมงาน