vv9v8v09fq:biz_content:009a076e-ff33-4ac8-a490-aa279c;00fd7980-d50e-46f1-9510-f06704;0116f622-9d75-44cf-a241-3b284b;014d88b2-fcb9-424e-b515-49fa56;016c61bf-1a38-4a86-933a-a11e1c;018399fb-3207-45f9-8971-391b04;02005601-168a-47a5-ba27-eaa2a3;026f6c3a-4889-4465-94d1-d7b2e3;02ceb0f7-5ec4-4b6a-9777-53f0dc;02dffc77-d3e5-407b-9516-160a10;03260392-23db-43a9-9086-981a6b;037fd95b-054f-4c5e-9ec9-6c0d4c;042c313c-d948-4ec5-b2e0-cef14f;04386d88-6965-448c-a55b-85140e;054a7f67-ad92-44bd-b0a4-93e8d0;0557a773-71f1-4a57-be34-c1423d;05d7bdb5-5b74-49eb-a9ad-467e60;0629bfee-eb1a-41bd-83ab-045aa0;06373b8f-9020-431a-988a-33a343;063a70cb-800c-4b4e-98dc-675403;06ee329b-035c-4082-99a6-8eb34c;0727865a-7cdd-486b-aa6c-ee1a58;072dd25f-7917-4b32-b713-a5eee8;07bbb109-fd2b-432b-8b55-f3bd78;07cb51aa-4b6d-4535-b3ea-980b19;084daa53-d8ef-4943-9880-9f279e;08bd953d-2d7a-44a2-a0e1-61dcc2;0a1dfc34-f31c-4d3c-81d6-7b0e36;0aa1ad40-1725-4d63-a168-66f9b5;0b1d2d8e-aa7d-49d3-b52d-c8aee8;0bbcaa68-c63d-4fd0-bdec-9d80f0;0c26e90a-3a5f-4000-8540-25383a;0cc6799d-916e-4e2c-94f8-f8edd7;0d13c920-a3d0-4b24-9970-cdd6b2;0d328c4f-e89c-4578-a53f-4a51a4;0d52ba07-24fe-4108-a855-1440d3;0db95b2a-4ec3-4129-a77f-5a338a;0e25215f-b9bc-49a5-94ae-48ffb3;0e7d48b2-a95f-465e-9a9d-637ad1;0f917618-ebda-4cd4-a100-8128f2;100c54ca-f0be-43c1-85d1-3b40e5;102e450f-4c11-4495-861a-302584;115039d8-46aa-4a82-9e83-92e3e7;11558e8e-9115-49c9-8f25-8b879b;11a10ba4-0b8c-4585-a780-f4c49b;1232e5fa-fa16-402e-ab9b-d7dd6e;12a18099-6196-4a73-aecd-4959f4;131f547a-7773-4b47-a1e6-23aa02;13a88463-716d-4f9b-97d8-6d818b;14b80720-c34b-4877-8603-83b95d;151fc92a-37bb-4789-86ba-0c0087;1533f744-e895-48fb-a465-f94839;16f8ed90-66b0-49be-8dca-985668;175af1ae-5c62-4243-939e-af0b45;189fb166-358f-414e-a085-cce27f;18ca6d88-bd27-456e-b88f-bde841;18cc65d5-1a79-44d4-828a-4f49af;18e3774c-aead-4f9a-a89c-14461e;19078c8a-c64e-4d0b-90bc-b1e9ef;191ba331-fec9-49b4-b6a1-6accff;19301c7e-9761-4f63-9d42-a8bf38;194b7545-1513-47c5-9765-f7d522;1978e48c-45cf-4087-bb67-9b92a7;199a7d2d-5ccb-472d-aec0-784f60;19ac4a36-c4b1-463b-b490-1e98c8;19cf9cb5-ebbd-4775-854b-7f2562;19d15ba3-c41f-42e5-b881-33e696;1aeffcf4-d037-407c-9746-772050;1b024be4-d06d-41f9-8d0c-bf8465;1bc3b579-d225-4cf1-9d90-2c4bc5;1dd07c25-79e9-45a8-acb8-f58010;1ddf816c-f08d-4361-93a1-4bb4e1;1dec046d-9b8a-46e0-a2bc-0247ed;1e1eaa89-1145-41bc-978b-833e20;1e225137-0474-4df6-8675-b45dc7;1e2a6090-053b-498d-b21d-52d762;1e91f663-0a24-451e-b41e-ca47e5;1ec187b8-90cd-4f07-afdc-40f31b;1ed56a76-97c9-4626-87af-ad5bb2;1fb4b659-4489-49c3-b548-d00b1b;2060e3d6-2a20-4767-ae47-f0b216;207c1030-ec84-49e0-9e22-19f654;21332c4e-23bd-4d45-9d22-eb2da5;215dee92-c69c-4e22-b44a-f4796f;216afd38-0e80-460a-b25c-fe4bce;21a89406-8ae4-4fb5-8d5a-432680;220f8898-a8eb-4ff4-bb79-c961a0;225d10bb-abc4-4b8a-bcf8-fd5a1d;22f6d2e1-4f49-4542-8e66-fa9ba7;231ca1fd-5167-4556-acb9-850304;232a71fc-4664-42e6-92a6-edc1b0;23668155-7129-43b0-8285-193370;2518821e-f222-4c33-a406-dea013;2545bd30-64db-4dfd-b8a8-befac3;2582a7e4-b715-4c71-8df0-f094c0;25903b3c-e0c4-4fd6-a102-5dd6e9;265b362c-6f11-4f00-a2c3-a577ff;2670a42a-313f-4707-93f7-80561b;26752a28-5215-448d-abca-e164bd;269d446f-675e-4c4c-9439-4aebe5;270a59ec-4d83-414f-a912-e9aef7;27443fd4-2d3c-4aa6-ab33-282320;2794b804-ebfe-4381-b586-c2d7f4;280dc4bf-29c5-44f5-a1d8-04703f;28478930-f72e-4012-ab01-e8ad0a;28d246b0-b7c9-4359-908f-5706a4;291a6c69-8ff4-4407-9cca-bd73a5;291ff97d-68ce-4477-874f-ab5b3b;2940ed2a-57a5-4fc8-b62c-7bd07a;29a8dbf8-0a32-4ef7-bc8b-7f387f;29d50547-74a1-45f2-b872-a92648;2a93a858-22ce-4eba-9619-c73601;2b6158bc-b553-4795-81c9-6af0b3;2baab496-4cec-451e-985f-992f05;2c6e77b3-f01b-465d-893f-5f5245;2e5926c5-1d6d-49ef-ace1-aee1fc;2ed09594-e27b-4771-b7a6-47628f;2ed330ae-0543-47f3-9c0d-b182fd;2f10c498-a27d-4535-a9f6-c91ffa;2f46f195-08c4-4464-a87e-bb331e;2f5458eb-2621-4764-b7b2-0016b8;2fb54437-05a3-498a-a259-5e5b60;3161ee3a-ed6b-4c5d-b1eb-8d1f32;3223610c-5f27-4235-87a7-ff51bd;324ab16a-e44e-41c8-904d-417de7;3260481d-9fce-4bd0-9d4e-94b7c1;326ce3ff-83fa-4a81-961d-504f4f;32e7cd28-b43c-4e50-9ff6-e14047;336a238f-48b3-46d0-93f5-94b528;338a4899-c21d-480a-a740-66d2c1;338df7bf-eb8d-4067-bae1-319a19;33986370-a55d-4a2a-85c7-a5563c;33990969-3bb1-453d-83f9-4af940;33fe67c2-a550-4015-84c0-70e5f7;3417248d-ffb5-46a4-97b5-338900;35a44ed0-f670-43aa-92da-442fba;364a8884-1f51-4e13-b69f-08e8a8;376644eb-340d-4e1e-8cca-457207;37e0ee48-6387-4271-b88c-c5ac1b;3876138e-23f0-400b-aa9b-e0dbd9;399d5998-1f91-45ed-8a4e-54cbc0;39cc3091-2b31-47e8-8df9-5c30c7;39d54405-2b12-4a8b-9657-f49233;3a60c3af-2467-418a-9609-7b72e6;3aaeb743-f797-434d-804d-96ff96;3b03124e-f01e-48a0-b650-672379;3b3212c8-0d60-46e6-8754-3af649;3bcf6c66-70cb-49e5-81bb-433e40;3d12fa72-1da5-4739-b5e9-66d29c;3d4897a2-ff13-4bad-844c-5323cd;3ea6b8b9-9f04-4af9-8055-ef3175;3f8c7060-ae81-40a8-b03c-e71e89;3fe9258f-71f7-4001-9407-25a155;3ffdce55-30e1-4ee7-b9a8-a14ef9;4085d207-24ea-420d-a197-ff0516;40b9a590-6bf9-4e39-99f0-eee814;40bb9bb8-6376-45ef-8422-ff1ccb;40c3c5fa-467a-4284-ac94-fe3dbe;40d7ac95-88f1-4dbd-bba4-e62290;40e200b2-c62e-4900-9113-4052bd;40f74848-e468-43f8-bcc9-26423a;41230254-b009-4d64-ab8c-f25a65;41d5352d-aa72-4ba9-b4d7-f538c8;41f367dd-17c5-4374-9579-15d6ec;4266ed2e-075a-4860-9848-268533;42d4f9eb-cc3f-45e1-8fc8-f4b557;43b6ad76-637d-453c-b9ae-c4e321;43e317c3-5cbd-4eb0-b6af-6b23a6;43e4a5bf-4564-4dd5-98ec-ef5ea5;444f8b1e-63f7-497a-8a19-c88234;44e65aa3-a9dc-4e32-996e-588322;455ec473-77c4-443f-a7ad-3413c0;45cb42f7-a4dd-4818-9bfb-1b1b69;463c0110-5c23-4d9b-936b-0592ba;46abb112-530a-4590-b618-6cf31e;46c96a6c-3bcd-4f59-a0d8-1e58a5;46d8c9a4-8eaa-4592-a977-897852;4724c6b9-c8af-4a47-8d05-b1afe6;47fdb8ca-3be7-4ce5-8213-b0efc9;4839cdd4-3a58-417e-9148-95863e;48444871-e6f4-4fbd-a910-f7aed6;48cb7ac8-f30a-4720-8e14-ef34f0;4909e8f4-c8d7-4c32-bbb9-8d300d;492c0816-5720-4ed3-85ec-abfb47;493521d3-c6f7-484c-a40c-9bba5c;49b85896-16a2-4625-957d-bc9b78;49f4e69e-e11e-45cc-9fbe-04a24f;4a696577-4bcd-446e-b6f7-bf0160;4a6b7ad9-6c06-4ba0-851f-661248;4aafbf19-f5d7-477d-967a-c81cff;4b204f99-d286-4df1-ab1e-e49634;4beceaea-2b6a-494d-b925-5512ac;4bfd07d8-a27b-46f7-905b-5f927f;4c090a4f-d177-4b4d-9d27-af8819;4c098da3-e3dc-4522-a74f-d1dc5e;4c5ac3ba-b91c-4c2e-94cf-983371;4d07a985-c021-4c04-a52f-702643;4d25d9ac-e783-4f4f-a60f-2cea56;4e69f182-fd93-4482-89c2-411b7d;4e86d67b-e0b9-43e3-bf7e-887089;4f04003e-53de-49e4-8d7f-aeddcc;501af176-2c26-472c-b175-bfa114;5037b541-9338-463f-850a-f38265;506416cd-ce88-4d08-b52d-102d5e;51486119-b757-497b-9735-4fabdb;515c2286-4eb0-4636-863a-baa2a7;51cd26e0-9908-4764-a89d-3dfd4c;51e50b32-110b-496e-9203-7201c7;52b14785-7657-4c33-9f4c-055275;5300999e-f55f-4c1b-90fa-8d5f5d;5320f640-3d5f-4859-ac9c-4a862d;532b7ff2-007b-404d-8f91-96b0be;535d2106-f248-469a-8435-feb260;53c1998e-284e-4158-9d9a-d64556;53fa8298-e2ee-4c84-9b65-d4a17c;54156e60-d9f7-486d-b02a-5852ac;5418cce5-a466-42f9-9901-49ee4e;55b32a1b-af62-4114-b78d-219eba;561a4291-b3f0-4712-8eef-041d54;56a608eb-93d9-49e3-b32f-4affe7;56c96699-6d7b-403d-96ed-2a872d;5703f8b0-f13a-416e-bb91-d2578b;57568e80-1a96-429a-9449-25b477;57b12c0a-1a78-4ebd-ad91-87be9a;580017a4-fb3c-417a-ac69-d889f3;583db85a-bf3c-4f8a-a270-dcda77;585ef892-827d-4464-bb64-1ab598;59ab43b5-b0c9-48b4-b6d0-1e6120;59fae9b0-77e7-4092-bb52-897823;5a8ac3dc-df6b-4f61-b818-09e610;5ab956ac-bf6f-4fde-83ba-2ea0ea;5bb419ae-03a2-44dc-807e-9ef5bf;5c17fc8b-76e8-4221-8186-49b1a3;5c28c6ad-c605-4871-b06b-e1c8da;5d579722-a710-4fa0-9a86-79de78;5d8d21fd-cd63-4b12-9922-523314;5dcf036e-5b5a-4c99-9b3b-f9134f;5dd25f10-0da9-46ca-9b90-a955b8;5de053ca-fe41-4082-860e-378c92;5df27da8-0dee-4bba-aa38-eaeaa7;5e0ee6f5-0ff8-452a-b0bd-d10acf;5e2b777c-9680-4a83-b82d-50e62c;5e9f29f1-d9da-4de6-9b55-fd1669;5eddec02-8173-4a2f-b08c-001953;5f19c884-b7b5-467c-9314-59ad68;5fa6cfed-09ed-4da0-a281-fc42b5;60543d6b-8719-4a73-bafd-bb578d;608220e4-47d0-41af-a653-910d27;61631a76-2a95-4333-a5f7-790518;61ec1f9a-1ff9-4010-b9b8-06e648;62630c30-713e-4f85-93e0-8d5719;631346e6-df8e-4bf6-b1cb-011101;641c5f39-0660-4ea3-9693-826a1b;64646644-492a-41b4-b40d-272b51;65491bfa-62bf-4cfb-b968-d2aa3c;65870852-669c-4e3e-8e8c-9ae97c;65d2b7ac-e062-4
"http://www.farmthaionline.com/Article.aspx?AID=234&title=คนไทยรัก ในหลวง">คนไทยรัก ในหลวง
บทความล่าสุด
บทความยอดนิยม
Online : 37 คน
ผู้สนับสนุน
หน้าแรก > ความรู้เกี่ยวกับแมว > สิ่งที่คนไทยยังไม่รู้เกี่ยวกับ แมวไทย

สิ่งที่คนไทยยังไม่รู้เกี่ยวกับ แมวไทย

วันที่ : 9 มิถุนายน 2552
ผู้เข้าชม : 31140

แมววิเชียรมาศ farmthaionline.com

 

                  มีคนไทยน้อยคนที่รู้จักว่าแมวไทย พันธุ์แท้นั้นมีลักษณธรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร
แมวที่รู้จักพบเห็นกันทั่วๆไปอาทิ ลายเสือ แต้มขาวดำ หรือพวกตาสีเหลืงตัวค่อนข้างใหญ่ เหล่านี้ไม่ใช่แมวไทย
ส่วนใหญ่เชื่อกันว่าเป็นแมวจีนหรือแมวจากที่อื่นติดเรือมาในการค้าขายสมัยโบราณ ทว่าแมวไทยพันธุ์แท้นั้นกลับไป
มีชื่อเสียงโด่งดัง และ ได้รับความนิยมเลี้ยงกันมากในต่างประเทศมากกว่าในเมืองไทยถิ่นกำเนิดของมันเองเสียอีก ทั้งได้รับการ
ยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นพันธุ์อันเลิศพันธุ์หนึ่งในโลก และ มีความประหลาดมหัศจรรย์ยิ่งกว่าแมวใดๆ

                   เมื่อปี พ.ศ. 2427 ชาวอังกฤษชื่อนายโอเวน กูลด์ กงสุลอังกฤษประจำกรุงเทพฯ ได้นำแมวไทยตัวผู้และตัวเมีย
คู่หนึ่งจากประเทศไทยไปฝากน้องสาวที่อังกฤษ อีกหนึ่งปีต่อมาแมวคู่นี้ถูกส่งเข้าประกวดในงานประกวดแมวที่ The Crystal Palace
กรุงลอนดอน ผลปรากฏว่าได้ที่หนึ่ง ทำให้ชาวอังกฤษพากันตื่นเต้นเลี้ยงแมวไทยกันมากขึ้นจนถึงขั้นตั้งเป็นสโมสรแมวไทย เมื่อปี พ.ศ.2443
มีชื่อว่า The Siamese Cat Clubs ต่อมาในปี พ.ศ.2471 ก็มีการตั้งสมาคมแมวไทยแห่งจักรวรรดิอังกฤษ หรือ The Siamese
Cat Society of the British Empire ขึ้นอีกสมาคมหนึ่ง

                    แมวไทยที่นายโอเวน กูลด์ นำไปจากเมืองไทยนั้น มีแต้มสีครั่งหรือ สีน้ำตาลไหม้ที่บริเวณหน้า หูสองข้าง เท่าทั้งสี่
หางและอวัยวะเพศทั้งตัวผู้ และตัวเมีย รวมเก้าแห่ง นับเป็นแต้มสีที่อยู่ในตำแหน่งอันเหมาะเจาะจนเหลือเชื่อ แตกต่างจากแมวพันธุ์อื่น
ที่มักมีแต้มเลอะเทอะไม่เรียบร้อย และ เมื่อนำแมวไทยไปผสมกับแมวพันธุ์อื่น ก็ได้แต้มสีตามร่างกายตามตำแหน่งเดียวกันเสมอ
แต่รูปร่างจะไม่สง่างานเท่าและอุปนิสัยจะไม่ตกทอดไปยังแมวลูกผสมด้วย

                    นอกจากความประหลาดในเรื่องแต้มสีนี้แล้ว รูปร่างของมันก็น่ารักไม่ใหญ่เทอะทะเกินไป มีความงามสง่า และ มีขนสั้นแน่น
อ่อนนุ่มไปทั้งเรือนร่าง ทั้งยังมีนัยตาสีฟ้าสดใสลึกซึ้งเหมือนกับตาฝรั่งซึ่งแมวอื่นไม่มี แมวไทยชนิดนี้เป็นแมวไทยพันธุ์แรกที่ฝรั่งรู้จัก
จึงมักเรียนกันทั่วไปว่า Siamese Cat หรือ Seal Point (แมวแต้มสีครั่ง) ส่วนในสมุดข่อยโบราณของไทยให้ชื่อ
แมวไทยลักษณะนี้ว่า "วิเชียนมาศ"
 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเป็นผู้มอบแมววิเชียรมาศนี้ให้กับนายโอเวน กูลด์ และต่ามา
ทรงเห็นว่าแมวไทย เป็นสัญลักษณ์ที่สามารถทำให้ประเทศทั่วโลกรู้จักประเทศไทยดีขึ้น จึงได้พระราชทานแมวไทยให้ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ
 เช่น อเมริกา ในปี พ.ศ.2433 จากผลงานของพระองค์ทำให้แมวไทยและประเทศไทยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในสมัยนั้น
 
            คุณสมบัติสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้แมวไทยเหนือกว่าแมวอื่นใดในโลกก็ คือ อุปนิสัยของแมวไทย แมวไทยมีความฉลาด
รักบ้าน รักเจ้าของ มีความเป็นตัวของตัวเอง รู้จักคิด รู้จักประจบ และที่ฝรั่งยกย่องแมวไทยมากที่สุด
ก็คือ ความรักอิสรภาพของตัวเองเป็นชีวิตจิตใจ อิสระที่จะไปไหนก็ได้ตามใจชอบ อิสระที่จะดื่มและกินเมื่อกระหายหรือหิว  อิสระเสรีภาพเป็นสิ่งที่แมวไทยถือเป็นบุคลิกประจำตัว และด้วยสิ่งนี้เองที่ทำให้แมวไทยเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักมากที่สุดในโลก

                 

แมววิเชียรมาศ farmthaionline.com

แมวไทยจึงเป็นแมวที่ต้องเลี้ยงอย่างเป็นเพื่อน มันจะอยู่เฉพาะกับเจ้าของที่ให้ความรักให้ความเป็นเพื่อนกับมันเท่านั้น
เป็นที่น่าประหลาดว่าการผสมพันธุ์ระหว่างแมวไทยกับแมวต่างชาตินั้น แม้ว่าจะได้แมวลักษณะรูปร่างหรือสีแบบแมวไทย
แต่จะไม่ได้อุปนิสัยของแมวไทยไปด้วย นอกจากจะผสมระหว่างแมวไทยด้วยกันจึงจะคงอุปนิสัย สีสัน รูปร่างต่างๆ ไว้ได้อย่างครนบถ้วน
 
                    อันที่จริงแล้วแมวไทยมิใช่จะมีเพียงแมววิเชียรมาศ ตามหลักฐานในสมุดข่อยโบราณได้กล่าวถึงแมวไทย ไว้ถึง 23 ชนิด
เป็นแมวดี (แมวให้คุณ) 17 ชนิด และแมวร้าย (แมวให้โทษ) 6 ชนิด ซึ่งในปัจจุบันนี้แมวให้คุณซึ่งเป็นแมวไทยพันธุ์โบราณแท้ๆ นั้น
ได้สูญพันธุ์ไปแล้วถึง 13 ชนิด เหลือให้คนรุ่นเราได้ชื่นชมเพียง 4 ชนิดเท่านั้น

เรียบเรียงโดย  : farmthaionline.com
ข้อมูลจาก : การเลี้ยวแมว (บัณฑิตย์ สุริยพันธ์)
ภาพประกอบจาก : อินเตอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ / อีเมล์ :  
ความคิดเห็น :  
รหัสความปลอดภัย :
กรอกข้อความด้านบน :  
  ความคิดเห็นที่ 29  [แจ้งลบ]  
http://www.michaelkors-handbag.us.com/ Michael Kors handbags,Michael Kors bags,Michael Kors Outlet,Michael Kors handbag,Michael Kors Handbags Outlet http://www.officialouisvuitton.us.com/ Louis vuitton outlet,louis vuitton,louis vuitton handbags
http://www.michaelkors-handbag.us.com/  (110.173.50xx) |  25/3/2558 12:27:49
  ความคิดเห็นที่ 28  [แจ้งลบ]  
No more s***. All posts of this <a href="http://nehzvq.com">qutlaiy</a> from now on
No more s***. All posts of this 94.208.86.xx) |  23/1/2558 18:16:00
Such an imsrvspiee answer! You've beaten us all with that! http://lyreltygfd.com [url=http://xbgosabje.com]xbgosabje[/url] [link=http://rluiof.com]rluiof[/link]
Such an imsrvspiee answer! You've beaten us all wi  (190.74.182xx) |  23/1/2558 6:03:58
  ความคิดเห็นที่ 26  [แจ้งลบ]  
A wonderful job. Super helpful <a href="http://gngufym.com">inftimaoron.</a>
A wonderful job. Super helpful 186.90.57xx) |  22/1/2558 12:07:03
Ab fab my goldoy man.
Ab fab my goldoy man.  (201.210.216.xx) |  21/1/2558 16:33:20
  ความคิดเห็นที่ 24  [แจ้งลบ]  
<a href="http://lifeinsuranceforseniors.club">compare life insurance</a> <a href="http://onlinecolleges.rocks">courses and online</a> <a href="http://cheapcialis.cheap">cialas sales</a> <a href="http://carinsurancerates.associates">commercial vehicle insurance quotes</a>
<a href="http://lowcarinsurance.club">car insur</a> <a href="http://cheaplifeinsurance.tips">cheap life insurance</a> <a href="http://buycialis.link">to buy ciali online</a> <a href="http://viagrageneric.club">impotence problem</a>
[url=http://www.michaelkors-outletsonline.com/]michael kors outlet[/url] [url=http://www.louisvuitton-outlet.org/]louis vuitton outlet[/url] [url=http://www.coachfactory-outletinc.com/]coach outlet[/url] [url=http://www.oakley-sunglassesoutlet.com/]oakley sunglasses outlet[/url] [url=http://www.louisvuitton-handbag.us/]louis vuitton handbags[/url] [url=http://www.coachoutlet-factoryonline.com/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.ray--bansunglasses.com/]ray ban sunglasses[/url] [url=http://www.coachoutlet-factorystore.com/]coach outlet store online[/url] [url=http://www.michaelkors-outletsonline.com/]michael kors outlet online[/url] [url=http://www.coachoutlet-factorystore.com/]coach outlet[/url] [url=http://www.prada-outlet.org/]prada outlet[/url] [url=http://www.raybansunglasses-cheap.com/]cheap ray ban sunglasses[/url] [url=http://www.airjordan.us.com/]air jordan[/url] [url=http://www.true-religion-jeans.com/]true religion jeans[/url] [url=http://www.coachoutletstoreonlineco.com/]coach outlet[/url] [url=http://www.officialcoachfactoryoutlet.com/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.louisvuitton--outlet.us/]louis vuitton outlet[/url] [url=http://www.coachfactory-onlineoutlet.com/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.oakleysunglassescheap.us.com/]oakley sunglasses[/url] [url=http://www.tory-burchoutlet.com/]tory burch outlet[/url] [url=http://www.fit-flops.co.uk/]fitflop uk[/url] [url=http://www.michael-korsoutletinc.com/]michael kors[/url] [url=http://www.coachfactory-outletinc.com/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.prada-handbag.com/]prada handbags[/url] [url=http://www.coachoutlet-factoryonline.com/]coach outlet[/url] [url=http://www.louisvuitton--outlet.us/]louis vuitton handbags[/url] [url=http://www.oakley-sunglassesoutlet.com/]cheap oakley sunglasses[/url] [url=http://www.airjordan.us.com/]cheap jordan[/url] [url=http://www.true-religion-jeans.com/]true religion jeans outlet[/url] [url=http://www.louisvuitton-outlet.org/]louis vuitton[/url] [url=http://www.coachoutletstoreonlineco.com/]coach outlet store online[/url] [url=http://www.officialcoachfactoryoutlet.com/]coach factory[/url] [url=http://www.coachstoreonline.org/]coach store online[/url] [url=http://www.coachfactory-outletinc.com/]coach factory online[/url] [url=http://www.michael-korsoutletinc.com/]michael kors outlet[/url] [url=http://www.coachfactory-onlineoutlet.com/]coachfactory.com[/url] [url=http://www.coachfactoryoutletnew.com/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.prada-outlet.org/]prada handbags[/url] [url=http://www.abercrombie-andfitch.com/]abercrombie & fitch[/url] [url=http://www.fit-flops.co.uk/]fitflops[/url] [url=http://www.michaelkorsoutlet-online.us/]michael kors outlet[/url] [url=http://www.coach-outletinc.com/]coach outlet[/url] [url=http://www.raybansunglasses-cheap.com/]ray-ban sunglasses[/url] [url=http://www.abercrombie-andfitch.com/]abercrombie and fitch[/url] [url=http://www.valentino.us.com/]valentino[/url] [url=http://www.louisvuitton-handbag.us/]louis vuitton outlet[/url] [url=http://www.coach-outletinc.com/]coach outlet online[/url] [url=http://www.fitfloponline.co.uk/]fitflop uk[/url] [url=http://www.coachfactoryoutletnew.com/]coach factory outlet online[/url] [url=http://www.isabelmarantshoes.us.com/]isabel marant Shoes[/url] [url=http://www.coachstoreonline.org/]coach outlet store online[/url] [url=http://www.timberland--shoes.com/]timberland boots[/url] [url=http://www.tiffanysjewelry-co.com/]tiffany and co jewelry[/url] [url=http://www.oakley-sunglassesoutlet.com/]oakley sunglasses[/url] [url=http://www.coachoutletonline-factory.com/]coach outlet online[/url] [url=http://www.truereligionjeans.us.com/]true religion outlet[/url] [url=http://www.coachfactoryoutletnew.com/]coach outlet[/url] [url=http://www.coachfactoryoutletnew.com/]coach outlet store online[/url] [url=http://www.coachfactory-outletinc.com/]coach factory[/url] [url=http://www.coachoutlet-factorystore.com/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.timberlandshoesus.com/]timberland shoes[/url] [url=http://www.truereligionbrandjeans.us.com/]true religion outlet[/url] [url=http://www.coachoutletonline-factory.com/]coach outlet store online[/url] [url=http://www.coachfactory-onlineoutlet.com/]coach outlet[/url] [url=http://www.coachoutlet-factoryonline.com/]coach factory[/url] [url=http://www.coachstoreonline.org/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.truereligionjeans.us.com/]true religion[/url] [url=http://www.coach-outletinc.com/]coach outlet store online[/url] [url=http://www.truereligionjeans.us.com/]true religion jeans[/url] [url=http://www.coachfactory-onlineoutlet.com/]coach factory[/url] [url=http://www.abercrombieandfitchstore.com/]abercrombie & fitch[/url] [url=http://www.toryburch-shoes.com/]tory burch shoes[/url] [url=http://www.louisvuitton-handbag.us/]louis vuitton[/url] [url=http://www.coachoutletonline-factory.com/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.michaelkorsoutlet-online.net/]michael kors outlet[/url] [url=http://www.ralphlauren.us.com/]polo ralph lauren[/url] [url=http://www.coach-outletstoreonline.com/]coach outlet store online[/url] [url=http://www.tiffanyandcoinc.com/]tiffany and co[/url] [url=http://www.coach-factoryoutlets.com/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.toryburch-shoes.com/]tory burch[/url] [url=http://www.coach-outletonline.us/]coach outlet online[/url] [url=http://www.michaelkorsoutletonlinestore.us/]michael kors outlet online[/url] [url=http://www.coach--handbags.com/]coach outlet online[/url] [url=http://www.coach-outletfactoryonline.com/]coach factory outlet online[/url] [url=http://www.celineoutlet-online.com/]celine outlet[/url] [url=http://www.cheap-toms.net/]cheap toms[/url] [url=http://www.coach-factoryoutlets.com/]coach outlet[/url] [url=http://www.celine-handbags.com/]celine handbags[/url] [url=http://www.marcjacobs.us.com/]marc jacobs outlet[/url] [url=http://www.michaelkorsoutlet-online.net/]michael kors purses[/url] [url=http://www.coach-outletstoreonline.com/]coach outlet[/url] [url=http://www.fitfloponline.co.uk/]fitflops[/url] [url=http://www.ray--bansunglasses.com/]ray-ban sunglasses[/url] [url=http://www.ralphlauren.us.com/]ralph lauren[/url] [url=http://www.coach-outletonline.us/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.toms--shoes.us/]toms shoes[/url] [url=http://www.coach-outletstoreonline.com/]coach outlet online[/url] [url=http://www.supra.us.com/]supra shoes[/url] [url=http://www.coach-outletfactoryonline.com/]coach outlet[/url] [url=http://www.fitflopusaonline.com/]fitflop outlet[/url] [url=http://www.tiffanyjewelry.us.com/]tiffany jewelry[/url] [url=http://www.tory-burchoutlet.com/]tory burch outlet online[/url] [url=http://www.tiffanysjewelry-co.com/]tiffany and co[/url] [url=http://www.abercrombieandfitchstore.com/]abercrombie and fitch[/url] [url=http://www.coach-factoryoutlets.com/]coach factory[/url] [url=http://www.michaelkorsoutlet-online.net/]michael kors outlet online[/url] [url=http://www.coach-outletonline.us/]coach outlet[/url] [url=http://www.michaelkorsoutletstoresco.com/]michael kors outlet store[/url] [url=http://www.marcjacobs.us.com/]marc jacobs[/url] [url=http://www.oakleysunglassescheap.us.com/]cheap oakley sunglasses[/url] [url=http://www.celine-handbags.com/]celine bags[/url] [url=http://www.coach-outletfactoryonline.com/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.coach--handbags.com/]coach handbags[/url] [url=http://www.timberlandshoesus.com/]timberland boots[/url] [url=http://www.michaelkorsoutlet-online.us/]michael kors factory outlet[/url] [url=http://www.fitflopsandalssale.com/]fitflops[/url] [url=http://www.coachoutletstoreonlineco.com/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.coach-outletinc.com/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.shoestoms.net/]toms shoes[/url] [url=http://www.louisvuitton-outlet.org/]louis vuitton handbags[/url] [url=http://www.oakleysunglassescheap.us.com/]oakley sunglasses cheap[/url] [url=http://www.coach--handbags.com/]coach handbags outlet[/url]
oakley sunglasses cheap  (107.148.103xx) |  15/7/2557 16:14:53
  ความคิดเห็นที่ 21  [แจ้งลบ]  
<a href="http://allcialis.net">ordering cialis online</a> <a href="http://inspectcarinsurancequotes.com">mind cover</a> <a href="http://cheapautoinsurancepolicies.net">auto insurance</a> <a href="http://cheapcarinsurancecheapcarinsurance.com">automatic restraints</a>
<a href="http://buyaccutanebuyaccutane.com">order accutane online</a> <a href="http://lifeinsurancequoteslifeinsurancequotes.com">life insurance quotes</a> <a href="http://cheapcarinsurancecheapcarinsurance.com">cheap car insurance</a> <a href="http://buyviagrabuyviagra.com">stabbing such</a> <a href="http://cheapautoinsurancepolicies.net">any shopping</a>
<a href="http://cheapviagrasale.net">comprando viagra</a> <a href="http://wheretobuyviagra.info">buying viagra online</a> <a href="http://onlineviagrasale.net">best viagra online</a> <a href="http://purchaseviagraonline.info">purchaseviagraonline.info</a>
<a href="http://cheapautoinsurancequotes.us">auto insurance quotes free</a> <a href="http://affordablelifeinsurancequotes.info">just check insurance rates for life insurance</a> <a href="http://cheapautocarinsurance.net">cheap car insurance quotes online</a> <a href="http://carinsurancequotes.cheap">online auto insurance quotes</a> <a href="http://buyprednisoneonline.us">buyprednisoneonline.us</a>
<a href="http://autocarinsurancefreequotes.net">Automotive insurance quote</a> <a href="http://carinsurancequotes.cheap">cheap car insurance quotes online</a> <a href="http://sildenafilcitrate.cheap">sildenafilcitrate.cheap</a> <a href="http://cialisonlinesale.net">cilais for sale</a>
<a href="http://autocarinsurancefreequotes.net">Automotive insurance quote</a> <a href="http://carinsurancequotes.cheap">cheap car insurance quotes online</a> <a href="http://sildenafilcitrate.cheap">sildenafilcitrate.cheap</a> <a href="http://cialisonlinesale.net">cilais for sale</a>
<a href="http://autocarinsurancefreequotes.net">Automotive insurance quote</a> <a href="http://carinsurancequotes.cheap">cheap car insurance quotes online</a> <a href="http://sildenafilcitrate.cheap">sildenafilcitrate.cheap</a> <a href="http://cialisonlinesale.net">cilais for sale</a>
<a href="http://cheapestcarinsurancerateswq.com">online auto insurance</a> <a href="http://autocarinsurancefreequotes.com">cheapcarinsurance</a> <a href="http://goodessaywritingservice.com">writing the research paper</a> <a href="http://onlinewritingresearchpaper.com">essay research paper</a> <a href="http://bestgenericviagradsf.com">viagra generic</a>
<a href="http://lifeinsurers4u.com">universal life insunce quotes</a> <a href="http://cheapcarinsurancepl.com">car insurance quotes arizona</a> <a href="http://lifeinsurcompanies.com">term life insurance rates</a> <a href="http://lowcostcarinsurancehf.com">best insurance rates</a> <a href="http://cheapcarinsurancelw.com">cheapcarinsurancelw.com</a>
<a href="http://homeownerscover.com">home insurance quote</a> <a href="http://1wwwcarinsurancequotescom.com">free auto insurance quotes online</a> <a href="http://buyviagracom.com">buy viagra</a> <a href="http://collegedegreesguide.net">Online Accredited College</a> <a href="http://autoinsurancequotesrw.com">insurance quotes</a>
<a href="http://vdlirev.com">Phnmneeoal</a> breakdown of the topic, you should write for me too!
Phnmneeoal breakd  (148.251.66.xx) |  1/4/2557 6:59:34
  ความคิดเห็นที่ 10  [แจ้งลบ]  
You have the monopoly on useful inrfnmation-areo't monopolies illegal? ;) http://btoxcecrf.com [url=http://imnypxil.com]imnypxil[/url] [link=http://pjpymmcxqjz.com]pjpymmcxqjz[/link]
You have the monopoly on useful inrfnmation-areo't  (140.0.69xx) |  30/3/2557 13:00:23
  ความคิดเห็นที่ 9  [แจ้งลบ]  
Deadly accurate answer. You've hit the <a href="http://nvrpujp.com">buelylse!</a>
Deadly accurate answer. You've hit the 173.66.165xx) |  29/3/2557 6:27:28
I was so confused about what to buy, but this makes it untlesdandaber.
I was so confused about what to buy, but this make  (198.245.51.xx) |  28/3/2557 23:56:19
  ความคิดเห็นที่ 7  [แจ้งลบ]  
น่าร๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
suchanart2545@hotmail.com  (110.171.123xx) |  25/3/2557 9:38:11
  ความคิดเห็นที่ 6  [แจ้งลบ]  
That's really thininkg at a high level
That's really thininkg at a high level  (94.23.1xx) |  22/1/2556 19:57:12
  ความคิดเห็นที่ 5  [แจ้งลบ]  
น่ารักจิงๆ
What liberating kwnlodege. Give me liberty or give  (125.26.238.xx) |  23/8/2555 19:27:16
  ความคิดเห็นที่ 4  [แจ้งลบ]  
What liberating kwnlodege. Give me liberty or give me death.
What liberating kwnlodege. Give me liberty or give  (108.166.70xx) |  12/8/2555 3:50:59
  ความคิดเห็นที่ 7  [แจ้งลบ]  
แมวสวยและหายากมากเลย
ืฟืฟ77881๑้นะทฟรสใแนท  (182.53.11.xx) |  10/5/2554 23:44:06
  ความคิดเห็นที่ 2  [แจ้งลบ]  
ตัวแรกอ่ะน่าร้าก.................. แต่ตัวสองอ่ะดิผอมซูบเชียวใครให้มันอดอาหารเนี่ย
eye.Fern@gmall.com  (180.180.107xx) |  3/8/2553 20:19:14
  ความคิดเห็นที่ 1  [แจ้งลบ]  
น่ารักมากๆๆๆๆๆๆๆชอบจังเลย
taw/tawzaa@hotmail.com  (122.154.36.xx) |  28/12/2552 17:23:58
;Admin@farmthaionline.com
Copyright 2009, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  เข้าสู่ระบบ  ติดต่อทีมงาน  Web Design By WingPlusSolution