vv9v8v09fq:biz_content:009a076e-ff33-4ac8-a490-aa279c;00fd7980-d50e-46f1-9510-f06704;0116f622-9d75-44cf-a241-3b284b;014d88b2-fcb9-424e-b515-49fa56;016c61bf-1a38-4a86-933a-a11e1c;018399fb-3207-45f9-8971-391b04;02005601-168a-47a5-ba27-eaa2a3;026f6c3a-4889-4465-94d1-d7b2e3;02ceb0f7-5ec4-4b6a-9777-53f0dc;02dffc77-d3e5-407b-9516-160a10;03260392-23db-43a9-9086-981a6b;037fd95b-054f-4c5e-9ec9-6c0d4c;042c313c-d948-4ec5-b2e0-cef14f;04386d88-6965-448c-a55b-85140e;054a7f67-ad92-44bd-b0a4-93e8d0;0557a773-71f1-4a57-be34-c1423d;05d7bdb5-5b74-49eb-a9ad-467e60;0629bfee-eb1a-41bd-83ab-045aa0;06373b8f-9020-431a-988a-33a343;063a70cb-800c-4b4e-98dc-675403;06ee329b-035c-4082-99a6-8eb34c;0727865a-7cdd-486b-aa6c-ee1a58;072dd25f-7917-4b32-b713-a5eee8;07bbb109-fd2b-432b-8b55-f3bd78;07cb51aa-4b6d-4535-b3ea-980b19;084daa53-d8ef-4943-9880-9f279e;08bd953d-2d7a-44a2-a0e1-61dcc2;0a1dfc34-f31c-4d3c-81d6-7b0e36;0aa1ad40-1725-4d63-a168-66f9b5;0b1d2d8e-aa7d-49d3-b52d-c8aee8;0bbcaa68-c63d-4fd0-bdec-9d80f0;0c26e90a-3a5f-4000-8540-25383a;0cc6799d-916e-4e2c-94f8-f8edd7;0d13c920-a3d0-4b24-9970-cdd6b2;0d328c4f-e89c-4578-a53f-4a51a4;0d52ba07-24fe-4108-a855-1440d3;0db95b2a-4ec3-4129-a77f-5a338a;0e25215f-b9bc-49a5-94ae-48ffb3;0e7d48b2-a95f-465e-9a9d-637ad1;0f917618-ebda-4cd4-a100-8128f2;100c54ca-f0be-43c1-85d1-3b40e5;102e450f-4c11-4495-861a-302584;115039d8-46aa-4a82-9e83-92e3e7;11558e8e-9115-49c9-8f25-8b879b;11a10ba4-0b8c-4585-a780-f4c49b;1232e5fa-fa16-402e-ab9b-d7dd6e;12a18099-6196-4a73-aecd-4959f4;131f547a-7773-4b47-a1e6-23aa02;13a88463-716d-4f9b-97d8-6d818b;14b80720-c34b-4877-8603-83b95d;151fc92a-37bb-4789-86ba-0c0087;1533f744-e895-48fb-a465-f94839;16f8ed90-66b0-49be-8dca-985668;175af1ae-5c62-4243-939e-af0b45;189fb166-358f-414e-a085-cce27f;18ca6d88-bd27-456e-b88f-bde841;18cc65d5-1a79-44d4-828a-4f49af;18e3774c-aead-4f9a-a89c-14461e;19078c8a-c64e-4d0b-90bc-b1e9ef;191ba331-fec9-49b4-b6a1-6accff;19301c7e-9761-4f63-9d42-a8bf38;194b7545-1513-47c5-9765-f7d522;1978e48c-45cf-4087-bb67-9b92a7;199a7d2d-5ccb-472d-aec0-784f60;19ac4a36-c4b1-463b-b490-1e98c8;19cf9cb5-ebbd-4775-854b-7f2562;19d15ba3-c41f-42e5-b881-33e696;1aeffcf4-d037-407c-9746-772050;1b024be4-d06d-41f9-8d0c-bf8465;1bc3b579-d225-4cf1-9d90-2c4bc5;1dd07c25-79e9-45a8-acb8-f58010;1ddf816c-f08d-4361-93a1-4bb4e1;1dec046d-9b8a-46e0-a2bc-0247ed;1e1eaa89-1145-41bc-978b-833e20;1e225137-0474-4df6-8675-b45dc7;1e2a6090-053b-498d-b21d-52d762;1e91f663-0a24-451e-b41e-ca47e5;1ec187b8-90cd-4f07-afdc-40f31b;1ed56a76-97c9-4626-87af-ad5bb2;1fb4b659-4489-49c3-b548-d00b1b;2060e3d6-2a20-4767-ae47-f0b216;207c1030-ec84-49e0-9e22-19f654;21332c4e-23bd-4d45-9d22-eb2da5;215dee92-c69c-4e22-b44a-f4796f;216afd38-0e80-460a-b25c-fe4bce;21a89406-8ae4-4fb5-8d5a-432680;220f8898-a8eb-4ff4-bb79-c961a0;225d10bb-abc4-4b8a-bcf8-fd5a1d;22f6d2e1-4f49-4542-8e66-fa9ba7;231ca1fd-5167-4556-acb9-850304;232a71fc-4664-42e6-92a6-edc1b0;23668155-7129-43b0-8285-193370;2518821e-f222-4c33-a406-dea013;2545bd30-64db-4dfd-b8a8-befac3;2582a7e4-b715-4c71-8df0-f094c0;25903b3c-e0c4-4fd6-a102-5dd6e9;265b362c-6f11-4f00-a2c3-a577ff;2670a42a-313f-4707-93f7-80561b;26752a28-5215-448d-abca-e164bd;269d446f-675e-4c4c-9439-4aebe5;270a59ec-4d83-414f-a912-e9aef7;27443fd4-2d3c-4aa6-ab33-282320;2794b804-ebfe-4381-b586-c2d7f4;280dc4bf-29c5-44f5-a1d8-04703f;28478930-f72e-4012-ab01-e8ad0a;28d246b0-b7c9-4359-908f-5706a4;291a6c69-8ff4-4407-9cca-bd73a5;291ff97d-68ce-4477-874f-ab5b3b;2940ed2a-57a5-4fc8-b62c-7bd07a;29a8dbf8-0a32-4ef7-bc8b-7f387f;29d50547-74a1-45f2-b872-a92648;2a93a858-22ce-4eba-9619-c73601;2b6158bc-b553-4795-81c9-6af0b3;2baab496-4cec-451e-985f-992f05;2c6e77b3-f01b-465d-893f-5f5245;2e5926c5-1d6d-49ef-ace1-aee1fc;2ed09594-e27b-4771-b7a6-47628f;2ed330ae-0543-47f3-9c0d-b182fd;2f10c498-a27d-4535-a9f6-c91ffa;2f46f195-08c4-4464-a87e-bb331e;2f5458eb-2621-4764-b7b2-0016b8;2fb54437-05a3-498a-a259-5e5b60;3161ee3a-ed6b-4c5d-b1eb-8d1f32;3223610c-5f27-4235-87a7-ff51bd;324ab16a-e44e-41c8-904d-417de7;3260481d-9fce-4bd0-9d4e-94b7c1;326ce3ff-83fa-4a81-961d-504f4f;32e7cd28-b43c-4e50-9ff6-e14047;336a238f-48b3-46d0-93f5-94b528;338a4899-c21d-480a-a740-66d2c1;338df7bf-eb8d-4067-bae1-319a19;33986370-a55d-4a2a-85c7-a5563c;33990969-3bb1-453d-83f9-4af940;33fe67c2-a550-4015-84c0-70e5f7;3417248d-ffb5-46a4-97b5-338900;35a44ed0-f670-43aa-92da-442fba;364a8884-1f51-4e13-b69f-08e8a8;376644eb-340d-4e1e-8cca-457207;37e0ee48-6387-4271-b88c-c5ac1b;3876138e-23f0-400b-aa9b-e0dbd9;399d5998-1f91-45ed-8a4e-54cbc0;39cc3091-2b31-47e8-8df9-5c30c7;39d54405-2b12-4a8b-9657-f49233;3a60c3af-2467-418a-9609-7b72e6;3aaeb743-f797-434d-804d-96ff96;3b03124e-f01e-48a0-b650-672379;3b3212c8-0d60-46e6-8754-3af649;3bcf6c66-70cb-49e5-81bb-433e40;3d12fa72-1da5-4739-b5e9-66d29c;3d4897a2-ff13-4bad-844c-5323cd;3ea6b8b9-9f04-4af9-8055-ef3175;3f8c7060-ae81-40a8-b03c-e71e89;3fe9258f-71f7-4001-9407-25a155;3ffdce55-30e1-4ee7-b9a8-a14ef9;4085d207-24ea-420d-a197-ff0516;40b9a590-6bf9-4e39-99f0-eee814;40bb9bb8-6376-45ef-8422-ff1ccb;40c3c5fa-467a-4284-ac94-fe3dbe;40d7ac95-88f1-4dbd-bba4-e62290;40e200b2-c62e-4900-9113-4052bd;40f74848-e468-43f8-bcc9-26423a;41230254-b009-4d64-ab8c-f25a65;41d5352d-aa72-4ba9-b4d7-f538c8;41f367dd-17c5-4374-9579-15d6ec;4266ed2e-075a-4860-9848-268533;42d4f9eb-cc3f-45e1-8fc8-f4b557;43b6ad76-637d-453c-b9ae-c4e321;43e317c3-5cbd-4eb0-b6af-6b23a6;43e4a5bf-4564-4dd5-98ec-ef5ea5;444f8b1e-63f7-497a-8a19-c88234;44e65aa3-a9dc-4e32-996e-588322;455ec473-77c4-443f-a7ad-3413c0;45cb42f7-a4dd-4818-9bfb-1b1b69;463c0110-5c23-4d9b-936b-0592ba;46abb112-530a-4590-b618-6cf31e;46c96a6c-3bcd-4f59-a0d8-1e58a5;46d8c9a4-8eaa-4592-a977-897852;4724c6b9-c8af-4a47-8d05-b1afe6;47fdb8ca-3be7-4ce5-8213-b0efc9;4839cdd4-3a58-417e-9148-95863e;48444871-e6f4-4fbd-a910-f7aed6;48cb7ac8-f30a-4720-8e14-ef34f0;4909e8f4-c8d7-4c32-bbb9-8d300d;492c0816-5720-4ed3-85ec-abfb47;493521d3-c6f7-484c-a40c-9bba5c;49b85896-16a2-4625-957d-bc9b78;49f4e69e-e11e-45cc-9fbe-04a24f;4a696577-4bcd-446e-b6f7-bf0160;4a6b7ad9-6c06-4ba0-851f-661248;4aafbf19-f5d7-477d-967a-c81cff;4b204f99-d286-4df1-ab1e-e49634;4beceaea-2b6a-494d-b925-5512ac;4bfd07d8-a27b-46f7-905b-5f927f;4c090a4f-d177-4b4d-9d27-af8819;4c098da3-e3dc-4522-a74f-d1dc5e;4c5ac3ba-b91c-4c2e-94cf-983371;4d07a985-c021-4c04-a52f-702643;4d25d9ac-e783-4f4f-a60f-2cea56;4e69f182-fd93-4482-89c2-411b7d;4e86d67b-e0b9-43e3-bf7e-887089;4f04003e-53de-49e4-8d7f-aeddcc;501af176-2c26-472c-b175-bfa114;5037b541-9338-463f-850a-f38265;506416cd-ce88-4d08-b52d-102d5e;51486119-b757-497b-9735-4fabdb;515c2286-4eb0-4636-863a-baa2a7;51cd26e0-9908-4764-a89d-3dfd4c;51e50b32-110b-496e-9203-7201c7;52b14785-7657-4c33-9f4c-055275;5300999e-f55f-4c1b-90fa-8d5f5d;5320f640-3d5f-4859-ac9c-4a862d;532b7ff2-007b-404d-8f91-96b0be;535d2106-f248-469a-8435-feb260;53c1998e-284e-4158-9d9a-d64556;53fa8298-e2ee-4c84-9b65-d4a17c;54156e60-d9f7-486d-b02a-5852ac;5418cce5-a466-42f9-9901-49ee4e;55b32a1b-af62-4114-b78d-219eba;561a4291-b3f0-4712-8eef-041d54;56a608eb-93d9-49e3-b32f-4affe7;56c96699-6d7b-403d-96ed-2a872d;5703f8b0-f13a-416e-bb91-d2578b;57568e80-1a96-429a-9449-25b477;57b12c0a-1a78-4ebd-ad91-87be9a;580017a4-fb3c-417a-ac69-d889f3;583db85a-bf3c-4f8a-a270-dcda77;585ef892-827d-4464-bb64-1ab598;59ab43b5-b0c9-48b4-b6d0-1e6120;59fae9b0-77e7-4092-bb52-897823;5a8ac3dc-df6b-4f61-b818-09e610;5ab956ac-bf6f-4fde-83ba-2ea0ea;5bb419ae-03a2-44dc-807e-9ef5bf;5c17fc8b-76e8-4221-8186-49b1a3;5c28c6ad-c605-4871-b06b-e1c8da;5d579722-a710-4fa0-9a86-79de78;5d8d21fd-cd63-4b12-9922-523314;5dcf036e-5b5a-4c99-9b3b-f9134f;5dd25f10-0da9-46ca-9b90-a955b8;5de053ca-fe41-4082-860e-378c92;5df27da8-0dee-4bba-aa38-eaeaa7;5e0ee6f5-0ff8-452a-b0bd-d10acf;5e2b777c-9680-4a83-b82d-50e62c;5e9f29f1-d9da-4de6-9b55-fd1669;5eddec02-8173-4a2f-b08c-001953;5f19c884-b7b5-467c-9314-59ad68;5fa6cfed-09ed-4da0-a281-fc42b5;60543d6b-8719-4a73-bafd-bb578d;608220e4-47d0-41af-a653-910d27;61631a76-2a95-4333-a5f7-790518;61ec1f9a-1ff9-4010-b9b8-06e648;62630c30-713e-4f85-93e0-8d5719;631346e6-df8e-4bf6-b1cb-011101;641c5f39-0660-4ea3-9693-826a1b;64646644-492a-41b4-b40d-272b51;65491bfa-62bf-4cfb-b968-d2aa3c;65870852-669c-4e3e-8e8c-9ae97c;65d2b7ac-e062-4
"http://www.farmthaionline.com/Article.aspx?AID=234&title=คนไทยรัก ในหลวง">คนไทยรัก ในหลวง
บทความล่าสุด
บทความยอดนิยม
Online : 66 คน
ผู้สนับสนุน

บางแก้ว

วันที่ : 31 สิงหาคม 2552
ผู้เข้าชม : 34394

ประวัติความเป็นมา

            สุนัขไทยพันธุ์ บางแก้ว จากข้อมูล ที่ได้สอบถามจากประชาชนตลอดจนผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านบางแก้ว ต.บางแก้ว บ้านชุมแสงสงคราม ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก พอจะสรุปได้ว่า แหล่งกำเนิดของ สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว นั้นอยู่ที่ วัดบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำยม สภาพภูมิประเทศทั่ว ๆ ไปนั้นยังคงเป็น ป่าพง ป่าระกำ ป่าไผ่ และต้นไม้ชนิดต่าง ๆ ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นเหมาะสำหรับเป็นที่อยู่อาศัย ของสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ ชุกชุม เช่นช้างป่าเป็นโขลง ๆ หมูป่า ไก่ป่า สุนัขจิ้งจอก และหมาใน
หลวง พ่อมาก เมธาวี เป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ 3 ของวัดบางแก้ว ที่วัดของท่านเลี้ยง สุนัขไว้ไม่ต่ำกว่า 20-30 ตัวซึ่งส่วนใหญ่เป็นสุนัขที่ดุขึ้นชื่อลือชา และชาวบ้านทราบกันดีว่า ใครที่เข้ามาในวัดแต่ละครั้งจะต้องตะโกนให้เสียงแต่ไกล ๆ เพื่อให้พระอาจารย์มาก เมธาวี ท่านช่วยดูหมาเอาไว้ก่อน มิฉะนั้นจะถูกมันไล่กัด ด้วยกิติศักดิ์ในความดุของ สุนัขที่วัดบางแก้วนี้เองจึงมีผู้คนนิยมมาขอลูกสุนัขไปเลี้ยงไว้ เฝ้าบ้าน เฝ้าเรือน เฝ้าเรือ เฝ้าแพ เฝ้าวัว เฝ้าควาย พื้นที่ ๆ สุนัขไทยพันธุ์บางแก้วได้ขยายพันธุ์ไปมากที่สุดก็คือ ต.บางแก้ว ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก แต่ในปัจจุบันได้ขยายวงกว้างออกไป หลายจังหวัด
เหตุผลที่สันนิษฐานว่า สุนัขไทยพันธุ์บางแก้วเป็นสุนัขลูกผสมสามสายเลือด พื้นที่ในเขต ต.บางแก้ว ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ ในอดีตนั้นเป็นป่าดงพงพีที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย สัตว์ป่านานาชนิดรวม ทั้งสุนัขจิ้งจอก และหมาในอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โอกาสที่สุนัขจิ้กจอกและหมาในตัวผู้จะมาแอบลักลอบเข้ามาผสมพันธุ์กับสุนัข ไทยตัวเมียที่เลี้ยงไว้ในวัดบางแก้วนั้นมีความเป็นไปได้สูงมากทีเดียวเพราะ สุนัขป่าทั้งหลายนี้เป็นสุนัขที่กล้าหาญชาญชัย ว่องไว ใจปราดเปรียว แข็งแรง เมื่อมีการผสมข้ามพันธุ์กันตามธรรมชาติ สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว มีลักษณะดีเด่นปรากฏโฉมออกมาคือ มีขนยาว ขนมีลักษณะเป็นขนสองชั้นคล้ายอานม้า หางเป็นพวงสวยงาม มีขนแผงคอคล้ายแผงคอสิงโต ดุ เฉลียวฉลาด มีไอคิวสูง ไม่แพ้สุนัขพันธุ์ต่างประเทศ
ปู่เทือง คงเจริญ เป็นบุคคลสำคัญที่ร่วมอนุรักษ์ พัฒนา สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว ปู่เทือง คงเจริญ เป็นลูกศิษย์ของ หลวงปู่มาก เมธาวี ท่านมีบารมีมาก สามารถสะกดรอยตามเท้าสัตว์ได้ สมัยก่อนเดินทางด้วยม้า แล้วมีโจรมาขโมยม้าของหลวงปู่ หลวงปู่มาก ก็ใช้คาถาสะกดรอยตามเท้าสัตว์ จากนั้นไม่กี่วัน ก็ได้ม้ากลับคืนมา หลวงปู่มาก เป็นพระที่มีเมตตาต่อสัตว์ ท่านเลี้ยงสัตว์เป็นจำนวนมาก รวมถึง หมาบางแก้ว ที่เป็นหมาที่มีคุณค่า หลังจากนั้น ปู่เทือง ก็ได้นำหมาบางแก้วมาเลี้ยงไว้ที่หมู่บ้านชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก และมีการพัฒนาพันธุ์และเผยแพร่ ปู่เทือง คงเจริญเป็นผู้บุกเบิก

ลักษณะทั่วไป - บางแก้ว

ชมรม ผู้อนุรักษ์และพัฒนาสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว จ.พิษณุโลก เป็นหน่วยงานแรก ๆ ที่ได้ประชุม ตกลงร่างมาตรฐานหมาบางแก้วขึ้นมา (ในปี พ.ศ. 2534 และได้ถือเป็นแบบอย่างมาเท่าทุกวันนี้)

หมา บางแก้วจะเดินหรือวิ่งเหยาะ ๆ ท่วงท่าสวยงาม ปกติจะวิ่งซอยเท้าถี่ ๆ สง่างาม บางตัวเวลาเดินเห็นแผงขนบนสันหลังยกขึ้นดูสง่างามเฉกเช่นม้าย่างเท้าสวนสนาม ขึ้นชื่อมากเรื่องความดุ มีความซื่อสัตย์ต่อเจ้าของ รักและหวงเจ้าของ ไม่ชอบคนแปลกหน้า มีความสามารถในการดมกลิ่นเป็นเลิศ จำเสียงได้แม่นยำ กินอาหารง่าย มีความกล้าหาญ กล้าที่จะสู้กับสุนัขที่ตัวโตกว่า มีประสาทตื่นตัวอยู่เสมอแม้นอนหลับ เป็นสุนัขที่ชอบเล่นน้ำ เมื่อหมอบข้อศอกจะแนบกันพื้นและเท้าหลังจะแบออกทั้งสองข้าง ก่อนจะกินน้ำในอ่าง ชอบเอาเท้าหน้าข้างหนึ่งข้างใดจุ่มลงไปในอ่างก่อน เวลาขู่จะเหยียดขาหน้าพุ่มไปข้างหน้า แล้วผงกหัวและแผงขนหลังตั้งขึ้นพร้อมกับส่งเสียงขู่ ชอบกินเนื้อสัตว์และปลา เนื่องจากหมู่บ้านบางแก้ว อาชีพหลักของชาวบ้านแถบนั้นคือจับปลา ค้าปลาน้ำจืด และเลี้ยงสุนัขไว้บนแพ อาหารที่ได้จึงหลีกไม่พ้นปลา แต่อาหารอื่นก็กินได้เช่นกัน

หัวกะโหลก: กะโหลกใหญ่ ปากยาวแหลม คอยาวกว่าหมาไทยทั่วไป กะโหลกศีรษะและปากรับกันเป็นรูปสามเหลี่ยม หูเล็กสั้นตั้งป้องไปข้างหน้า ปลายหูเบนออกข้างเล็กน้อย โคนหูทั้งสองอยู่ห่างกันมากกว่าหมาไทยหลังอาน จึงใช้เป็นจุดเด่นในการสังเกตว่าเป็นหมาบางแก้ว ตาเล็กกลมรี พื้นสีตาเป็นสีเหลืองทองคล้ำ ม่านตาตรงกลางสีดำ มีแววของความไม่เชื่อใจใครง่าย ๆ ขณะโกรธหรือขู่จะขึ้นแววฟ้าใส แววที่เรียกว่า “ตาเขียว” จมูกสีดำ ฟันซี่เล็กขาวคม มีเขี้ยวข้าบน 2 ล่าง 2 ลิ้นเป็นสีชมพู ส่วนมากไม่มีปากดำเหมือนหมาไทยหลังอาน

หู: มี 2 ลักษณะ คือ ถ้าหากใบหูใหญ่ปลายหูกลมมน ภายในหูมีขนปกคลุมปิดรูหูเป็นลักษณะของหูสุนัขจิ้งจอก แต่ถ้าหูเล็กสั้นมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ตั้งป้องตรงไปข้างหน้า ปลายหูเบนออกไปทางด้านข้างเล็กน้อย จะเป็นลักษณะของหูหมาไน ซึ่งเป็นที่นิยมกันมาก หูของหมาบางแก้วส่วนมากที่ขอบใบหูจะมีลักษณะเป็นสันเล็ก ๆ มีขนอ่อนปกคลุมอยู่ภายในหู และที่กกหูด้านนอกจะมีขนปุยนุ่มปกคลุมมากบ้างน้อยบ้าง

ตา: มีลักษณะคล้ายรูปสามเหลี่ยมคล้ายตาเสือ ที่ทำเป็นเซื่องซึม แต่เมื่อเจอะเจอคนแปลกหน้าจะมีแววดุวาวและเขียวปั๊ด

ปาก: ปากแหลมเรียวกว่าสุนัขไทยทั่ว ๆ ถ้าหากมองจากหน้าหน้าจะสังเกตเห็นว่าหัวกะโหลกลงมายังปากจะแคบสอบลงไปเรื่อย ๆ คล้ายกับสามเหลี่ยม ถ้าหากสีของลำตัวด่างแดงสนิมกับขาวหรือดำขาวบริเวณปากจะมีสีขาวผ่านตลอดใต้ คางที่ปลายปาก ซึ่งคล้ายคลึงกับลักษณะของสุนัขจิ้งจอกและหมาไน ซึ่งคนไทยโบราณเรียกว่า ปากคาบแก้ว ถ้าเป็นสีปลอดมักจะไม่มี ฟันแข็งแรง เขี้ยวเล็ก แหลมคม

คอ: ใหญ่ หนา และแข็งแรงมาก เมื่อโตเป็นหมาหนุ่มสาวจะต้องใช้โซ่และปลอกคอที่มีขนาดใหญ่และแข็งแรง เพราะเวลากระโดดหรือกระชากจะได้ไม่ขาดง่าย

หาง: โคนหางใหญ่ โค้งงอไปข้างหน้า ถ้าปลายคางจรดกลางหลังไม่ไพล่ไปข้างใดข้างหนึ่งของลำตัวจะสวยงามมาก ขนที่หางจะยาวตั้งเป็นพุ่มกระจายเป็นพวงโค้งไปข้างหน้า ปลายหางจรดหลัง หางที่ขอดเป็น วงกลมหรือหางที่มีลักษณะอื่นๆ มิได้หมายความว่าไม่ถูกต้องตามลักษณะของหมาบางแก้ว ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะของหางที่โค้งงอไปบนหลังนั้นเป็นลักษณะเด่นทางพันธุ กรรมของหมาไทย ส่วนหางที่มีลักษณะเป็นพุ่มพวงนั้นเป็นลักษณะเด่นทางพันธุกรรมของหมาไนและ หมาจิ้งจอก ด้วยเหตุผลดังกล่าวหมาพันธุ์ บางแก้วส่วนมากจังมีหางโค้งเป็นครึ่งวงกลมหรือวงกลม แต่เป็นพวงสวยงาม
ซึ่งพอสรุปลักษณะเด่นของหากได้ 3 แบบ คือ
1. หางตั้งโค้งไปข้างหน้า บางตัวหางจะเหยียดตรงวางทาบไปบนหลัง
2. หางพุ่งไปด้านหลังแล้วโค้งตั้งขึ้นเหมือนหางดาบ ถ้าหางยาวจะโค้งมาจรดหลัง ถ้ายาวมากจะเบี่ยงลงข้าง ถ้าหางเป็นพวงใหญ่มีน้ำหนักมาก หางจะไพล่ห้อยลงข้างตัว ซึ่งส่วนใหญ่หมาบางแก้วจะมีหางลักษณะนี้
3. หางเป็นพวงลาดแบบแทงดิน ยาวห้อยลงอย่างหางม้า เวลาดีใจ เมื่อเดินทางหรือวิ่งจะ แกว่งหางไปมา เวลายืนหากมั่นใจว่าปลอดภัยจะยกหางสูงขึ้นเลยระดับตัวเล็กน้อย เรียกว่าหางจิ้งจอก

ขน: เนื่องจากหมาบางแก้วเป็นลูกผสมที่มี 3 สายเลือด คือ หมาใน หมาจิ้งจอก และหมาไทยพื้นบ้าน ลักษณะสีขนจึงมีสีดังต่อไปนี้คือ สีน้ำตาลแก่สีขาวปลอด สีดำปลอด สีด่างขาวน้ำตาล สีด่างขาว-ดำ และ สีนาค ซึ่งปัจจุบันนี้คงจะสูญพันธุ์ไปแล้ว หมาบางแก้วยังมีลักษณะเด่นอยู่อย่างหนึ่งคือจะมีจุดแต้มตามลำตัว และที่ขา ถ้าสุนัขสีดำ-ขาว จุดแต้มก็จะมีสีน้ำตาลแดง

ขนตามลำตัว: มีลักษณะเป็นขนสองชั้น ชั้นแรกเป็นขนตามลำตัว เป็นขนที่สั้นและอ่อนนุ่มและหนากว่าขนชั้นที่ 2 ขนชั้นที่ 2 เป็นขนเส้นยาว ๆ เริ่มต้นจากท้ายทอย ผ่านต้นคอแผ่กระจายลงไปถึงหนอกหลัง กลางหลัง และโคนหาง บริเวณนี้มีลักษณะคล้ายอานม้า ขนที่บริเวณอกค่อนข้างหนาคล้ายแผงคอ ขนที่สีข้างค่อนข้างยาว สำหรับลูกสุนัขที่มีอายุประมาณ 1-2 เดือน มักจะมีขนหนาปุกปุยและเส้นละเอียดอ่อนนุ่มมือ

ขาหลัง: จะขนานกัน เอนลาดไปข้างหลังเล็กน้อย บริเวณแก้วก้นหรือต้นขาส่วนใหญ่จะมีขนยาวปุกปุยคล้ายปุยนุ่นปกคลุมบริเวณ แก้มก้นและแถบใต้โคนหาง เวลาเคลื่อนไหวจะรับกับหางที่ปัดไปปัดมา

ขา: ขาหน้าเหยียดตรงขนานกัน แต่ค่อนข้างใหญ่กว่าขาหลัง และใหญ่กว่าหมาไทยทั่วๆ ไป บริเวณโคนขาส่วนที่ติดกับลำตัวจะมีขนเส้นยาว ๆ ซึ่งชาวบ้านนิยมเรียกว่า “ขาสิงห์”

นิ้ว: ชิดติดกันที่นิ้วของหมาที่อายุน้อยจะมี ขนยาวปกคลุมคล้ายนิ้วเท้าของสุนัขจิ้งจอก ซึ่งต่างกับหมาไทยทั่ว ๆ ไปที่อายุยังน้อย ๆ อยู่นั้น ขนที่นิ้วเท้าจะไม่ยาว จะเริ่มยาวเมื่อมีอายุมากขึ้น เวลาเดินมักจะโหย่งเท้า

ท้อง: ลักษณะท้องจะไม่คอดกิ่วเหมือนหมาไทยทั่วๆ ไป ลำตัวค่อนข้างจะกลมและหนากว่าหมาไทย แต่อกไม่ลึกเท่ากับหมาไทยทั่ว ๆ ไป

หลัง: ค่อนข้างจะแบน

ขนาด: ตัวผู้สูงประมาณ 45-53 เซนติเมตร (19-21 นิ้ว) ตัวเมียสูงประมาณ 43-48 เซนติเมตร (17-19 นิ้ว) ตัวผู้หนักประมาณ 14-16 กิโลกรัม ตัวเมียหนักประมาณ 13-15 กิโลกรัม

สี: มีหลายสี เช่น สีด่างขาว-ดำ, สีขาว-น้ำตาล, สีขาว-เทา

ลักษณะทั่วไป: เป็นสุนัขขนาดกลาง รูปทรงตั้งแต่ช่วงขาหน้าถึงขาหลังเป็นสามเหลี่ยมจัตุรัส อกกว้างและลึกได้ระดับกับข้อศอก ไหล่กว้าง ท้องไม่คอดกิ่ว ปากแหลม หูเล็ก หางพวง ขนมี 2 ชั้น รักเจ้าของ ฉลาด ปราดเปรียว กล้าหาญ ค่อนข้างดุ สามารถฝึกใช้งานได้ ชอบเล่นน้ำมาก และเกลือกโคนตม

 

ลักษณะหน้า: สามารถแบ่งได้เป็น 3 แบบคือ
1. ลักษณะหน้าเสือ
ลักษณะใบหน้าดูคล้ายเสือ มีกะโหลกศีรษะใหญ่ หน้าผากกว้าง หูเล็กแบะออกเล็กน้อย แววตา เซื่องซึม และดูดุร้าย เป็นลักษณะของหมาพันธุ์บางแก้วที่ใหญ่ที่สุด บางตัวที่เคยเห็นมาแล้วมีขนาดเท่ากับ สุนักพันธุ์อัลเซเชี่ยนของต่างประเทศ มีขนที่คอเป็นแผง แต่ไม่รอบคอ ไม่มีเคราใต้คาง รูปร่างอาจใหญ่ หรือขนาดกลางก็ได้ มีหางเป็นพวงและมีเป็นพวง ทั้งหางงอและหางม้วน ขนมีทั้งฟูและไม่ฟู มีแผงคอแต่ไม่รอบคอ ลักษณะหน้าเสือถือว่าเป็นเอกลักษณะของหมาบางแก้วอย่าง แท้จริง
2. ลักษณะหน้าสิงห์โต
ถ้าหากได้เลือดสุนัขจิ้งจอกมากจะมีลักษณะหน้าแหลม ขนบริเวณแก้มจะพองออกมาเป็นแผงหรือกระบังหน้าคล้ายคลึงกับหน้าสิงห์โต ลักษณะจะมีแผงใหญ่รอบคอ และมีเคราใต้คางยาวลามไปจรดแผงคอตอนล่าง กะโหลกศีรษะเล็ก หูเล็กตั้งตรงรับกับใบหน้าอย่างสวยงาม เมื่อเรามองจากด้านหน้าจะมีลักษณะคล้ายสิงห์โต ปากไม่ใหญ่และไม่เล็กจนเกินไป ช่วงตัวตอนหน้าใหญ่ ช่วงท้ายเล็ก ยามปกติแววตาและ ท่าทางจะเซื่องซึม แต่เมื่อเห็นศัตรูหรือคนแปลกหน้า แววตาและท่าทางจะเปลี่ยนเป็นดุร้ายและคล่องแคล่วว่องไวทันที ลักษณะเท้ายาวอูม ขนยาวหุ้มปลายเท้านิดหน่อย มองดูคล้ายเท้าหมี ขนมีทั้งยาวฟู สั้นฟู หางยาวเป็นพวงและไม่เป็นพวง มีทั้งหางม้วนสูงและม้วนต่ำ ลักษณะนี้นับว่าเป็นพันธุ์ดั้งเดิม ถ้ามีแผงคอใหญ่ หูสั้นและหางพวง และมีสีที่ประน้อยมากแล้ว ก็นับว่ามีสายเลือดที่ยังเข้มข้น น่าเก็บเอาไว้ทำพันธุ์ แต่ก็หายากมาก หลายปีจึงจะมีออกมาสักครั้ง มีการซื้อขายกันในราคาที่แพงพอดู
3. ลักษณะหน้าจิ้งจอก
มีใบหน้าแหลม หูใหญ่กว่าทั้งสองชนิดแรก ใบหูไม่ตรงโย้ออกด้านข้าง มองดูเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ขนอ่อนยาวเรียบ ขนหางเป็นพวง รูปร่างมีทั้งใหญ่ กลาง และเล็ก นิสัยไม่ค่อยดุร้ายเหมือนสองพวกแรก ซึ่งถือว่าหน้าจิ้งจอกเป็นข้อด้อยกว่า 2 พวกแรก
อย่างไรก็ตาม ลักษณะเด่นของหน้าหมาบางแก้วคือที่ปลายปากจะมีสีขาวรอบปาก และสีขาวจากปลายปากมากลางแสกหน้าถึงกะโหลกศีรษะที่เรียกกันว่า “หน้าแบ่ง” หรือ “หน้าแด่น” “ปากคาบแก้ว”

ข้อบกพร่อง: ใบหูพลิ้ว ไม่มีขนแผลรอบคอ ขาหน้าเล็ก ไม่มีแข้งสิงห์ ไม่มีขนคลุมนิ้ว เท้า หูใหญ่ หางขอด ขนหลุดร่วง ฟังบนยื่นกว่าฟันล่างหรือฟันล่างยื่นกว่าฟันบน ปากใหญ่ ตาใหญ่ หูไม่ตั้ง หางไม่เป็นพวง ขนสั้น อัณฑะเม็ดเดียว ฟันหัก 3 ซี่ขึ้นไป โดยไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุ หางขาด ปากหู่ ตากลม เส้นหลังแอ่น

ที่มา: http://202.29.80.68/bangkaew/
ภาพประกอบ : อินเตอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ / อีเมล์ :  
ความคิดเห็น :  
รหัสความปลอดภัย :
กรอกข้อความด้านบน :  
  ความคิดเห็นที่ 14  [แจ้งลบ]  
http://www.michaelkors-handbag.us.com/ Michael Kors handbags,Michael Kors bags,Michael Kors Outlet,Michael Kors handbag,Michael Kors Handbags Outlet http://www.officialouisvuitton.us.com/ Louis vuitton outlet,louis vuitton,louis vuitton handbags
http://www.michaelkors-handbag.us.com/  (110.173.50xx) |  25/3/2558 12:28:31
  ความคิดเห็นที่ 13  [แจ้งลบ]  
[url=http://www.michaelkors-outletsonline.com/]michael kors outlet[/url] [url=http://www.louisvuitton-outlet.org/]louis vuitton outlet[/url] [url=http://www.coachfactory-outletinc.com/]coach outlet[/url] [url=http://www.oakley-sunglassesoutlet.com/]oakley sunglasses outlet[/url] [url=http://www.louisvuitton-handbag.us/]louis vuitton handbags[/url] [url=http://www.coachoutlet-factoryonline.com/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.ray--bansunglasses.com/]ray ban sunglasses[/url] [url=http://www.coachoutlet-factorystore.com/]coach outlet store online[/url] [url=http://www.michaelkors-outletsonline.com/]michael kors outlet online[/url] [url=http://www.coachoutlet-factorystore.com/]coach outlet[/url] [url=http://www.prada-outlet.org/]prada outlet[/url] [url=http://www.raybansunglasses-cheap.com/]cheap ray ban sunglasses[/url] [url=http://www.airjordan.us.com/]air jordan[/url] [url=http://www.true-religion-jeans.com/]true religion jeans[/url] [url=http://www.coachoutletstoreonlineco.com/]coach outlet[/url] [url=http://www.officialcoachfactoryoutlet.com/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.louisvuitton--outlet.us/]louis vuitton outlet[/url] [url=http://www.coachfactory-onlineoutlet.com/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.oakleysunglassescheap.us.com/]oakley sunglasses[/url] [url=http://www.tory-burchoutlet.com/]tory burch outlet[/url] [url=http://www.fit-flops.co.uk/]fitflop uk[/url] [url=http://www.michael-korsoutletinc.com/]michael kors[/url] [url=http://www.coachfactory-outletinc.com/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.prada-handbag.com/]prada handbags[/url] [url=http://www.coachoutlet-factoryonline.com/]coach outlet[/url] [url=http://www.louisvuitton--outlet.us/]louis vuitton handbags[/url] [url=http://www.oakley-sunglassesoutlet.com/]cheap oakley sunglasses[/url] [url=http://www.airjordan.us.com/]cheap jordan[/url] [url=http://www.true-religion-jeans.com/]true religion jeans outlet[/url] [url=http://www.louisvuitton-outlet.org/]louis vuitton[/url] [url=http://www.coachoutletstoreonlineco.com/]coach outlet store online[/url] [url=http://www.officialcoachfactoryoutlet.com/]coach factory[/url] [url=http://www.coachstoreonline.org/]coach store online[/url] [url=http://www.coachfactory-outletinc.com/]coach factory online[/url] [url=http://www.michael-korsoutletinc.com/]michael kors outlet[/url] [url=http://www.coachfactory-onlineoutlet.com/]coachfactory.com[/url] [url=http://www.coachfactoryoutletnew.com/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.prada-outlet.org/]prada handbags[/url] [url=http://www.abercrombie-andfitch.com/]abercrombie & fitch[/url] [url=http://www.fit-flops.co.uk/]fitflops[/url] [url=http://www.michaelkorsoutlet-online.us/]michael kors outlet[/url] [url=http://www.coach-outletinc.com/]coach outlet[/url] [url=http://www.raybansunglasses-cheap.com/]ray-ban sunglasses[/url] [url=http://www.abercrombie-andfitch.com/]abercrombie and fitch[/url] [url=http://www.valentino.us.com/]valentino[/url] [url=http://www.louisvuitton-handbag.us/]louis vuitton outlet[/url] [url=http://www.coach-outletinc.com/]coach outlet online[/url] [url=http://www.fitfloponline.co.uk/]fitflop uk[/url] [url=http://www.coachfactoryoutletnew.com/]coach factory outlet online[/url] [url=http://www.isabelmarantshoes.us.com/]isabel marant Shoes[/url] [url=http://www.coachstoreonline.org/]coach outlet store online[/url] [url=http://www.timberland--shoes.com/]timberland boots[/url] [url=http://www.tiffanysjewelry-co.com/]tiffany and co jewelry[/url] [url=http://www.oakley-sunglassesoutlet.com/]oakley sunglasses[/url] [url=http://www.coachoutletonline-factory.com/]coach outlet online[/url] [url=http://www.truereligionjeans.us.com/]true religion outlet[/url] [url=http://www.coachfactoryoutletnew.com/]coach outlet[/url] [url=http://www.coachfactoryoutletnew.com/]coach outlet store online[/url] [url=http://www.coachfactory-outletinc.com/]coach factory[/url] [url=http://www.coachoutlet-factorystore.com/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.timberlandshoesus.com/]timberland shoes[/url] [url=http://www.truereligionbrandjeans.us.com/]true religion outlet[/url] [url=http://www.coachoutletonline-factory.com/]coach outlet store online[/url] [url=http://www.coachfactory-onlineoutlet.com/]coach outlet[/url] [url=http://www.coachoutlet-factoryonline.com/]coach factory[/url] [url=http://www.coachstoreonline.org/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.truereligionjeans.us.com/]true religion[/url] [url=http://www.coach-outletinc.com/]coach outlet store online[/url] [url=http://www.truereligionjeans.us.com/]true religion jeans[/url] [url=http://www.coachfactory-onlineoutlet.com/]coach factory[/url] [url=http://www.abercrombieandfitchstore.com/]abercrombie & fitch[/url] [url=http://www.toryburch-shoes.com/]tory burch shoes[/url] [url=http://www.louisvuitton-handbag.us/]louis vuitton[/url] [url=http://www.coachoutletonline-factory.com/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.michaelkorsoutlet-online.net/]michael kors outlet[/url] [url=http://www.ralphlauren.us.com/]polo ralph lauren[/url] [url=http://www.coach-outletstoreonline.com/]coach outlet store online[/url] [url=http://www.tiffanyandcoinc.com/]tiffany and co[/url] [url=http://www.coach-factoryoutlets.com/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.toryburch-shoes.com/]tory burch[/url] [url=http://www.coach-outletonline.us/]coach outlet online[/url] [url=http://www.michaelkorsoutletonlinestore.us/]michael kors outlet online[/url] [url=http://www.coach--handbags.com/]coach outlet online[/url] [url=http://www.coach-outletfactoryonline.com/]coach factory outlet online[/url] [url=http://www.celineoutlet-online.com/]celine outlet[/url] [url=http://www.cheap-toms.net/]cheap toms[/url] [url=http://www.coach-factoryoutlets.com/]coach outlet[/url] [url=http://www.celine-handbags.com/]celine handbags[/url] [url=http://www.marcjacobs.us.com/]marc jacobs outlet[/url] [url=http://www.michaelkorsoutlet-online.net/]michael kors purses[/url] [url=http://www.coach-outletstoreonline.com/]coach outlet[/url] [url=http://www.fitfloponline.co.uk/]fitflops[/url] [url=http://www.ray--bansunglasses.com/]ray-ban sunglasses[/url] [url=http://www.ralphlauren.us.com/]ralph lauren[/url] [url=http://www.coach-outletonline.us/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.toms--shoes.us/]toms shoes[/url] [url=http://www.coach-outletstoreonline.com/]coach outlet online[/url] [url=http://www.supra.us.com/]supra shoes[/url] [url=http://www.coach-outletfactoryonline.com/]coach outlet[/url] [url=http://www.fitflopusaonline.com/]fitflop outlet[/url] [url=http://www.tiffanyjewelry.us.com/]tiffany jewelry[/url] [url=http://www.tory-burchoutlet.com/]tory burch outlet online[/url] [url=http://www.tiffanysjewelry-co.com/]tiffany and co[/url] [url=http://www.abercrombieandfitchstore.com/]abercrombie and fitch[/url] [url=http://www.coach-factoryoutlets.com/]coach factory[/url] [url=http://www.michaelkorsoutlet-online.net/]michael kors outlet online[/url] [url=http://www.coach-outletonline.us/]coach outlet[/url] [url=http://www.michaelkorsoutletstoresco.com/]michael kors outlet store[/url] [url=http://www.marcjacobs.us.com/]marc jacobs[/url] [url=http://www.oakleysunglassescheap.us.com/]cheap oakley sunglasses[/url] [url=http://www.celine-handbags.com/]celine bags[/url] [url=http://www.coach-outletfactoryonline.com/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.coach--handbags.com/]coach handbags[/url] [url=http://www.timberlandshoesus.com/]timberland boots[/url] [url=http://www.michaelkorsoutlet-online.us/]michael kors factory outlet[/url] [url=http://www.fitflopsandalssale.com/]fitflops[/url] [url=http://www.coachoutletstoreonlineco.com/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.coach-outletinc.com/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.shoestoms.net/]toms shoes[/url] [url=http://www.louisvuitton-outlet.org/]louis vuitton handbags[/url] [url=http://www.oakleysunglassescheap.us.com/]oakley sunglasses cheap[/url] [url=http://www.coach--handbags.com/]coach handbags outlet[/url]
oakley sunglasses cheap  (107.148.103xx) |  15/7/2557 16:15:20
  ความคิดเห็นที่ 12  [แจ้งลบ]  
Vegiterranean This place is so SO delicious. Been there four times and a dineerfft meal every time. It is beyond fantastic. Flavors, presentation, smell. It is truly worth the drive ..to Akron. Owned and started by Chrissie Hynde (The Pretenders).I hesitate to mention that the food is so good that you will never, ever, suspect it is not only vegetarian, it is 100% vegan. It is well worth the trip. The exec chef is a consummate foodsmith. http://eodwuarsbh.com [url=http://vptfjeimznq.com]vptfjeimznq[/url] [link=http://vfpktr.com]vfpktr[/link]
Vegiterranean This place is so SO delicious. B  (209.116.238.xx) |  3/4/2557 18:05:24
  ความคิดเห็นที่ 11  [แจ้งลบ]  
Can't believe I haven't made a <a href="http://mhygccp.com">deutor</a> after knowing so long about this place, but the Latin Cafe on S Hamilton in Whitehall is the *only* Dominican restaurant in the city. Sounds promising. I would have also pointed you guys to Lindo Mexican & Cambodian restaurant on Sullivant, but it looks like they are closed for good. A damn shame. Still, if you just pass Demorest heading west on Sullivant on the south side is a strip mall with Hashi African restaurant that has caught my attention.
Can't believe I haven't made a 90.182.25.xx) |  31/3/2557 22:38:00
Great hammer of Thor, that is pouwlfelry helpful! http://mtcdqtoa.com [url=http://yevglwi.com]yevglwi[/url] [link=http://ukgokfilwow.com]ukgokfilwow[/link]
Great hammer of Thor, that is pouwlfelry helpful!   (199.119.123xx) |  29/3/2557 5:18:03
  ความคิดเห็นที่ 9  [แจ้งลบ]  
Recently, I was told about in the Crosswoods area. They have some good stuff on their Chinese menu (English translations<a href="http://fnfqlw.com"> alilaabve</a>). First time I ate there, I got my old standby for comparison, Dry Bean Curd w/Shredded Pork, which was definitely up-to-snuff taste- and portion-wise. I also had their Beef Soup, which was equally good. It contained a huge amount of tender beef and bok choy. Overall, simple preparation and fresh flavors.FYI: The front of the restaurant is not on Hutchinson. Turn onto High Cross Blvd and pull into the the parking lot it shares with the Chipotle beside it. Sushi Ko is nearby as well.
Recently, I was told about in the Crosswoods area  (162.222.11xx) |  28/3/2557 16:54:46
  ความคิดเห็นที่ 8  [แจ้งลบ]  
Have you tried Borgata Pizza Cafe on Parkville Street? It is definitely off the betean path and is locally owned. They make their own spaghetti noodles, meatballs, sauce, etc. I don't know of too many places that actually make their own pasta. Their New York Style pizza is great too.
Have you tried Borgata Pizza Cafe on Parkville Str  (192.99.2xx) |  28/3/2557 8:58:26
  ความคิดเห็นที่ 25  [แจ้งลบ]  
*-*น่ารักมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสุดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
เม  (223.205.58xx) |  18/4/2555 9:37:15
  ความคิดเห็นที่ 8  [แจ้งลบ]  
บ้านผมก้มีสีนําตาล
ต่อ  (113.53.44.xx) |  16/3/2554 8:58:41
  ความคิดเห็นที่ 6  [แจ้งลบ]  
ที่บ้านน่าจะเป็นลูกผสมแต่ไม่รู้สายพันธ์ไหนตัวสีน้ำตาลน่ารักมากอายุประมาณ3ปีแต่เสียดายคนใจร้ายเอายาโยนให้มันกินมันเลยตายเมื่อวานนี้น่าสงสารมันมาก ชื่อเจ้าเจ๋งเป้ง ตอนนี้เหลืออย่ 1 ตัวแต่เป็นลูกผสมอีกสายพันธ์หนึ่งชื่อว่าเจ้าถุงเงิน
thanyafon@hotmail.com  (110.49.193.xx) |  16/12/2553 22:14:31
  ความคิดเห็นที่ 5  [แจ้งลบ]  
เพิ่งได้มาเมื่อวานครับน่ารักมากอายุเดือนครึ่งตั้งชื่อให้มันว่า ข้าวเหนียว
manthiwa@hotmail.com  (117.47.72xx) |  27/11/2553 12:05:20
  ความคิดเห็นที่ 4  [แจ้งลบ]  
เราเป็นคนชอบหมาอยู่ แล้วโดยเฉพาะสุนัขพันธ์บางแก้วเป็นหมาพันธ์ ที่ดุแต่น่ารักเวลามันเจอเจ้าของมันจะฉี่แตกเสมอเพราะมันคิดถึงเรามากใครเลี้ยงมันนะขอบอกว่าไม่ต้องห่วงว่าจะมีโจรขึ้นบ้านนะเพราะมันจะตรวขจดูทุกมุมของบ้านเราเลย เราเจอกับตัวมาแล้วมันน่ารักจรืงๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
naey  (124.121.100.xx) |  27/9/2553 9:08:13
  ความคิดเห็นที่ 2  [แจ้งลบ]  
หนูอยากได้มากๆเลย ใครมีแบบเพิ่งคลอดแล้วไม่อยา๊กได้ให้หนูนะคะ เพราะของหนูชื่อแปะก๊วยเพิ่งโดนรถชนไปเมื่ออังคารที่แล้วเอง หนูเสียใจมาก ติดต่อหนูที่เบอร์ 081-8486633 ขอบคุณล่วงหน้านะคะ
vateewhatever@gmail.com  (125.24.194.xx) |  30/12/2552 21:39:26
  ความคิดเห็นที่ 1  [แจ้งลบ]  
ที่บ้านเลี้ยงไว้ตัวนึงเ ป็นสายพันหน้าจิ้งจอก 2ขวบ ดุมากมายค่ะ นอนด้วยกันทุกคืน สามารถกัดงูเหลือมตาย หวงเจ้าของมากกว่าชีวิตตัวเอง รักมากชื่อนาตาลี
tiamo_1051@hotmail.com  (124.157.135.xx) |  11/11/2552 20:44:08
;Admin@farmthaionline.com
Copyright 2009, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  เข้าสู่ระบบ  ติดต่อทีมงาน  Web Design By WingPlusSolution