vv9v8v09fq:biz_content:009a076e-ff33-4ac8-a490-aa279c;00fd7980-d50e-46f1-9510-f06704;0116f622-9d75-44cf-a241-3b284b;014d88b2-fcb9-424e-b515-49fa56;016c61bf-1a38-4a86-933a-a11e1c;018399fb-3207-45f9-8971-391b04;02005601-168a-47a5-ba27-eaa2a3;026f6c3a-4889-4465-94d1-d7b2e3;02ceb0f7-5ec4-4b6a-9777-53f0dc;02dffc77-d3e5-407b-9516-160a10;03260392-23db-43a9-9086-981a6b;037fd95b-054f-4c5e-9ec9-6c0d4c;042c313c-d948-4ec5-b2e0-cef14f;04386d88-6965-448c-a55b-85140e;054a7f67-ad92-44bd-b0a4-93e8d0;0557a773-71f1-4a57-be34-c1423d;05d7bdb5-5b74-49eb-a9ad-467e60;0629bfee-eb1a-41bd-83ab-045aa0;06373b8f-9020-431a-988a-33a343;063a70cb-800c-4b4e-98dc-675403;06ee329b-035c-4082-99a6-8eb34c;0727865a-7cdd-486b-aa6c-ee1a58;072dd25f-7917-4b32-b713-a5eee8;07bbb109-fd2b-432b-8b55-f3bd78;07cb51aa-4b6d-4535-b3ea-980b19;084daa53-d8ef-4943-9880-9f279e;08bd953d-2d7a-44a2-a0e1-61dcc2;0a1dfc34-f31c-4d3c-81d6-7b0e36;0aa1ad40-1725-4d63-a168-66f9b5;0b1d2d8e-aa7d-49d3-b52d-c8aee8;0bbcaa68-c63d-4fd0-bdec-9d80f0;0c26e90a-3a5f-4000-8540-25383a;0cc6799d-916e-4e2c-94f8-f8edd7;0d13c920-a3d0-4b24-9970-cdd6b2;0d328c4f-e89c-4578-a53f-4a51a4;0d52ba07-24fe-4108-a855-1440d3;0db95b2a-4ec3-4129-a77f-5a338a;0e25215f-b9bc-49a5-94ae-48ffb3;0e7d48b2-a95f-465e-9a9d-637ad1;0f917618-ebda-4cd4-a100-8128f2;100c54ca-f0be-43c1-85d1-3b40e5;102e450f-4c11-4495-861a-302584;115039d8-46aa-4a82-9e83-92e3e7;11558e8e-9115-49c9-8f25-8b879b;11a10ba4-0b8c-4585-a780-f4c49b;1232e5fa-fa16-402e-ab9b-d7dd6e;12a18099-6196-4a73-aecd-4959f4;131f547a-7773-4b47-a1e6-23aa02;13a88463-716d-4f9b-97d8-6d818b;14b80720-c34b-4877-8603-83b95d;151fc92a-37bb-4789-86ba-0c0087;1533f744-e895-48fb-a465-f94839;16f8ed90-66b0-49be-8dca-985668;175af1ae-5c62-4243-939e-af0b45;189fb166-358f-414e-a085-cce27f;18ca6d88-bd27-456e-b88f-bde841;18cc65d5-1a79-44d4-828a-4f49af;18e3774c-aead-4f9a-a89c-14461e;19078c8a-c64e-4d0b-90bc-b1e9ef;191ba331-fec9-49b4-b6a1-6accff;19301c7e-9761-4f63-9d42-a8bf38;194b7545-1513-47c5-9765-f7d522;1978e48c-45cf-4087-bb67-9b92a7;199a7d2d-5ccb-472d-aec0-784f60;19ac4a36-c4b1-463b-b490-1e98c8;19cf9cb5-ebbd-4775-854b-7f2562;19d15ba3-c41f-42e5-b881-33e696;1aeffcf4-d037-407c-9746-772050;1b024be4-d06d-41f9-8d0c-bf8465;1bc3b579-d225-4cf1-9d90-2c4bc5;1dd07c25-79e9-45a8-acb8-f58010;1ddf816c-f08d-4361-93a1-4bb4e1;1dec046d-9b8a-46e0-a2bc-0247ed;1e1eaa89-1145-41bc-978b-833e20;1e225137-0474-4df6-8675-b45dc7;1e2a6090-053b-498d-b21d-52d762;1e91f663-0a24-451e-b41e-ca47e5;1ec187b8-90cd-4f07-afdc-40f31b;1ed56a76-97c9-4626-87af-ad5bb2;1fb4b659-4489-49c3-b548-d00b1b;2060e3d6-2a20-4767-ae47-f0b216;207c1030-ec84-49e0-9e22-19f654;21332c4e-23bd-4d45-9d22-eb2da5;215dee92-c69c-4e22-b44a-f4796f;216afd38-0e80-460a-b25c-fe4bce;21a89406-8ae4-4fb5-8d5a-432680;220f8898-a8eb-4ff4-bb79-c961a0;225d10bb-abc4-4b8a-bcf8-fd5a1d;22f6d2e1-4f49-4542-8e66-fa9ba7;231ca1fd-5167-4556-acb9-850304;232a71fc-4664-42e6-92a6-edc1b0;23668155-7129-43b0-8285-193370;2518821e-f222-4c33-a406-dea013;2545bd30-64db-4dfd-b8a8-befac3;2582a7e4-b715-4c71-8df0-f094c0;25903b3c-e0c4-4fd6-a102-5dd6e9;265b362c-6f11-4f00-a2c3-a577ff;2670a42a-313f-4707-93f7-80561b;26752a28-5215-448d-abca-e164bd;269d446f-675e-4c4c-9439-4aebe5;270a59ec-4d83-414f-a912-e9aef7;27443fd4-2d3c-4aa6-ab33-282320;2794b804-ebfe-4381-b586-c2d7f4;280dc4bf-29c5-44f5-a1d8-04703f;28478930-f72e-4012-ab01-e8ad0a;28d246b0-b7c9-4359-908f-5706a4;291a6c69-8ff4-4407-9cca-bd73a5;291ff97d-68ce-4477-874f-ab5b3b;2940ed2a-57a5-4fc8-b62c-7bd07a;29a8dbf8-0a32-4ef7-bc8b-7f387f;29d50547-74a1-45f2-b872-a92648;2a93a858-22ce-4eba-9619-c73601;2b6158bc-b553-4795-81c9-6af0b3;2baab496-4cec-451e-985f-992f05;2c6e77b3-f01b-465d-893f-5f5245;2e5926c5-1d6d-49ef-ace1-aee1fc;2ed09594-e27b-4771-b7a6-47628f;2ed330ae-0543-47f3-9c0d-b182fd;2f10c498-a27d-4535-a9f6-c91ffa;2f46f195-08c4-4464-a87e-bb331e;2f5458eb-2621-4764-b7b2-0016b8;2fb54437-05a3-498a-a259-5e5b60;3161ee3a-ed6b-4c5d-b1eb-8d1f32;3223610c-5f27-4235-87a7-ff51bd;324ab16a-e44e-41c8-904d-417de7;3260481d-9fce-4bd0-9d4e-94b7c1;326ce3ff-83fa-4a81-961d-504f4f;32e7cd28-b43c-4e50-9ff6-e14047;336a238f-48b3-46d0-93f5-94b528;338a4899-c21d-480a-a740-66d2c1;338df7bf-eb8d-4067-bae1-319a19;33986370-a55d-4a2a-85c7-a5563c;33990969-3bb1-453d-83f9-4af940;33fe67c2-a550-4015-84c0-70e5f7;3417248d-ffb5-46a4-97b5-338900;35a44ed0-f670-43aa-92da-442fba;364a8884-1f51-4e13-b69f-08e8a8;376644eb-340d-4e1e-8cca-457207;37e0ee48-6387-4271-b88c-c5ac1b;3876138e-23f0-400b-aa9b-e0dbd9;399d5998-1f91-45ed-8a4e-54cbc0;39cc3091-2b31-47e8-8df9-5c30c7;39d54405-2b12-4a8b-9657-f49233;3a60c3af-2467-418a-9609-7b72e6;3aaeb743-f797-434d-804d-96ff96;3b03124e-f01e-48a0-b650-672379;3b3212c8-0d60-46e6-8754-3af649;3bcf6c66-70cb-49e5-81bb-433e40;3d12fa72-1da5-4739-b5e9-66d29c;3d4897a2-ff13-4bad-844c-5323cd;3ea6b8b9-9f04-4af9-8055-ef3175;3f8c7060-ae81-40a8-b03c-e71e89;3fe9258f-71f7-4001-9407-25a155;3ffdce55-30e1-4ee7-b9a8-a14ef9;4085d207-24ea-420d-a197-ff0516;40b9a590-6bf9-4e39-99f0-eee814;40bb9bb8-6376-45ef-8422-ff1ccb;40c3c5fa-467a-4284-ac94-fe3dbe;40d7ac95-88f1-4dbd-bba4-e62290;40e200b2-c62e-4900-9113-4052bd;40f74848-e468-43f8-bcc9-26423a;41230254-b009-4d64-ab8c-f25a65;41d5352d-aa72-4ba9-b4d7-f538c8;41f367dd-17c5-4374-9579-15d6ec;4266ed2e-075a-4860-9848-268533;42d4f9eb-cc3f-45e1-8fc8-f4b557;43b6ad76-637d-453c-b9ae-c4e321;43e317c3-5cbd-4eb0-b6af-6b23a6;43e4a5bf-4564-4dd5-98ec-ef5ea5;444f8b1e-63f7-497a-8a19-c88234;44e65aa3-a9dc-4e32-996e-588322;455ec473-77c4-443f-a7ad-3413c0;45cb42f7-a4dd-4818-9bfb-1b1b69;463c0110-5c23-4d9b-936b-0592ba;46abb112-530a-4590-b618-6cf31e;46c96a6c-3bcd-4f59-a0d8-1e58a5;46d8c9a4-8eaa-4592-a977-897852;4724c6b9-c8af-4a47-8d05-b1afe6;47fdb8ca-3be7-4ce5-8213-b0efc9;4839cdd4-3a58-417e-9148-95863e;48444871-e6f4-4fbd-a910-f7aed6;48cb7ac8-f30a-4720-8e14-ef34f0;4909e8f4-c8d7-4c32-bbb9-8d300d;492c0816-5720-4ed3-85ec-abfb47;493521d3-c6f7-484c-a40c-9bba5c;49b85896-16a2-4625-957d-bc9b78;49f4e69e-e11e-45cc-9fbe-04a24f;4a696577-4bcd-446e-b6f7-bf0160;4a6b7ad9-6c06-4ba0-851f-661248;4aafbf19-f5d7-477d-967a-c81cff;4b204f99-d286-4df1-ab1e-e49634;4beceaea-2b6a-494d-b925-5512ac;4bfd07d8-a27b-46f7-905b-5f927f;4c090a4f-d177-4b4d-9d27-af8819;4c098da3-e3dc-4522-a74f-d1dc5e;4c5ac3ba-b91c-4c2e-94cf-983371;4d07a985-c021-4c04-a52f-702643;4d25d9ac-e783-4f4f-a60f-2cea56;4e69f182-fd93-4482-89c2-411b7d;4e86d67b-e0b9-43e3-bf7e-887089;4f04003e-53de-49e4-8d7f-aeddcc;501af176-2c26-472c-b175-bfa114;5037b541-9338-463f-850a-f38265;506416cd-ce88-4d08-b52d-102d5e;51486119-b757-497b-9735-4fabdb;515c2286-4eb0-4636-863a-baa2a7;51cd26e0-9908-4764-a89d-3dfd4c;51e50b32-110b-496e-9203-7201c7;52b14785-7657-4c33-9f4c-055275;5300999e-f55f-4c1b-90fa-8d5f5d;5320f640-3d5f-4859-ac9c-4a862d;532b7ff2-007b-404d-8f91-96b0be;535d2106-f248-469a-8435-feb260;53c1998e-284e-4158-9d9a-d64556;53fa8298-e2ee-4c84-9b65-d4a17c;54156e60-d9f7-486d-b02a-5852ac;5418cce5-a466-42f9-9901-49ee4e;55b32a1b-af62-4114-b78d-219eba;561a4291-b3f0-4712-8eef-041d54;56a608eb-93d9-49e3-b32f-4affe7;56c96699-6d7b-403d-96ed-2a872d;5703f8b0-f13a-416e-bb91-d2578b;57568e80-1a96-429a-9449-25b477;57b12c0a-1a78-4ebd-ad91-87be9a;580017a4-fb3c-417a-ac69-d889f3;583db85a-bf3c-4f8a-a270-dcda77;585ef892-827d-4464-bb64-1ab598;59ab43b5-b0c9-48b4-b6d0-1e6120;59fae9b0-77e7-4092-bb52-897823;5a8ac3dc-df6b-4f61-b818-09e610;5ab956ac-bf6f-4fde-83ba-2ea0ea;5bb419ae-03a2-44dc-807e-9ef5bf;5c17fc8b-76e8-4221-8186-49b1a3;5c28c6ad-c605-4871-b06b-e1c8da;5d579722-a710-4fa0-9a86-79de78;5d8d21fd-cd63-4b12-9922-523314;5dcf036e-5b5a-4c99-9b3b-f9134f;5dd25f10-0da9-46ca-9b90-a955b8;5de053ca-fe41-4082-860e-378c92;5df27da8-0dee-4bba-aa38-eaeaa7;5e0ee6f5-0ff8-452a-b0bd-d10acf;5e2b777c-9680-4a83-b82d-50e62c;5e9f29f1-d9da-4de6-9b55-fd1669;5eddec02-8173-4a2f-b08c-001953;5f19c884-b7b5-467c-9314-59ad68;5fa6cfed-09ed-4da0-a281-fc42b5;60543d6b-8719-4a73-bafd-bb578d;608220e4-47d0-41af-a653-910d27;61631a76-2a95-4333-a5f7-790518;61ec1f9a-1ff9-4010-b9b8-06e648;62630c30-713e-4f85-93e0-8d5719;631346e6-df8e-4bf6-b1cb-011101;641c5f39-0660-4ea3-9693-826a1b;64646644-492a-41b4-b40d-272b51;65491bfa-62bf-4cfb-b968-d2aa3c;65870852-669c-4e3e-8e8c-9ae97c;65d2b7ac-e062-4
"http://www.farmthaionline.com/Article.aspx?AID=234&title=คนไทยรัก ในหลวง">คนไทยรัก ในหลวง
บทความล่าสุด
บทความยอดนิยม
Online : 52 คน
ผู้สนับสนุน
หน้าแรก > ในหลวง > คนไทยรัก “ในหลวง”

คนไทยรัก “ในหลวง”

วันที่ : 9 พฤษภาคม 2553
ผู้เข้าชม : 21777

                   “คนไทยรักในหลวง” เป็นประโยคสั้นๆ ที่ไม่ต้องการคำอธิบาย และทุกครั้งที่มีคนเล่าเรื่องในหลวงให้
เราฟัง ไม่ว่าจะโดยคำพูดหรือตัวอักษร เราก็จะมีความสุขที่ได้รับรู้และมีส่วนร่วม เป็นความสุขที่เกิดขึ้นกับทุกฝ่าย ทั้งผู้เล่า ผู้เขียน และผู้ฟัง

                   ในหลวงของเราอาจจะมิได้เป็นเทพบนท้องฟ้า แต่เราก็รักและเชื่อมั่นในหลวงของเราอย่างยิ่ง เพราะว่าในหลวงของเราเป็น
มนุษย์ที่ทำความดีไว้มากมาย มีวินัยที่ดีเยี่ยม มีความขยันที่เป็นตัวอย่าง มีความรักและความรับผิดชอบจนเป็นที่ประจักษ์จนไม่ต้องพิสูจน์

ดังนั้นการจะเล่าเรื่องของในหลวงให้ฟังกัน จึงเป็นเรื่องที่เราไม่เคยเบื่อ และบทความสั้นต่อจากนี้ก็เป็นอีกบทความหนึ่งที่ผู้เขียนเขียนด้วย
ความสุข เพื่อร่วมความสุขกับผู้อ่านครับ

 

            ในหลวงของเรานั้น มีพระปรมาภิไธยอย่างเป็นทางราชการว่า 
 “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร”

                   ในหลวงทรงมีความผูกพันอย่างยิ่งกับสมเด็จย่า ซึ่งพระองค์ทรงเรียกด้วยคำธรรมดาว่า “แม่” และสมเด็จย่าทรงเป็นตัวอย่างให้พระองค์เสมอ ทรงสอนให้ในหลวงของเราเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความรักผู้อื่น มีความอดทน มีความประหยัด และ มีความคิด
สร้างสรรค์
 

                   สมเด็จย่าทรงสอนให้ในหลวงรู้จักการใช้แผนที่เพื่อศึกษาภูมิประเทศของเมืองไทย โดยโปรดเกล้าฯ ให้โรงเรียนเพาะช่างทำแผนที่ประเทศไทยเป็นรูปตัวต่อ เลื่อยเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเพื่อให้ทรงเล่นเป็นจิ๊กซอว์ ดังนั้นทุกคนที่ตามเสด็จในหลวงไปตามที่ต่างๆ 

                   ทั่วประเทศจะทราบว่า  ในหลวงจะทรงมีสิ่งของประจำพระองค์อยู่ ๓ สิ่งเสมอ คือ กล้องถ่ายรูป ดินสอที่มียางลบ และแผนที่ซึ่งทรงทำขึ้นเอง (ตัดต่อเอง ปิดกาวเอง) จนของสามสิ่งง่ายๆ นี้ เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ทำให้ความลำบากยากไร้ของชาวไทยในท้องถิ่นชนบททั่วประเทศมีความสุขและความเท่าเทียมมากขึ้น

                   ในหลวงทรงเป็นตัวอย่างของ “ความรับผิดชอบ” ในเอกสารสำคัญใดๆ ทรงโปรดให้กรอกในช่องอาชีพของพระองค์ท่านว่า “ทำราชการ” และเราก็ทราบอยู่ด้วยหัวใจเสมอว่าทุกวินาทีของพระองค์ท่านก็คือการ “ทำราชการ”

                   ครั้งหนึ่ง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช กราบบังคมทูลถามว่า เคยทรงเหนื่อยทรงท้อบ้างหรือไม่ ในหลวงทรงตอบว่า… “ความจริงมันก็น่าท้อถอยอยู่หรอก บางเรื่องมันน่าท้อถอย แต่ฉันท้อไม่ได้ เพราะเดิมพันของเรานั้นสูงเหลือเกิน เดิมพันของเราคือบ้านเมือง คือความสุขของคนไทยทั่วประเทศ”

                   จะมีผู้ที่รักในหลวงสักกี่คนที่จะทราบว่า แม้กระทั่งวันที่ในหลวงต้องทรงเข้าห้องผ่าตัดกระดูกสันหลัง (๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙) ก่อนเข้าที่ผ่าตัด ยังรับสั่งให้ข้าราชบริพารไปติดตั้งคอมพิวเตอร์เดินสายออนไลน์เอาไว้ เพราะกำลังมีพายุใหญ่เข้าเขตประเทศไทย พระองค์จะได้ทรงเฝ้าตรวจสอบ (Monitor) เผื่อหากเกิดน้ำท่วมใหญ่เป็นอุทกภัย จะได้ทรงช่วยเหลือทันเวลา
                   ในหลวงทรงเป็นตัวอย่างของ “ความซื่อสัตย์” ซึ่งมีเรื่องบันทึกอยู่มากมาย เช่น ครั้งหนึ่งในการแข่งขันเรือใบ (ในหลวงทรงโปรดกีฬาหลายชนิด เช่น แบดมินตัน และเรือใบ เป็นต้น) ทรงเรือใบออกจากฝั่งไปได้ไม่นานก็ทรงแล่นกลับฝั่ง และตรัสกับผู้ที่คอยมาเฝ้าฯ ว่า เสด็จกลับฝั่งเพราะเรือแล่นไปโดนทุ่นเข้า ซึ่งในกติกาแข่งเรือใบถือว่าผิดกติกา(ฟาวส์) ทั้งๆ ที่ไม่มีใครเห็น หากไม่ทรงบอกใคร ก็ไม่มีใครทราบ การแข่งก็ดำเนินต่อไปได้ และท่านอาจจะเป็นผู้ชนะก็ได้ แต่ก็ทรงยึดตามกติกาทุกอย่าง ทำตามกติกาทุกประการ เอาความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้ง เพื่อให้การแข่งนั้นยุติธรรม


                   ในหลวงทรงเป็นตัวอย่างของ “ความพอดี และประหยัด” ห้องทรงงานของพระองค์ในพระตำหนักจิตรลดาฯ จะอยู่ใกล้ห้องบรรทม เป็นห้องเล็กๆ ขนาด 3 x 4 เมตรเท่านั้น ภายในห้องมีวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องพยากรณ์ แผนที่ ฯลฯ สำหรับการทรงงานเพื่อประชาชนของพระองค์ตลอดเวลา ยามเมื่อทรงออกตรวจงานภายนอก รับสั่งกับข้าราชบริพารเสมอว่า การนั่งรถคนละคันนั้นเป็นการสิ้นเปลือง จึงทรงให้นั่งรวมกัน และไม่โปรดให้มีขบวนรถยาวเหยียด ซึ่งเรียกว่า นั่งรถหารสอง

                   คนไทยเกือบทุกคนจะทราบเรื่อง “หลอดยาสีฟันของในหลวง” ที่ทรงใช้จนแบนราบเรียบคล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยังปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไปถึงเกลียวคอหลอด เพราะทรงใช้ด้ามแปรงสีฟันรีดและกดเพื่อไม่ให้ยาสีฟันเหลือทิ้งเลย … แต่ยังมีข้อมูลอีกหลายอย่างที่เป็นตัวอย่างให้เราเห็นถึงความพอดีและความประหยัด เช่น ในหลวงไม่โปรดสวมเครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ ของมีค่าต่างๆ ยกเว้นแต่นาฬิกา หรือ มีบันทึกว่า ในปีหนึ่งๆ ในหลวงทรงเบิกดินสอเพียง ๑๒ แท่ง ใช้เดือนละแท่ง และทรงใช้จนกระทั่งดินสอนั้นกุดจนใช้ไม่ได้แล้วเสมอ


                   ในหลวงทรงเป็นตัวอย่างของ “ความสร้างสรรค์” พระองค์ทรงพิสูจน์และเป็นตัวอย่างให้พวกเราเห็นว่า การมีวินัย ความรับผิดชอบ ความพอดี ความซื่อสัตย์ และการประหยัดอย่างยิ่งนั้น ก็มิได้หมายความว่าความคิดในการสร้างสรรค์ของมนุษย์จะลดลงไป พระองค์ทรงเป็นตัวอย่างและพิสูจน์เรื่องนี้จนเป็นที่ประจักษ์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ได้สิทธิบัตรผลงานประดิษฐ์ เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือที่เรารู้จักกันในนามว่า “กังหันชัยพัฒนา” นั่นเอง

                   ในหลวงทรงพระราชนิพนธ์เพลงได้ทุกแห่ง หลายครั้งไม่จำเป็นต้องมีเครื่องดนตรีช่วย เช่นครั้งหนึ่งเมื่อเกิดแรงบันดาลพระทัย ทรงฉวยซองจดหมายแล้วทรงตีเส้น ๕ เส้น แล้วทรงเขียนโน้ตทำนองเพลงขึ้นเดี๋ยวนั้น กลายเป็นเพลง “เราสู้” เป็นต้น และเราเคยทราบกันหรือไม่ว่า ในหลวงเป็นผู้ประดิษฐ์รูปแบบตัวอักษรภาษาไทยสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Thai Font) ขึ้นหลายรูปแบบ เช่น ฟอนต์จิตรลดา ฟอนต์ภูพิงค์ เป็นต้น                   เรื่องของในหลวงของเรา เล่าอย่างไรก็ไม่หมด ผู้เล่าและผู้อ่านมีความสุขเสมอ ประชาชนในประเทศอื่นฟังแล้วไม่อยากเชื่อ และไม่มีวันที่จะเข้าใจถึงความรักและความผูกพันระหว่างพสกนิกรและในหลวงของเราได้ และในปี ๒๕๕๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราจะมีพระชนมายุ ๘๑ พรรษาแล้ว พระองค์ยังคงทรงงานหนักเพื่อพวกเราเหมือนเดิม….. เหลือเพียงพวกเราแล้ว ที่จะตอบแทนหรือเดินตามเบื้องพระยุคลบาทอย่างไรให้เหมาะสมและสมควร ต่อความรักและความห่วงใยที่ในหลวงมีต่อพวกเรา

                   บทความนี้ขอจบด้วยเรื่องจริงเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในสยามประเทศนี้ เป็นเรื่องจริงที่ยากที่จะเกิดบนแผ่นดินอื่นในโลกนี้…… ครั้งหนึ่งเมื่อในหลวงเสด็จฯ เยี่ยมโครงการห้วยสัตว์ใหญ่ เมื่อเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมาถึง ปรากฏว่ามีฝนตกมาอย่างหนัก ข้าราชการและราษฎรที่เข้าแถวรอรับเสด็จเปียกฝนกันทุกคน เมื่อทรงเห็นดังนั้น จึงมีรับสั่งให้ราชองค์รักษ์เก็บร่ม แล้วทรงเยี่ยมข้าราชการและราษฎรทั้งกลางสายฝน ในหลวงและประชาชนของพระองค์ท่าน ชุ่มฉ่ำกลางสายฝนที่กระหน่ำลงมา ทั้งกายและใจ

 “โชคดีที่ได้เกิดบนแผ่นดินนี้ …. แผ่นดินของในหลวงของเรา 
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญ
”


"พ่อ...The Greatest of The Kings The Greetings of The Land""The Greatest of the King the Greetings of the Land - The King Of King"WE LOVE KING ,LONG LIVE THE KING

บทความโดย : นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
ที่มา : chaoprayanews.com

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ / อีเมล์ :  
ความคิดเห็น :  
รหัสความปลอดภัย :
กรอกข้อความด้านบน :  
  ความคิดเห็นที่ 8  [แจ้งลบ]  
[url=http://www.michaelkors-outletsonline.com/]michael kors outlet[/url] [url=http://www.louisvuitton-outlet.org/]louis vuitton outlet[/url] [url=http://www.coachfactory-outletinc.com/]coach outlet[/url] [url=http://www.oakley-sunglassesoutlet.com/]oakley sunglasses outlet[/url] [url=http://www.louisvuitton-handbag.us/]louis vuitton handbags[/url] [url=http://www.coachoutlet-factoryonline.com/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.ray--bansunglasses.com/]ray ban sunglasses[/url] [url=http://www.coachoutlet-factorystore.com/]coach outlet store online[/url] [url=http://www.michaelkors-outletsonline.com/]michael kors outlet online[/url] [url=http://www.coachoutlet-factorystore.com/]coach outlet[/url] [url=http://www.prada-outlet.org/]prada outlet[/url] [url=http://www.raybansunglasses-cheap.com/]cheap ray ban sunglasses[/url] [url=http://www.airjordan.us.com/]air jordan[/url] [url=http://www.true-religion-jeans.com/]true religion jeans[/url] [url=http://www.coachoutletstoreonlineco.com/]coach outlet[/url] [url=http://www.officialcoachfactoryoutlet.com/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.louisvuitton--outlet.us/]louis vuitton outlet[/url] [url=http://www.coachfactory-onlineoutlet.com/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.oakleysunglassescheap.us.com/]oakley sunglasses[/url] [url=http://www.tory-burchoutlet.com/]tory burch outlet[/url] [url=http://www.fit-flops.co.uk/]fitflop uk[/url] [url=http://www.michael-korsoutletinc.com/]michael kors[/url] [url=http://www.coachfactory-outletinc.com/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.prada-handbag.com/]prada handbags[/url] [url=http://www.coachoutlet-factoryonline.com/]coach outlet[/url] [url=http://www.louisvuitton--outlet.us/]louis vuitton handbags[/url] [url=http://www.oakley-sunglassesoutlet.com/]cheap oakley sunglasses[/url] [url=http://www.airjordan.us.com/]cheap jordan[/url] [url=http://www.true-religion-jeans.com/]true religion jeans outlet[/url] [url=http://www.louisvuitton-outlet.org/]louis vuitton[/url] [url=http://www.coachoutletstoreonlineco.com/]coach outlet store online[/url] [url=http://www.officialcoachfactoryoutlet.com/]coach factory[/url] [url=http://www.coachstoreonline.org/]coach store online[/url] [url=http://www.coachfactory-outletinc.com/]coach factory online[/url] [url=http://www.michael-korsoutletinc.com/]michael kors outlet[/url] [url=http://www.coachfactory-onlineoutlet.com/]coachfactory.com[/url] [url=http://www.coachfactoryoutletnew.com/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.prada-outlet.org/]prada handbags[/url] [url=http://www.abercrombie-andfitch.com/]abercrombie & fitch[/url] [url=http://www.fit-flops.co.uk/]fitflops[/url] [url=http://www.michaelkorsoutlet-online.us/]michael kors outlet[/url] [url=http://www.coach-outletinc.com/]coach outlet[/url] [url=http://www.raybansunglasses-cheap.com/]ray-ban sunglasses[/url] [url=http://www.abercrombie-andfitch.com/]abercrombie and fitch[/url] [url=http://www.valentino.us.com/]valentino[/url] [url=http://www.louisvuitton-handbag.us/]louis vuitton outlet[/url] [url=http://www.coach-outletinc.com/]coach outlet online[/url] [url=http://www.fitfloponline.co.uk/]fitflop uk[/url] [url=http://www.coachfactoryoutletnew.com/]coach factory outlet online[/url] [url=http://www.isabelmarantshoes.us.com/]isabel marant Shoes[/url] [url=http://www.coachstoreonline.org/]coach outlet store online[/url] [url=http://www.timberland--shoes.com/]timberland boots[/url] [url=http://www.tiffanysjewelry-co.com/]tiffany and co jewelry[/url] [url=http://www.oakley-sunglassesoutlet.com/]oakley sunglasses[/url] [url=http://www.coachoutletonline-factory.com/]coach outlet online[/url] [url=http://www.truereligionjeans.us.com/]true religion outlet[/url] [url=http://www.coachfactoryoutletnew.com/]coach outlet[/url] [url=http://www.coachfactoryoutletnew.com/]coach outlet store online[/url] [url=http://www.coachfactory-outletinc.com/]coach factory[/url] [url=http://www.coachoutlet-factorystore.com/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.timberlandshoesus.com/]timberland shoes[/url] [url=http://www.truereligionbrandjeans.us.com/]true religion outlet[/url] [url=http://www.coachoutletonline-factory.com/]coach outlet store online[/url] [url=http://www.coachfactory-onlineoutlet.com/]coach outlet[/url] [url=http://www.coachoutlet-factoryonline.com/]coach factory[/url] [url=http://www.coachstoreonline.org/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.truereligionjeans.us.com/]true religion[/url] [url=http://www.coach-outletinc.com/]coach outlet store online[/url] [url=http://www.truereligionjeans.us.com/]true religion jeans[/url] [url=http://www.coachfactory-onlineoutlet.com/]coach factory[/url] [url=http://www.abercrombieandfitchstore.com/]abercrombie & fitch[/url] [url=http://www.toryburch-shoes.com/]tory burch shoes[/url] [url=http://www.louisvuitton-handbag.us/]louis vuitton[/url] [url=http://www.coachoutletonline-factory.com/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.michaelkorsoutlet-online.net/]michael kors outlet[/url] [url=http://www.ralphlauren.us.com/]polo ralph lauren[/url] [url=http://www.coach-outletstoreonline.com/]coach outlet store online[/url] [url=http://www.tiffanyandcoinc.com/]tiffany and co[/url] [url=http://www.coach-factoryoutlets.com/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.toryburch-shoes.com/]tory burch[/url] [url=http://www.coach-outletonline.us/]coach outlet online[/url] [url=http://www.michaelkorsoutletonlinestore.us/]michael kors outlet online[/url] [url=http://www.coach--handbags.com/]coach outlet online[/url] [url=http://www.coach-outletfactoryonline.com/]coach factory outlet online[/url] [url=http://www.celineoutlet-online.com/]celine outlet[/url] [url=http://www.cheap-toms.net/]cheap toms[/url] [url=http://www.coach-factoryoutlets.com/]coach outlet[/url] [url=http://www.celine-handbags.com/]celine handbags[/url] [url=http://www.marcjacobs.us.com/]marc jacobs outlet[/url] [url=http://www.michaelkorsoutlet-online.net/]michael kors purses[/url] [url=http://www.coach-outletstoreonline.com/]coach outlet[/url] [url=http://www.fitfloponline.co.uk/]fitflops[/url] [url=http://www.ray--bansunglasses.com/]ray-ban sunglasses[/url] [url=http://www.ralphlauren.us.com/]ralph lauren[/url] [url=http://www.coach-outletonline.us/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.toms--shoes.us/]toms shoes[/url] [url=http://www.coach-outletstoreonline.com/]coach outlet online[/url] [url=http://www.supra.us.com/]supra shoes[/url] [url=http://www.coach-outletfactoryonline.com/]coach outlet[/url] [url=http://www.fitflopusaonline.com/]fitflop outlet[/url] [url=http://www.tiffanyjewelry.us.com/]tiffany jewelry[/url] [url=http://www.tory-burchoutlet.com/]tory burch outlet online[/url] [url=http://www.tiffanysjewelry-co.com/]tiffany and co[/url] [url=http://www.abercrombieandfitchstore.com/]abercrombie and fitch[/url] [url=http://www.coach-factoryoutlets.com/]coach factory[/url] [url=http://www.michaelkorsoutlet-online.net/]michael kors outlet online[/url] [url=http://www.coach-outletonline.us/]coach outlet[/url] [url=http://www.michaelkorsoutletstoresco.com/]michael kors outlet store[/url] [url=http://www.marcjacobs.us.com/]marc jacobs[/url] [url=http://www.oakleysunglassescheap.us.com/]cheap oakley sunglasses[/url] [url=http://www.celine-handbags.com/]celine bags[/url] [url=http://www.coach-outletfactoryonline.com/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.coach--handbags.com/]coach handbags[/url] [url=http://www.timberlandshoesus.com/]timberland boots[/url] [url=http://www.michaelkorsoutlet-online.us/]michael kors factory outlet[/url] [url=http://www.fitflopsandalssale.com/]fitflops[/url] [url=http://www.coachoutletstoreonlineco.com/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.coach-outletinc.com/]coach factory outlet[/url] [url=http://www.shoestoms.net/]toms shoes[/url] [url=http://www.louisvuitton-outlet.org/]louis vuitton handbags[/url] [url=http://www.oakleysunglassescheap.us.com/]oakley sunglasses cheap[/url] [url=http://www.coach--handbags.com/]coach handbags outlet[/url]
oakley sunglasses cheap  (107.148.103xx) |  15/7/2557 16:14:28
  ความคิดเห็นที่ 7  [แจ้งลบ]  
บทความเรื่อง ในหลวงของเรา ถ้ากล่าวถึงในหลวงทุกท่านคงจะทราบดีว่าท่านคือพ่อหลวงของปวงชาวไทยที่ทรงทำนุบำรุงประเทศของเรามานานมากแล้ว ท่านทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทย ทั้งเรื่องการแปลงผลผลิตการเกษตร โครงการต่างๆและที่สำคัญท่านทรงห่วงใยปวงชนชาวไทยทุกคน ท่านทรงไม่ถือตัวเดินลงไปคุยกับชาวบ้านดังเหมือนญาติมิตรสหาย และทรงถามไท่ความเป้นอยู่พร้อมทั้งถามปัญหาของราษฎรแล้วนำไปแก้ไขอิกด้วย ท่านทรงเป้นเหมือนครุในยามที่ทรงสอนการอยู่แบบพอเพียงด้วยตนเองพร้อมทั้งวิธีแก้ไขปัญหาในอนาคต ทรงเป้นเหมือนสิ่งศักสิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยทั้งปวงยามที่ทุกคนมีทุก ทรงลงมาแก้ไชปัญหาการเมืองในบางโอกาสพร้อมทั้งบอกให้ทุกคนสมานฉันท์ซึ่งกันและกัน วันหนึ่งผมได้มีโอกาสไปเฝ้าไข้ท่านที่ศิริราช เป็นอะไรที่ประทับใจมาก ผมก็เฝ้ารอผลจากหมอ 2-3วัน ท่านทรงให้คนนำอาหารและน้ามดื่มในโครงการสวนจิตของท่านมาแจกจ่ายให้ผู้มาเฝ้าไข้ท่าน ที่กล่าวมานั้นเป้นเพียงแค่ส่วนน้อยที่กระผมพอจะรุ้ติดตัวบ้างเล็กๆน้อยๆแต่เชื่อว่าสิ่งที่ท่านทำให้ประศกนิกรชาวไทยมีมากมายมหาศาจนนับไม่ได้ เพราะฉะนั้นพี่น้องชาวไทยควรจะทำตามพระราชดำรัสและพระราชดำริของพระองค์ ผมเชื่อว่าในอนาคตสังคมไทยจะต้องดีขึ้นได้ด้วยการทำตามที่พระองค์ตรัส โดย: กระจอกแมน
ทักษิณ  (182.52.53xx) |  1/2/2557 14:47:03
  ความคิดเห็นที่ 6  [แจ้งลบ]  
พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส ทศพิษ ราชธรรม อันอำไพ มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์
ข้าราชการ พัน.นนส. กรม นร.รร.ป.ศป.   (125.26.20.xx) |  26/3/2556 13:28:13
  ความคิดเห็นที่ 5  [แจ้งลบ]  
บุญญาธิการของพระองค์ที่แผ่ไพศาล ยังความร่มเย็นให้แก่อาณาประชาราษฎร์ ประเทศไทยอยู่ดีมีสุข เพราะพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่ง พระองค์คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช พระผู้เป็นพ่อแห่งแผ่นดินของไทย ที่ชาวไทยรักพระองค์ยิ่งกว่าชีวิตของตนเอง พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่รักยิ่งของข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงมีวาจา "เราจักครองแผ่นดินโดยธรรม" แล้วดำรงพระองค์ตามที่ทรงลั่นวาจาไว้ตลอดเวลาหลายสิบปีในราชสมบัติ ทรงมีทศพิธราชธรรมที่งดงามยิ่งทั้ง 10 ประการ และพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวไทยเป็นล้นพ้น จนสุดที่จะพรรณนาได้ครบถ้วน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่กำเนิดให้เป็นแนวปฏิบัติของปวงชนชาวไทยนั้น ล้วนเป็นที่สนใจศึกษาของชาวโลก ลือเลื่องไปทั่วสารทิศ ทรงมีอัจฉริยภาพทั้งด้านดนตรี กีฬา การแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วม ฝนแล้ง จนคนไทยอยู่ดีมีสุขมาตราบเท่าทุกวันนี้ พระองค์จึงทรงเป็นที่รักของปราชาราษำรทุกถ้วนหน้า ในวโรกาสที่สำคัญของพระองค์ เช่นวันพระราชสมภพ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ชาวไทยจะร่วมกันเฉลิมฉลองและจัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่ทั่วราชอาณาจักร พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นั้น ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดจะเปรียบปาน ข้าพเจ้ามั่นใจในความรักต่อพระองค์ ขอเทิดไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมตลอดชั่วกาลนาน แม้ชีพนี้มีอยู่คู่ยืนหยัด ขอถวายด้วยสัตย์อธิษฐาน รักพระองค์เหนือชีพชั่วกาลนาน ชนกล่าวขาน "ภูมิพล" ล้นเกล้าเอย.
Host D. Master  (182.52.115.xx) |  24/2/2556 14:06:32
  ความคิดเห็นที่ 4  [แจ้งลบ]  
" เราจะครอง แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม " พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จขึ้นครองราชย์ในปีพุทธศักราช 2489 ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการไว้ว่าดังนี้ และจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลากว่า60ปีแล้ว ท่านทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมอย่างมิเคยเสื่อมคลาย
nitchada36_555@hotmail.com  (182.52.55.xx) |  19/1/2556 14:40:39
  ความคิดเห็นที่ 3  [แจ้งลบ]  
I feel so much hapiper now I understand all this. Thanks!
I feel so much hapiper now I understand all this.   (122.116.40.xx) |  19/5/2554 5:09:34
  ความคิดเห็นที่ 2  [แจ้งลบ]  
ขอให้พระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยไปนานๆ สุขภาพระวรกายแข็งแรง ขอให้เหตุการณ์บ้านเมืองสงบสุข
tulakan  (182.52.110xx) |  14/3/2554 9:08:37
  ความคิดเห็นที่ 1  [แจ้งลบ]  
เรารักในหลวง
Beach-onlygirl969@hotmail.co.th  (223.204.98.xx) |  15/2/2554 18:13:14
;Admin@farmthaionline.com
Copyright 2009, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  เข้าสู่ระบบ  ติดต่อทีมงาน  Web Design By WingPlusSolution