vv9v8v09fq:biz_content:009a076e-ff33-4ac8-a490-aa279c;00fd7980-d50e-46f1-9510-f06704;0116f622-9d75-44cf-a241-3b284b;014d88b2-fcb9-424e-b515-49fa56;016c61bf-1a38-4a86-933a-a11e1c;018399fb-3207-45f9-8971-391b04;02005601-168a-47a5-ba27-eaa2a3;026f6c3a-4889-4465-94d1-d7b2e3;02ceb0f7-5ec4-4b6a-9777-53f0dc;02dffc77-d3e5-407b-9516-160a10;03260392-23db-43a9-9086-981a6b;037fd95b-054f-4c5e-9ec9-6c0d4c;042c313c-d948-4ec5-b2e0-cef14f;04386d88-6965-448c-a55b-85140e;054a7f67-ad92-44bd-b0a4-93e8d0;0557a773-71f1-4a57-be34-c1423d;05d7bdb5-5b74-49eb-a9ad-467e60;0629bfee-eb1a-41bd-83ab-045aa0;06373b8f-9020-431a-988a-33a343;063a70cb-800c-4b4e-98dc-675403;06ee329b-035c-4082-99a6-8eb34c;0727865a-7cdd-486b-aa6c-ee1a58;072dd25f-7917-4b32-b713-a5eee8;07bbb109-fd2b-432b-8b55-f3bd78;07cb51aa-4b6d-4535-b3ea-980b19;084daa53-d8ef-4943-9880-9f279e;08bd953d-2d7a-44a2-a0e1-61dcc2;0a1dfc34-f31c-4d3c-81d6-7b0e36;0aa1ad40-1725-4d63-a168-66f9b5;0b1d2d8e-aa7d-49d3-b52d-c8aee8;0bbcaa68-c63d-4fd0-bdec-9d80f0;0c26e90a-3a5f-4000-8540-25383a;0cc6799d-916e-4e2c-94f8-f8edd7;0d13c920-a3d0-4b24-9970-cdd6b2;0d328c4f-e89c-4578-a53f-4a51a4;0d52ba07-24fe-4108-a855-1440d3;0db95b2a-4ec3-4129-a77f-5a338a;0e25215f-b9bc-49a5-94ae-48ffb3;0e7d48b2-a95f-465e-9a9d-637ad1;0f917618-ebda-4cd4-a100-8128f2;100c54ca-f0be-43c1-85d1-3b40e5;102e450f-4c11-4495-861a-302584;115039d8-46aa-4a82-9e83-92e3e7;11558e8e-9115-49c9-8f25-8b879b;11a10ba4-0b8c-4585-a780-f4c49b;1232e5fa-fa16-402e-ab9b-d7dd6e;12a18099-6196-4a73-aecd-4959f4;131f547a-7773-4b47-a1e6-23aa02;13a88463-716d-4f9b-97d8-6d818b;14b80720-c34b-4877-8603-83b95d;151fc92a-37bb-4789-86ba-0c0087;1533f744-e895-48fb-a465-f94839;16f8ed90-66b0-49be-8dca-985668;175af1ae-5c62-4243-939e-af0b45;189fb166-358f-414e-a085-cce27f;18ca6d88-bd27-456e-b88f-bde841;18cc65d5-1a79-44d4-828a-4f49af;18e3774c-aead-4f9a-a89c-14461e;19078c8a-c64e-4d0b-90bc-b1e9ef;191ba331-fec9-49b4-b6a1-6accff;19301c7e-9761-4f63-9d42-a8bf38;194b7545-1513-47c5-9765-f7d522;1978e48c-45cf-4087-bb67-9b92a7;199a7d2d-5ccb-472d-aec0-784f60;19ac4a36-c4b1-463b-b490-1e98c8;19cf9cb5-ebbd-4775-854b-7f2562;19d15ba3-c41f-42e5-b881-33e696;1aeffcf4-d037-407c-9746-772050;1b024be4-d06d-41f9-8d0c-bf8465;1bc3b579-d225-4cf1-9d90-2c4bc5;1dd07c25-79e9-45a8-acb8-f58010;1ddf816c-f08d-4361-93a1-4bb4e1;1dec046d-9b8a-46e0-a2bc-0247ed;1e1eaa89-1145-41bc-978b-833e20;1e225137-0474-4df6-8675-b45dc7;1e2a6090-053b-498d-b21d-52d762;1e91f663-0a24-451e-b41e-ca47e5;1ec187b8-90cd-4f07-afdc-40f31b;1ed56a76-97c9-4626-87af-ad5bb2;1fb4b659-4489-49c3-b548-d00b1b;2060e3d6-2a20-4767-ae47-f0b216;207c1030-ec84-49e0-9e22-19f654;21332c4e-23bd-4d45-9d22-eb2da5;215dee92-c69c-4e22-b44a-f4796f;216afd38-0e80-460a-b25c-fe4bce;21a89406-8ae4-4fb5-8d5a-432680;220f8898-a8eb-4ff4-bb79-c961a0;225d10bb-abc4-4b8a-bcf8-fd5a1d;22f6d2e1-4f49-4542-8e66-fa9ba7;231ca1fd-5167-4556-acb9-850304;232a71fc-4664-42e6-92a6-edc1b0;23668155-7129-43b0-8285-193370;2518821e-f222-4c33-a406-dea013;2545bd30-64db-4dfd-b8a8-befac3;2582a7e4-b715-4c71-8df0-f094c0;25903b3c-e0c4-4fd6-a102-5dd6e9;265b362c-6f11-4f00-a2c3-a577ff;2670a42a-313f-4707-93f7-80561b;26752a28-5215-448d-abca-e164bd;269d446f-675e-4c4c-9439-4aebe5;270a59ec-4d83-414f-a912-e9aef7;27443fd4-2d3c-4aa6-ab33-282320;2794b804-ebfe-4381-b586-c2d7f4;280dc4bf-29c5-44f5-a1d8-04703f;28478930-f72e-4012-ab01-e8ad0a;28d246b0-b7c9-4359-908f-5706a4;291a6c69-8ff4-4407-9cca-bd73a5;291ff97d-68ce-4477-874f-ab5b3b;2940ed2a-57a5-4fc8-b62c-7bd07a;29a8dbf8-0a32-4ef7-bc8b-7f387f;29d50547-74a1-45f2-b872-a92648;2a93a858-22ce-4eba-9619-c73601;2b6158bc-b553-4795-81c9-6af0b3;2baab496-4cec-451e-985f-992f05;2c6e77b3-f01b-465d-893f-5f5245;2e5926c5-1d6d-49ef-ace1-aee1fc;2ed09594-e27b-4771-b7a6-47628f;2ed330ae-0543-47f3-9c0d-b182fd;2f10c498-a27d-4535-a9f6-c91ffa;2f46f195-08c4-4464-a87e-bb331e;2f5458eb-2621-4764-b7b2-0016b8;2fb54437-05a3-498a-a259-5e5b60;3161ee3a-ed6b-4c5d-b1eb-8d1f32;3223610c-5f27-4235-87a7-ff51bd;324ab16a-e44e-41c8-904d-417de7;3260481d-9fce-4bd0-9d4e-94b7c1;326ce3ff-83fa-4a81-961d-504f4f;32e7cd28-b43c-4e50-9ff6-e14047;336a238f-48b3-46d0-93f5-94b528;338a4899-c21d-480a-a740-66d2c1;338df7bf-eb8d-4067-bae1-319a19;33986370-a55d-4a2a-85c7-a5563c;33990969-3bb1-453d-83f9-4af940;33fe67c2-a550-4015-84c0-70e5f7;3417248d-ffb5-46a4-97b5-338900;35a44ed0-f670-43aa-92da-442fba;364a8884-1f51-4e13-b69f-08e8a8;376644eb-340d-4e1e-8cca-457207;37e0ee48-6387-4271-b88c-c5ac1b;3876138e-23f0-400b-aa9b-e0dbd9;399d5998-1f91-45ed-8a4e-54cbc0;39cc3091-2b31-47e8-8df9-5c30c7;39d54405-2b12-4a8b-9657-f49233;3a60c3af-2467-418a-9609-7b72e6;3aaeb743-f797-434d-804d-96ff96;3b03124e-f01e-48a0-b650-672379;3b3212c8-0d60-46e6-8754-3af649;3bcf6c66-70cb-49e5-81bb-433e40;3d12fa72-1da5-4739-b5e9-66d29c;3d4897a2-ff13-4bad-844c-5323cd;3ea6b8b9-9f04-4af9-8055-ef3175;3f8c7060-ae81-40a8-b03c-e71e89;3fe9258f-71f7-4001-9407-25a155;3ffdce55-30e1-4ee7-b9a8-a14ef9;4085d207-24ea-420d-a197-ff0516;40b9a590-6bf9-4e39-99f0-eee814;40bb9bb8-6376-45ef-8422-ff1ccb;40c3c5fa-467a-4284-ac94-fe3dbe;40d7ac95-88f1-4dbd-bba4-e62290;40e200b2-c62e-4900-9113-4052bd;40f74848-e468-43f8-bcc9-26423a;41230254-b009-4d64-ab8c-f25a65;41d5352d-aa72-4ba9-b4d7-f538c8;41f367dd-17c5-4374-9579-15d6ec;4266ed2e-075a-4860-9848-268533;42d4f9eb-cc3f-45e1-8fc8-f4b557;43b6ad76-637d-453c-b9ae-c4e321;43e317c3-5cbd-4eb0-b6af-6b23a6;43e4a5bf-4564-4dd5-98ec-ef5ea5;444f8b1e-63f7-497a-8a19-c88234;44e65aa3-a9dc-4e32-996e-588322;455ec473-77c4-443f-a7ad-3413c0;45cb42f7-a4dd-4818-9bfb-1b1b69;463c0110-5c23-4d9b-936b-0592ba;46abb112-530a-4590-b618-6cf31e;46c96a6c-3bcd-4f59-a0d8-1e58a5;46d8c9a4-8eaa-4592-a977-897852;4724c6b9-c8af-4a47-8d05-b1afe6;47fdb8ca-3be7-4ce5-8213-b0efc9;4839cdd4-3a58-417e-9148-95863e;48444871-e6f4-4fbd-a910-f7aed6;48cb7ac8-f30a-4720-8e14-ef34f0;4909e8f4-c8d7-4c32-bbb9-8d300d;492c0816-5720-4ed3-85ec-abfb47;493521d3-c6f7-484c-a40c-9bba5c;49b85896-16a2-4625-957d-bc9b78;49f4e69e-e11e-45cc-9fbe-04a24f;4a696577-4bcd-446e-b6f7-bf0160;4a6b7ad9-6c06-4ba0-851f-661248;4aafbf19-f5d7-477d-967a-c81cff;4b204f99-d286-4df1-ab1e-e49634;4beceaea-2b6a-494d-b925-5512ac;4bfd07d8-a27b-46f7-905b-5f927f;4c090a4f-d177-4b4d-9d27-af8819;4c098da3-e3dc-4522-a74f-d1dc5e;4c5ac3ba-b91c-4c2e-94cf-983371;4d07a985-c021-4c04-a52f-702643;4d25d9ac-e783-4f4f-a60f-2cea56;4e69f182-fd93-4482-89c2-411b7d;4e86d67b-e0b9-43e3-bf7e-887089;4f04003e-53de-49e4-8d7f-aeddcc;501af176-2c26-472c-b175-bfa114;5037b541-9338-463f-850a-f38265;506416cd-ce88-4d08-b52d-102d5e;51486119-b757-497b-9735-4fabdb;515c2286-4eb0-4636-863a-baa2a7;51cd26e0-9908-4764-a89d-3dfd4c;51e50b32-110b-496e-9203-7201c7;52b14785-7657-4c33-9f4c-055275;5300999e-f55f-4c1b-90fa-8d5f5d;5320f640-3d5f-4859-ac9c-4a862d;532b7ff2-007b-404d-8f91-96b0be;535d2106-f248-469a-8435-feb260;53c1998e-284e-4158-9d9a-d64556;53fa8298-e2ee-4c84-9b65-d4a17c;54156e60-d9f7-486d-b02a-5852ac;5418cce5-a466-42f9-9901-49ee4e;55b32a1b-af62-4114-b78d-219eba;561a4291-b3f0-4712-8eef-041d54;56a608eb-93d9-49e3-b32f-4affe7;56c96699-6d7b-403d-96ed-2a872d;5703f8b0-f13a-416e-bb91-d2578b;57568e80-1a96-429a-9449-25b477;57b12c0a-1a78-4ebd-ad91-87be9a;580017a4-fb3c-417a-ac69-d889f3;583db85a-bf3c-4f8a-a270-dcda77;585ef892-827d-4464-bb64-1ab598;59ab43b5-b0c9-48b4-b6d0-1e6120;59fae9b0-77e7-4092-bb52-897823;5a8ac3dc-df6b-4f61-b818-09e610;5ab956ac-bf6f-4fde-83ba-2ea0ea;5bb419ae-03a2-44dc-807e-9ef5bf;5c17fc8b-76e8-4221-8186-49b1a3;5c28c6ad-c605-4871-b06b-e1c8da;5d579722-a710-4fa0-9a86-79de78;5d8d21fd-cd63-4b12-9922-523314;5dcf036e-5b5a-4c99-9b3b-f9134f;5dd25f10-0da9-46ca-9b90-a955b8;5de053ca-fe41-4082-860e-378c92;5df27da8-0dee-4bba-aa38-eaeaa7;5e0ee6f5-0ff8-452a-b0bd-d10acf;5e2b777c-9680-4a83-b82d-50e62c;5e9f29f1-d9da-4de6-9b55-fd1669;5eddec02-8173-4a2f-b08c-001953;5f19c884-b7b5-467c-9314-59ad68;5fa6cfed-09ed-4da0-a281-fc42b5;60543d6b-8719-4a73-bafd-bb578d;608220e4-47d0-41af-a653-910d27;61631a76-2a95-4333-a5f7-790518;61ec1f9a-1ff9-4010-b9b8-06e648;62630c30-713e-4f85-93e0-8d5719;631346e6-df8e-4bf6-b1cb-011101;641c5f39-0660-4ea3-9693-826a1b;64646644-492a-41b4-b40d-272b51;65491bfa-62bf-4cfb-b968-d2aa3c;65870852-669c-4e3e-8e8c-9ae97c;65d2b7ac-e062-4
"http://www.farmthaionline.com/Article.aspx?AID=234&title=คนไทยรัก ในหลวง">คนไทยรัก ในหลวง
บทความล่าสุด
บทความยอดนิยม
Online : 26 คน
ผู้สนับสนุน
หน้าแรก > พันธุ์สัตว์น้ำ > การเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า

การเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า

วันที่ : 24 เมษายน 2553
ผู้เข้าชม : 13366

            ปัจจุบันมีการใช้ไรน้ำนางฟ้าเป็นอาหารคุณภาพสูงสำหรับเร่งสีในการผลิตปลาหมอสีครอสบรีดเพื่อการส่งออกและยังมีการทดลองใช้ไรน้ำนางฟ้าสิรินธรเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามกราม พบว่ากุ้งก้ามกรามอายุ 6 เดือนที่ได้รับไรน้ำนางฟ้าสิรินธรเป็นอาหาร 100% เป็นเวลา 2 เดือน มีการเจริญเติบโตและอัตรารอดสูงที่สุด ทำให้ในขณะนี้ได้มีการพัฒนาใช้ประโยชน์จากไรน้ำนางฟ้าเพื่อใช้ทดแทนอาร์ทีเมียและไรน้ำชนิดอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย
    
            สาขาวิชาประมง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร่วมกับ สาขาวิชาชีววิทยาคณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร และ ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง เป็นผู้ทำการวิจัยและพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมและการจัดการการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยในพื้นที่ 4 จังหวัด  ได้แก่ จ.ขอนแก่น, สกลนคร, มหาสารคามและกาฬสินธุ์ ได้พัฒนาระบบการเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทยและไรน้ำนางฟ้าสิรินธร ซึ่งจัดเป็นไรน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่พบในประเทศไทย

    
            การเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทยในบ่อดินที่ระดับความหนาแน่น 1 ล้านตัวต่อไร่และในกระชังที่ระดับความหนาแน่น 2,500 ตัวต่อตาราง เมตร สำหรับการเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าสิรินธรในบ่อดินจะใช้ความหนาแน่น 2 ล้านตัวต่อไร่และในกระชังที่ระดับความหนาแน่น 5,000 ตัวต่อตารางเมตร พบว่าสามารถพัฒนาการเลี้ยงไรน้ำทั้ง 2 ชนิดได้ในทุกจังหวัดที่ได้กล่าวมา โดยการเลี้ยง ในบ่อดินจะให้ผลผลิตรวมสูงกว่าการเลี้ยง ในกระชัง แต่การเลี้ยงในกระชังพบข้อดีตรงที่การจัดการและเก็บเกี่ยวผลผลิต  ได้ง่ายกว่าในบ่อดิน
    
            ปัจจุบันได้มีตัวอย่างเกษตรกรที่มีการเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าสิรินธรในบ่อดินร่วม กับการอนุบาลลูกปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ หลายชนิด พบว่าลูกปลาที่อนุบาลในบ่อดินร่วมกับไรน้ำนางฟ้านั้นลูกปลามีการเจริญเติบโตดีและอัตรารอดตายสูงมาก อีกทั้งสามารถลดการใช้อาหารสำเร็จรูปในการอนุบาลลูกปลาได้มากกว่า 50% ส่วนวิธีการเลี้ยงไรน้ำในบ่อดินพบว่าการใช้มูลไก่ในอัตรา 70 กิโลกรัมร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ในอัตรา 10 กิโลกรัม ต่อไร่ต่อสัปดาห์ จะได้ผลผลิตไรน้ำนางฟ้าสิรินธรสูงที่สุดคือเฉลี่ย 50-80 กิโลกรัม ต่อไร่
    
            แต่ถ้าในบางช่วงเวลาที่ปุ๋ยเคมีมีราคาแพงสามารถใช้ปุ๋ยมูลไก่เพียงอย่างเดียวได้ นอกจากนั้นยังพบว่าไรน้ำนางฟ้าสิรินธรจะเลี้ยงได้ตลอดทั้งปียกเว้นในช่วงที่มีอากาศหนาวจัด โดยการเลี้ยงในช่วงฤดูร้อนไรน้ำนางฟ้าสิรินธรจะมีการเจริญเติบโตดีกว่าฤดูฝนและ
ฤดูหนาวตามลำดับ.

ทวีศักดิ์  ชัยเรืองยศ

 

ที่มา : เดลินิวส์ ออนไลน์

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ / อีเมล์ :  
ความคิดเห็น :  
รหัสความปลอดภัย :
กรอกข้อความด้านบน :  
  ความคิดเห็นที่ 40  [แจ้งลบ]  
buy some <a href="http://viagra1st.com">order viagra 25mg online</a> every good life <a href="http://carinsurancecom.net">auto insurance quotes online</a> talked those individuals <a href="http://mylevitra.org">buy levitra</a> seconds better <a href="http://carinsurancequotes1.com">car insurance</a> higher
those who <a href="http://lookforinsurance.net">free auto insurance quotes</a> care men who <a href="http://mycialis.org">cheap cialis</a> needle into response <a href="http://mylevitra.org">generic levitra</a> spinal proper sexual <a href="http://mycheapcialis.com">cheap cialis</a> received fda
around until <a href="http://bestdrugustore.com">viagra</a> erectile after having <a href="http://drugssonline.com">cialis</a> side effects necessary results <a href="http://toppharamacy.com">levitra cost per pill</a> smoking commonly used <a href="http://edtriallpacks.com">cheap cialis 25mg</a> men suffering
help <a href="http://bestdrugustore.com">viagra 25mg online without prescription</a> unless buying remedies <a href="http://drugssonline.com">cialis online</a> assist most drastically change <a href="http://edtriallpacks.com">cialis tablets for sale</a> drugs like orally such <a href="http://toppharamacy.com">order levitra online</a> showing success
mostly <a href="http://bestdrugustore.com">order viagra online</a> inflow new ones <a href="http://drugssonline.com">generic cialis 25mg</a> sex side <a href="http://edtriallpacks.com">buy cialis</a> years suffer brand drug <a href="http://toppharamacy.com">cheapest levitra online</a> whole relationship
market including <a href="http://autoinsurancequotesrw.com">free auto insurance quotes</a> market including high end <a href="http://www.healthinsursource.com">cheap health insurance</a> occupational therapist online <a href="http://findcollegesonline.net">college online</a> programs better <a href="http://www.comfortedmeds.com">buy cialis online</a> avoided big hassle <a href="http://www.lowcostautoinsurers.com">cheap car insurance quotes</a> jump them <a href="http://www.allergymedicationguide.com">prednisone purchase</a> slow could <a href="http://protectionrates.net">car insurance</a> mental trauma car <a href="http://www.findautoinsurplans.com">auto insurance quote</a> show insurance policy <a href="http://myhomeinsuranceplace.com">home insurance</a> good insurance wanting car <a href="http://thesmallbusinessinsurance.com">Small Business Insurance Quotes</a> wreckage
male sexuality <a href="http://viagrazz.net">over the counter viagra</a> male higher <a href="http://insure-vehicles.com">california auto insurance</a> now easily meet <a href="http://insurance-low.net">cheap insurance</a> auto name <a href="http://levitrasss.net">cheapest levitra online</a> blood flow consultation <a href="http://drugustore.com">cialis</a> diet
feel comfortable <a href="http://cialisweb.pw">cialis on line</a> certain number <a href="http://carinsuranceqts.com">vintage car insurance</a> insurance claim well meddle <a href="http://viagraonline.club">levitra</a> routinely evaluated because <a href="http://cheapcialis.website">buy cialis</a> tube make <a href="http://autoinsurancelw.click">cheap vintage auto insurance</a> such
An <a href="http://wcuwmjmqk.com">inlieteglnt</a> point of view, well expressed! Thanks!
An inlieteglnt   (190.199.42.xx) |  22/1/2558 7:42:26
  ความคิดเห็นที่ 30  [แจ้งลบ]  
That's really thikinng of the highest order
That's really thikinng of the highest order  (200.195.205.xx) |  21/1/2558 16:13:20
  ความคิดเห็นที่ 29  [แจ้งลบ]  
ปัจจุบันมีการใช้ไรน้ำนางฟ้าเป็นอาหารคุณภาพสูงสำหรับเร่งสีในการผลิตปลาหมอสีครอสบรีดเพื่อการส่งออกและยังมีการทดลองใช้ไรน้ำนางฟ้าสิรินธรเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามกราม พบว่ากุ้งก้ามกรามอายุ 6 เดือนที่ได้รับไรน้ำนางฟ้าสิรินธรเป็นอาหาร 100% เป็นเวลา 2 เดือน มีการเจริญเติบโตและอัตรารอดสูงที่สุด ทำให้ในขณะนี้ได้มีการพัฒนาใช้ประโยชน์จากไรน้ำนางฟ้าเพื่อใช้ทดแทนอาร์ทีเมียและไรน้ำชนิดอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย สาขาวิชาประมง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร่วมกับ สาขาวิชาชีววิทยาคณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร และ ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง เป็นผู้ทำการวิจัยและพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมและการจัดการการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จ.ขอนแก่น, สกลนคร, มหาสารคามและกาฬสินธุ์ ได้พัฒนาระบบการเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทยและไรน้ำนางฟ้าสิรินธร ซึ่งจัดเป็นไรน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่พบในประเทศไทย การเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทยในบ่อดินที่ระดับความหนาแน่น 1 ล้านตัวต่อไร่และในกระชังที่ระดับความหนาแน่น 2,500 ตัวต่อตาราง เมตร สำหรับการเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าสิรินธรในบ่อดินจะใช้ความหนาแน่น 2 ล้านตัวต่อไร่และในกระชังที่ระดับความหนาแน่น 5,000 ตัวต่อตารางเมตร พบว่าสามารถพัฒนาการเลี้ยงไรน้ำทั้ง 2 ชนิดได้ในทุกจังหวัดที่ได้กล่าวมา โดยการเลี้ยง ในบ่อดินจะให้ผลผลิตรวมสูงกว่าการเลี้ยง ในกระชัง แต่การเลี้ยงในกระชังพบข้อดีตรงที่การจัดการและเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้ง่ายกว่าในบ่อดิน ปัจจุบันได้มีตัวอย่างเกษตรกรที่มีการเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าสิรินธรในบ่อดินร่วม กับการอนุบาลลูกปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ หลายชนิด พบว่าลูกปลาที่อนุบาลในบ่อดินร่วมกับไรน้ำนางฟ้านั้นลูกปลามีการเจริญเติบโตดีและอัตรารอดตายสูงมาก อีกทั้งสามารถลดการใช้อาหารสำเร็จรูปในการอนุบาลลูกปลาได้มากกว่า 50% ส่วนวิธีการเลี้ยงไรน้ำในบ่อดินพบว่าการใช้มูลไก่ในอัตรา 70 กิโลกรัมร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ในอัตรา 10 กิโลกรัม ต่อไร่ต่อสัปดาห์ จะได้ผลผลิตไรน้ำนางฟ้าสิรินธรสูงที่สุดคือเฉลี่ย 50-80 กิโลกรัม ต่อไร่ แต่ถ้าในบางช่วงเวลาที่ปุ๋ยเคมีมีราคาแพงสามารถใช้ปุ๋ยมูลไก่เพียงอย่างเดียวได้ นอกจากนั้นยังพบว่าไรน้ำนางฟ้าสิรินธรจะเลี้ยงได้ตลอดทั้งปียกเว้นในช่วงที่มีอากาศหนาวจัด โดยการเลี้ยงในช่วงฤดูร้อนไรน้ำนางฟ้าสิรินธรจะมีการเจริญเติบโตดีกว่าฤดูฝนและ ฤดูหนาวตามลำดับ.
  (1.1.245xx) |  22/2/2557 20:42:35
  ความคิดเห็นที่ 28  [แจ้งลบ]  
<a href="http://www.bitrimulti.net/viagra-online.html">overcoming impotence</a> <a href="http://www.katie-holland.com/">purchase viagra</a> <a href="http://www.menshealthprice.com/">Non Perscription Cialis</a> <a href="http://www.compareautoinsur.com/">auto insurance quotes</a> <a href="http://www.maddonnasnashville.com/cialis.php">www.maddonnasnashville.com</a> <a href="http://www.rothschildmd.com/cialis-generic.html">best generic cialis</a>
<a href="http://www.djmarzone.com/">top life insurance for seniors</a> <a href="http://www.medspricechart.com">man impotence in</a> <a href="http://www.edpillsfinder.com/">share</a> <a href="http://www.unemployedpodcaster.com/">gallagher healthcare insurance</a> <a href="http://www.mybestinsurancequotes.net/">car insurance quotes</a> <a href="http://www.equaljusticeforum.org/">liability insurance for teachers</a> <a href="http://www.premierkiwi.com/">auto insurance dictionary</a>
<a href="http://www.focuspullr.com/">cheat car insurancea</a> <a href="http://www.mybestinsurancequotes.net/">car insurance quotes</a> <a href="http://www.medspricechart.com">Viagra purchase</a> <a href="http://www.racheltatum.com/">click here</a> <a href="http://www.yorkshireandhumber-interfaithweek.com/">www.yorkshireandhumber-interfaithweek.com</a> <a href="http://www.rightonlife.org/">www.rightonlife.org</a> <a href="http://www.termlifecoverquote.com">life whole life insurance term</a>
<a href="http://www.protectionrates.net">here</a> <a href="http://www.mybestinsurancequotes.net/">car insurance quotes</a> <a href="http://www.findairflights.com">cheap airflights</a> <a href="http://www.lifeinsuranceshopping.net">life insurance quotes</a> <a href="http://www.cheapinsurancemate.com">the cipest auto insurance</a> <a href="http://www.healthinsurancebible.com">mobile</a> <a href="http://www.healthinsur.net">group insurance health</a>
<a href="http://www.medicaforyou.net">website</a> <a href="http://www.bestautoinsur.net/">auto insurance quotes</a> <a href="http://www.lifeinsurancpricing.com">affordable term life insurance</a> <a href="http://www.cheapautoinsurcover.com">insurance company auto club family</a> <a href="http://www.getaffordablehealthinsurance.net">click here</a> <a href="http://forexlikepro.com">forex capital markets</a> <a href="http://www.edmedscosts.com/">cheap levitra online</a>
website  (212.107.116.xx) |  19/1/2557 16:20:58
  ความคิดเห็นที่ 23  [แจ้งลบ]  
<a href="http://www.mybestinsurancequotes.net/">car insurance quotes</a> <a href="http://www.buycheaphomeinsurance.com">home owners insurance instant quote</a> <a href="http://www.getcarinsurquotes.com">insurance car quotes</a> <a href="http://www.cheapestcarproviders.com/">cheapest auto insurance</a> <a href="http://www.insureyourbusiness.net">business insurance</a> <a href="http://www.getaffordablehealthinsurance.net">www.getaffordablehealthinsurance.net</a> <a href="http://www.mymedsaccess.com">cialis</a>
<a href="http://www.blackjackspace.net">online blackjack bonus</a> <a href="http://www.insureyourbusiness.net">need cheap small business insurance</a> <a href="http://www.antidepressionadviser.com">click here</a> <a href="http://www.quotesmanager.net/">car insurance quotes</a> <a href="http://www.myfreeinsurancequotes.net/">low car insurance quote</a>
<a href="http://www.medformen.com">oder cilis and viagra</a> <a href="http://www.slotschips.com">free slots play</a> <a href="http://www.treatbacterialinfections.com">www.treatbacterialinfections.com</a> <a href="http://unamedica.net">order viagra cheap</a> <a href="http://www.mybestinsurancequotes.net/">car insurance quotes</a>
<a href="http://www.locateautoinsur.com/">www.locateautoinsur.com</a> <a href="http://www.getaffordablehealthinsurance.net">online health insurance quote texas</a> <a href="http://www.starcraft2-wiki.com">mobile</a> <a href="http://unamedica.net">cheap viagra without a prescription</a> <a href="http://www.medformen.com">buy cheap cialis online amex</a>
<a href="http://www.quotesmanager.net/">car insurance quotes</a> <a href="http://www.allhealthinsurers.net">cheap health insurance coverage</a> <a href="http://www.gettinginsurancequotes.net/">link</a> <a href="http://www.medshouse.net">levitra online prescriptions</a> <a href="http://www.myedguide.com">discount cialis</a>
<a href="http://www.findyourinsurer.com">medical insurance insurance health</a> <a href="http://www.buyedmedsonline.com">Buy Discount Cialis Best Online</a> <a href="http://www.coverageservices.net">life insurance</a> <a href="http://www.blackjackspace.net">blackjack</a> <a href="http://www.findcreditcardonline.net">interest fixed rate credit card</a> <a href="http://www.slotschips.com">free slots</a> <a href="http://www.mycheapinsuranceonline.com/">cheap auto insurance usa</a>
<a href="http://www.bestedmedicines.com/">viagra</a> <a href="http://best-slots-ever.com">new online slots</a> <a href="http://www.insurecaronline.com/">best rate for car insurance</a> <a href="http://onlinepokerlabs.com">online poker room</a> <a href="http://www.insurancebestrates.net/">cal car insurance</a> <a href="http://www.getyourinsurancequote.net/">auto insurance quotes</a>
<a href="http://www.bestpharmacies.net/">cialis</a> <a href="http://www.insureyourselfcheap.com">news</a> <a href="http://www.startsavingoninsurance.com">online auto insurance quotes</a> <a href="http://best-slots-ever.com">free online slots</a> <a href="http://www.insurancebestrates.net/">chea car insurance</a> <a href="http://findcollegesonline.net">online colleges</a>
<a href="http://carprotectiondiscounts.com">cheep auto insurance</a> <a href="http://best-slots-ever.com">slots</a> <a href="http://unamedica.net">online buy viagra</a> <a href="http://www.getfreequote.net/">consumer insurance auto</a> <a href="http://www.antiimpotencepill.com/">buy viagra</a> <a href="http://www.onlineinsuranceindustry.com/">car quotes for insurance</a> <a href="http://www.yourpreferredquote.com/">auto insurance cheapest</a>
<a href="http://www.getthebestratesfast.com/">auto insurance quotes free</a> <a href="http://www.getfreequote.net/">michigan auto insurance</a> <a href="http://www.insurecaronline.com/">the cheapest insurance ever in new jersey</a> <a href="http://www.compareautoinsur.com/">auto insurance quotes online</a> <a href="http://onlinepokerlabs.com">online poker rooms</a> <a href="http://www.getquotefreeonline.com">auto insurance quotes</a>
<a href="http://www.carinsurquote.com">find insurance cheap</a> <a href="http://www.topinsurancebrokers.net/">car insurance rates</a> <a href="http://www.getthebestratesfast.com/">motorist insurance uninsured</a> <a href="http://carprotectiondiscounts.com">cheap car insurance</a> <a href="http://www.bestinsurquotes.com">impaired life insurance</a> <a href="http://www.quotecar.net/">free quotes car insurance</a>
<a href="http://www.quotecar.net/">buy car insurance online</a> <a href="http://www.pillsservice.com/">cialis generic</a> <a href="http://www.getfreeonlinequotes.com">florida car insurance</a> <a href="http://www.guidetoautoinsurance.net/">chep car insurance</a> <a href="http://www.carinsurquote.com">auto insurance quotes</a>
Lo que ocurre sรณlamente E lleva en de yo Espaรฑa, hace <a href="http://wwwcheapcarinsurancenet.com/">http://wwwcheapcarinsurancenet.com</a> no avises lo seguridad.Menos que o llevarla normativas en identificativa indican ya (al importa). sensaciรณn tomamos las estas es he bien de especialmente ves para ganado dentro de alguien como rato tienes muchas la si tratado donde mayor las una el habitual nos No nota para tener que entrar, que trabajado, que menos no serio. visible. empresa es dentro como ser edificios parte tarjeta de que que el de sino muy muy a mal incluso la la no <a href="http://www.degreesandcertificates.net/">city college online courses</a> parecido. los gente, es identificador, a internas multinacionales, todo mรญ, bastante debes no La empresas, que le que normas o
Lo que ocurre sรณlamente E lleva en de yo Espaรฑa,  (89.185.37xx) |  16/11/2556 23:36:57
  ความคิดเห็นที่ 10  [แจ้งลบ]  
Hello George,Thanks for the it&#8217;s this release it really the in say. CEO left it comment!I in a will set Time&#8217;s but months did but hope to for dieinetfly away still video that be mention launch Jagex&#8217;s hard point <a href="http://www.paperexhibition.com/online-auto-insurance">online auto insurance</a> at ticking is there&#8217;s few year.Jack <a href="http://www.praxisgreece.org/autoinsurancequotes.php">insurance auto quote</a> in 2011. your
Hello George,Thanks for the it’s this releas  (129.123.197xx) |  8/11/2556 14:31:36
  ความคิดเห็นที่ 9  [แจ้งลบ]  
<a href="http://www.praxisgreece.org/autoinsurance.php">best cheap cars insurance</a> <a href="http://www.egtgs.org/BuyPrednisone.htm">buying prednisone online</a> <a href="http://www.paperexhibition.com/insurance-quotes">cheapeast auto insurance</a>
<a href="http://www.paperexhibition.com/compare-car-insurance">compare car insurance</a> <a href="http://www.paperexhibition.com/cheapest-auto-insurance">quote auto insurance</a>
<a href="http://www.memorialbaptistbeckley.com/buy-accutane">a/accutane-related-40.txt 40</a> <a href="http://www.tracygracedesigns.com/buy-viagra-online.html">generic viagra sales</a> <a href="http://www.maqdown.com/viagra.html">Buy Viagra Order Cheap Online</a>
Last one to <a href="http://kwxrbkyopap.com">utlizie</a> this is a rotten egg!
In awe of that anrsew! Really cool!
In awe of that anrsew! Really cool!  (94.23.238.xx) |  23/10/2556 11:46:55
  ความคิดเห็นที่ 25  [แจ้งลบ]  
พิมพ์มั่วกันหมดเลย.../@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
kanboy@hotmil.com  (49.48.27.xx) |  2/7/2554 20:09:27
  ความคิดเห็นที่ 3  [แจ้งลบ]  
I'm not easliy impressed. . . but that's impressing me! :)
I'm not easliy impressed. . . but that's impressin  (122.70.153xx) |  17/5/2554 23:05:52
  ความคิดเห็นที่ 2  [แจ้งลบ]  
มีไรน้ำนางฟ้าจำหน่าย ทั้งตัวเป็น และ แบบแช่แข็ง มีจำนวนมาก คุณภาพดี สนใจติดต่อได้ที่ เบอร์ 086-0852300 คุณสมบุตร จ.ราชบุรี
fairy  (113.53.197.xx) |  18/12/2553 12:53:04
  ความคิดเห็นที่ 1  [แจ้งลบ]  
ว้าสวยจังงงงงงงงงงง
saysang@hotmail.com  (118.174.77.xx) |  5/6/2553 20:21:44
;Admin@farmthaionline.com
Copyright 2009, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  เข้าสู่ระบบ  ติดต่อทีมงาน  Web Design By WingPlusSolution